Meny

Senterpartiet vil redusere bompengetakstene i Ryfast med minst 25 %

Uttale fra årsmøte i Strand Senterparti 

Senterpartiet støtter initiativet å redusere bompengetakstene i Ryfast med minst 25 % som ble diskutert og vedtatt i Kommunestyret i Strand 16. juni 2021.

Ryfylketunnelen åpnet 30. desember 2019, mens Hundvågtunnelen fulgte etter 22. april 2020. 1.februar 2021 startet innkrevingen av bompenger for Ryfast.

Stortinget har nylig vedtatt at prisene for ferjer blir redusert med 25% og at flere bomstasjoner blir fjernet Dette er positivt da det bidrar til at pendlerkostnadene reduseres og det blir mer attraktivt å bosette seg utenfor byene. Finansieringen i Ryfast som er et ferjeavløsnings prosjekt, er i stor grad lagt over på pendlerne og medfører store utgifter for de som må pendle med bil.

Årsmøtet i Strand Senterparti ber bompengeselskapet Ferde og Rogaland fylkeskommune om å redusere takstene i Ryfast med minst 25 % på tilsvarende måte som billettprisene på ferjer når dette i februar 2022 skal vurderes. Månedsprisen for pendling med bil i Ryfast er pr. i dag på 5420 kr. Med 25 % reduksjon vil taksten for en vanlig bil med autopass bli på 84 kroner.

Trafikken i Ryfylketunnelen har økt mye de siste par månedene, og nærmer seg tallene for perioden det var gratis å kjøre gjennom Ryfast. Trafikktallene er godt over Statens vegvesen sine prognoser på 4850 kjøretøy per døgn i Ryfylketunnelen som ligger til grunn for finansieringen av Ryfast (April 2021 ca 5200, Mai ca 5750, Pr. 21.06 ca 6400).

Lavere bompenge takster vil bidra positivt til utviklingen av Søre Ryfylke som felles bo- og arbeidsmarked - både for konkurranseutsatt næringsliv, bo-attraktivitet, og de som er avhengig av å bruke bil i jobb.

Årsmøtet i Strand Senterparti mener det er rett og rimelig at lavere ferjepriser bør få konsekvenser for bompengenivået i Ryfast slik at næringsliv og pendlere i Ryfylke ikke skal ha betydelig høyere reiseutgifter enn andre i landet.