Meny

Sp mener det er behov for kulturendring og gjennomgang av skolenes rammer

Av Senterpartiet i Strand Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad, Arild Gjerde og Knud Idsø.

Det har vært stor debatt i kjølvannet av kommunedirektør Ketil Reed Aasgaard sin avsluttende kommentar i kommunestyret 28.04 under orienteringssaken om fordeling av de økonomiske rammene til skolesektoren, der han i forbindelse med det pågående omstillingsarbeidet sa: «stort sett alle virksomhetsledere forholder seg lojalt til det som legges fram. Når noen velger å bruke media for å fremme sin egen sak, så synes jeg det er høyst beklagelig. Det skaper en ånd som er veldig krevende overfor de andre virksomhetslederne som forholder seg lojalt til prosessen». Dessverre ble det ikke anledning til replikk i møtet på denne uttalelsen som Senterpartiet og mange med oss mener var et grovt overtramp. La oss gjøre det helt klart; Rektor ved Tau skole har ikke brukt mediene til å fremme sin sak. Rektor har tvert i mot gått tjenestevei slik hun skal. Bekymringsnotatet ble fanget opp av Strandbuen gjennom krav om dokumentinnsyn gjennom kommunens postliste.

Både vi som politikere og lokalavisen har i ettertid blitt kontaktet av en rekke kommunalt ansatte som bekrefter en fryktkultur for å ta kontakt med oss politikere, media, eller delta i den offentlige debatten. Slik skal vi ikke ha det i Strand kommune! Det skal være trygt å uttale seg uten frykt for represalier fra kommuneledelsen. Når lærere og andre tar kontakt og ber om å få være anonyme, er det noe riv ruskende galt. Det er selvsagt vanskelig å si noe om hvor utbredt denne fryktkulturen er, men ting kan tyde på at dette er mer dyptgående og bredere enn vi skulle ønske. Derfor må Strand kommune som arbeidsgiver gripe fatt i dette umiddelbart. Senterpartiet mener det er behov for en opprydding og kulturendring. Vi har derfor bedt ordfører om å gripe fatt i dette, i første omgang å få en gjennomgang av kommunens media-/kommunikasjons strategi samt hvilke interne prosedyrer vi har for ytring, varsling og oppfølging av varslinger.

Heldigvis står ytringsfriheten sterkt i Norge, og ingen interne prosedyrer eller retningslinjer trumfer norsk lov. Det er flott at kommunedirektøren har sendt ut mail til alle ansatte med forklaring at det ikke var hans intensjon å sverte noen. Men, mailen har ingen beklagelse i seg som hadde vært på sin plass. Vi er kjent med at flere ansatte har reagert på dette. Det understreker bare ytterligere behovet for opprydding og kulturendring.

Senterpartiet syns det er flott at rektorer, FAU, SU, lærere og plasstillitsvalgte engasjerer seg. Dette handler om skolehverdagen til barna våre. Det ble dessverre ikke gitt rom for debatt etter orienteringen. Det virker ikke som politisk ledelse vil ha diskusjon rundt dette. Senterpartiet foreslo å be om en sak med status for Tau skole, foreslåtte budsjettreduksjoner og konsekvenser samt hvordan situasjonen er tenkt løst, og om utfordringene gjelder Tau skole spesielt, eller hele skolesektoren. Dessverre ble dette ikke tatt hensyn til. En så stor og viktig sak hadde fortjent å bli belyst i en egen sak uavhengig av 1. Tertialrapport der ting fort kan «drukne» i helheten.

Senterpartiet mener det er behov for å se på om rammene til skolene er tilstrekkelige, og også om ressurs fordelings modellen bør justeres. Det kan også være på sin plass å få en uavhengig vurdering av om smertegrensen for kutt i skolene er nådd, og om vi faktisk ikke er i stand til å gi et forsvarlig tilbud lenger. Det har lite for seg å be «bukken som passer havresekken om å vurdere om det er nok havre i sekken».  

Vi registrerer at det er et sprik mellom skolefaglig ledelse, og rektors og skolens oppfatning av hva som er forsvarlig opplæring. Den som har skoen på vet best hvor den trykker, heter det. Senterpartiet deler rektors, FAU, SU og plasstillitvalgtes bekymringer om at det ikke er mulig for Tau skole å drive forsvarlig opplæring for skoleåret 2021/2022 med å kutte ytterligere 3,8 mill. Dette må vi ta på høyeste alvor. Reduksjon i rammetilskuddet fra staten pga antall elever i friskolene har eksempelvis medført reduksjon på 10,7 mill. i rammene til den offentlige skolen. I vårt felles budsjettforslag 2021-2024 sa Sp, Ap og Sv nei til ytterligere omstillingskrav i skolen på 1,5 mill, et lite beløp i den store sammenhengen, men samtidig et signal om at vi ikke ønsker ytterligere kutt i skolesektoren. Dessverre ble det ikke vedtatt. 

Senterpartiet har forståelse for at omstillingsarbeidet er vanskelig og krevende. Det hjelper lite med nye store flotte skolebygg, hvis vi ikke har råd til å fylle skolene med forsvarlig innhold. Vi ønsker alle en god offentlig skole hvor elevene trives og har et godt læringsmiljø, og lærerne har gode arbeidsvilkår. Skal vi lykkes i omstillingsarbeidet, er vi avhengig av innspill fra ansatte, ledere og tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen. Samtidig må det være takhøyde for å si at smerteterskelen er nådd i forhold til å kunne gi et forsvarlig tjenestetilbud til våre innbyggere.