Meny

Sp nei til økte SFO priser og redusert tilbud

Av Senterpartiet i Strand Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad, Arild Gjerde og Knud Idsø.

Politikerne skal rett etter påske behandle sak om økte SFO priser og redusert tilbud. Denne saken er en direkte oppfølging av posisjonspartiene H/KrF/FrP/V og Bygdelista sine prioriteringer gjennom budsjettvedtaket der det samlet sett er gjort en budsjettendring på -1,8 millioner for 2021 for de kommunale SFOene. Nå ser vi virkelig konsekvensene. Det er vanskelig å forklare en økning av SFO prisene med 27 % og samtidig reduksjon i tilbudet. Senterpartiet kommer ikke til å støtte forslaget. Foreldre med tre barn i SFO kan nå få en regning på 120 000 i året fra kommunen med redusert bemanning, bortfall av søsken moderasjon, redusert åpningstid og stenging i skolens ferier. Vi kan ikke være bekjent av landets høyeste SFO priser og samtidig å redusere tilbudet.

Det er en kjensgjerning at kostnadsnivået i SFO tilbudet i Strand er vesentlig høyere enn inntektene som foreldrebetalingen generer, og at vi har ledig kapasitet i det kommunale SFO tilbudet. For litt siden behandlet vi en sak om det private SFO tilbudet på Klippen som kunne bringe kostnadsnivået i rett retning og bedre utnytte kapasiteten i det offentlige tilbudet. Dessverre hadde ikke posisjonspartiene ryggrad til å gjøre noe med det. Nå ser vi dessverre konsekvensene av prioriteringene.

Stortinget har innført at ingen familier skal betale mer enn 6 % av den totale årsinntekten sin for en SFO plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn.

I tillegg er det innført gratis SFO for elever med særskilte behov for de kommunene som har valgt å åpne for et ordinært SFO tilbud for elever på 5.-7. årstrinn. Senterpartiet støtter dette, men hadde forventet at Regjering og Storting fullt ut kompenserer inntekts bortfallet til kommune Norge. Det skjer dessverre ikke.

Prisene på SFO i landet varierer fra 0 til nær 4.000 kroner, men det er ikke gitt at dem som betaler mest får det beste tilbudet. Det er nemlig store forskjeller i kvaliteten på SFO-tilbudet, ifølge en nasjonal evaluering av ordningen som NTNU Samfunnsforskning utførte i 2018. På enkelte steder beskrives ordningen som rene «oppbevaringsplasser» der barna får tilsyn. Er det slik vi ønsker det?

Å gi barn gode oppvekstkår, er samfunnets viktigste investering. Mange av de minste barna tilbringer også tid på SFO før og etter skolen. Gode opplevelser her kan gi en bedre start på skoleårene for mange barn. Senterpartiet ønsker ikke et SFO som en forlengelse av skoledagen, men som en arena for lek, sosialisering og fysisk aktivitet. I tillegg er det en viktig arena for språktrening, For Senterpartiet er det viktig å ha et SFO-tilbud som alle familier har mulighet til å benytte seg av.  Det skal være et tilbud av god kvalitet, med god bemanning, utdannet personale og gode arealer ute og inne.