Meny

SP vil ha gode vilkår for tilkobling til kommunalt VA i Nordre Strand

Senterpartiet er glad for at arbeidet med å skaffe kommunalt vatn og avløp til Nordre Strand nå endelig er godt i gang. Det er positivt, men samtidig er det viktig at innbyggerne og vi som skal vedta finansiering, har oversikt over kostnader og konsekvenser i form av gebyrer og opparbeiding.

Senterpartiet er glad for at vi i møtet i Formannskapet 14.03 fikk tilslutning til å sende saken om finansiering av vann og avløp til Alsvik/Amdal tilbake til rådmannen for videre utredning. Reaksjonene fra mange innbyggere både i forkant av den politiske behandlingen, og i etterkant viser at det var en klok beslutning. Dette er en kompleks sak der vi som folkevalgte har ansvaret for å vedta rammebetingelser som gjør det attraktivt og lettvint for abonnentene å knytte seg til. Siden denne saken legger føringer for videre utbygging i Nordre Strand, kan den nok være klokt å ta seg litt bedre tid.

Vi er opptatt av at flest mulig både fastboende og fritidsboliger ser seg tjente med å koble seg på det kommunale ledningsnettet. Da må vi legge opp til ordninger som gjør det så attraktivt og effektivt som mulig. Rådmannen la opp til et krav om at minst 80 % måtte gi sin tilslutning for å gå i gang. Senterpartiet fikk gjennomslag for at kravet blir satt til 70 %. Hvis tilslutningen blir større vil vi vurdere anleggsbidragets størrelse. Vi er videre opptatt av at størrelsen på anleggsbidraget er fornuftig og innenfor "rimelighetens grenser". Et anleggsbidrag på 100 000 for vatn og tilsvarende for avløp, er etter vår vurdering for høyt selv om betalingsvilligheten nok vil variere en del. Derfor fikk vi gjennomslag for å be rådmannen vurdere se på et anleggsbidrag i størrelsesorden 50-70 000. Vi fikk også gjennomslag for å be rådmannen vurdere lovligheten av en forskotteringsordning der kommunen forskotterer anleggsbidrag, mens abonnentene inngår en nedbetalings ordning over x antall år. Dette for å slippe at abonnenter må ta opp lån for å koble seg på.

Senterpartiet er videre opptatt av at vi bidrar til en god organisering/tilrettelegging av det praktiske for abonnentene – de private stikkledningene. I kommunens anbudsutlysing bør det være et eget kapittel om «Private stikkledninger». Mange er ikke bevandret i å innhente anbud. Noen har gravemaskin selv, eller tilgang til – flesteparten ikke. Hvis kommunen gjennom anbudet kan bidra til at valgt entreprenør også får private stikkledninger, vil det være vinn-vinn både for entreprenør og ikke minst for dem det gjelder. Da vil abonnentene selv få valgmuligheten om å organisere dette selv, eller å bruke valgt entreprenør til avtalt timepris.

Kommunen har i dag en tilskuddsordning som i hovedsak er ment for boliger som skal separere sine stikk etter pålegg fra kommunen. Her har vi bedt rådmannen vurdere muligheten for å søke om tilskudd for boliger i spredt bygd strøk som blir tilknyttet kommunalt anlegg – på samme måte som abonnenter i tettbygd strøk. Gjeldende tilskuddsregler må i så tilfelle tilpasses / revideres slik at dette blir mulig.

Etter tilbakemeldingene fra innbyggerne å dømme, er det viktig at kommunen legger opp til et informasjonsmøte slik at alle får muligheten til å stille de spørsmålene de måtte ha. Senterpartiet ser frem til en ny sak som legger opp til en attraktiv og effektiv tilknytning.