Meny

SP vil ha ny svømmehall på Tau innen 2022.

Alf Henning Heggheim

Senterpartiet vil at ny svømmehall på Tau skal stå ferdig senest 2022. Dessverre ble vi nedstemt i Kommunestyret 26.09 der vi satte fram følgende forslag:

Kommunestyret har som målsetting å ha en forpliktende finansiering på plass ifm budsjett- og økonomiplan 2019-2022 slik at ny svømmehall på Tau kan stå ferdig ved utgangen av økonomiplanperioden – senest 2022. Rådmannen bes vurdere dette ifm budsjett- og økonomiplan 2019-2022, samt at det må legges frem en sak tidlig i 2019.

Det har i lang tid vært kjent for både politikere og administrasjon at Strand kommune på langt nær tilfredsstiller lovkravene til svømmeopplæringen. Vi ligger fire ganger under lovkravet. Strand gir 3,8 årstimer pr. elev, mens lovkravet er 17. I tillegg gir vi ikke et likeverdig tilbud til alle elever i Strandaskolen. Elevene på Jørpeland får i dag mer svømmeopplæring enn elevene fra Tau og Nordre Strand. Elevene på Tau og Nordre Strand får svømmeopplæring i all hovedsak på 4. trinn, mens elevene fra Jørpeland får undervisning både på 4. trinn, 5. trinn og på ungdomstrinnet. Det betyr at elevene fra Tau og Nordre Strand ikke får undervisning i det timetallet de etter opplæringsloven har krav på. Det blir tatt timer fra kroppsøvingsfaget til å transportere elevene fra Tau og Nordre Strand til Jørpeland. Noen timer blir også tatt fra andre fag.

 

Senterpartiet er glad for at et enstemmig Kommunestyre 26.09 vedtok å endre på dagens organisering av svømmeopplæringen slik at vi tilfredsstiller lovkravene og får et mer likeverdig tilbud for alle elevene i Strand. Det er snakk om 7-800 000 som må innarbeides i budsjettet for 2019; transport og leie av hallkapasitet, lønnsutgifter til undervisningspersonale, og utgifter til skyss hjem for de elevene som utvider skoledagen.

 

Selv om dette er positivt, rokker det ikke med det faktum at alt for mye tid fortsatt vil gå med til transport, noe som innebærer mindre bassengtid. Derfor mener Senterpartiet at vi må få fortgang i planene om ny svømmehall på Tau. Ved ny svømmehall på Tau er det snakk om flytting av ca 700 elever mot flytting av 1200 elever med dagens organisering. Det tilsvarer ca. 470 årstimer. Ny svømmehall på Tau vil derfor føre til mindre transport og mer bassengtid.

 

I gjeldende økonomiplan er det for 2019 satt av 5 mill i planleggings-/prosjekterings midler til ny svømmehall på Tau. Budsjett prosessen for 2019-2022 nærmer seg. Senterpartiet håper at de partiene som stemte mot SP forslaget i Kommunestyret 26.09 står ved planleggings-/prosjekterings midlene på 5 mill i 2019 som de var med på i behandlingen av budsjett- og økonomiplan 2018-2021, og at vi kan sikre full finansiering slik at ny svømmehall på Tau kan stå ferdig senest innen 2022!