Meny

Spørsmål om konsekvenser av 40 % budsjettkutt i kompetanseheving

Alf Henning Heggheim. Medlem Administrasjonsutvalget

Interpellasjon til møtet i Administrasjonsutvalget 05.03.2020

I budsjettet for 2020 og ut over i økonomiplan perioden har det politiske flertallet kuttet årlig 2 mill. i kursutgifter eller nærmere 40 % i forhold til rådmannens budsjettforslag for 2020. Dette i tillegg til de budsjettreduksjonene som allereie ligger inne på virksomhetene. En naturlig konsekvens av dette er at virksomhetene opplever en betydelig strammere økonomi. Vi får henvendelser frå spesielt virksomheter innen Levekår som er bekymret for det store kuttet i kompetanseheving. Kompetanseheving er viktig for å beholde og rekruttere kvalifisert personell.

Det politiske flertallet har i budsjettet under note 9 sagt: «Kursing innenfor kritisk kompetanse prioriteres. Det bør satses på intern opplæring, webasert opplæring og bruk av foredragsholdere på stedet. Krav på opplæring på skole og barnevern prioriteres».

Spørsmål til utvalgsleder:

  1. Hva er de konkrete konsekvensene av et kutt på 2 mill årlig i kompetanseheving?
     
  2. Hva menes med kritisk kompetanse i denne sammenheng når budsjettrammene er så stramme at nærmest all kompetanseheving er å betrakte som kritisk?
     
  3. Hvor godt rustet er kommunen på intern opplæring og webasert opplæring ut frå de konkrete kompetansehevings behovene?