Meny

Ukvalifiserte lærere i Strandaskolen (Grunngitt spørsmål til kommunestyret 30.04.2019)

I Stavanger Aftenblad 19.03 står det en reportasje om at stadig flere undervisningstimer blir gitt av ukvalifiserte lærere. I Rogaland har det så langt dette skoleåret blitt gitt 218 380 undervisningstimer av personer som ikke har riktig kompetanse. Dette er nesten 80 000 flere timer enn forrige skoleår.

Utdanningsforbundet mener at hovedårsaken er regjeringens «kompentanse for kvalitet» som sier at lærere i barneskolen må ha minst 30 studiepoeng for å undervise i basisfagene norsk, matte og engelsk, og 60 studiepoeng som krav på ungdomsskolen. Mange lærere må derfor ta etterutdanning for å tilfredsstille disse kompetansekravene, Mens de tar denne etterutdanningen, blir de langt på vei erstattet av ukvalifiserte. Når mange vikarer er ukvalifiserte, krever det ofte ekstra mye av de andre lærerne.

Senterpartiet er opptatt av at barna våre skal undervises av lærere med høy kompetanse, og mener det er viktig å styrke etter- og videreutdanningen av lærere. Flere tiltak må vurderes for å rekruttere høyt kvalifiserte lærere, og ikke minst at de blir værende i skolen. Bemanningsøkning er ett tiltak. Vi hører lærere som forteller om høyt arbeidspress, og at mange nyutdannede ikke velger å gå inn i læreryrket på grunn av høyt arbeidspress.

Tilstandsrapport for Strandaskolen 2017-2018 ble behandlet i Levekårsutvalget 11.09.2018. Her oppgis prosentandel for undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning. Det varierer fra 93,8% på Resahaugen (2017 – 2018) opptil 100% på Fjelltun og Nordre Strand. Samtidig ble det nevnt at det har vært utfordrende å rekruttere lærere til skoleåret 2018 – 2019, og at det arbeides på flere områder for å beholde dyktige lærere og for å rekruttere nye inn i yrket. 

Kommunalstyret for Oppvekst og levekår i Stavanger vedtok i april 2019 at nyutdannede lærere skal få færre undervisningstimer de to første årene etter fullført utdanning. I tillegg skal de i større grad få veiledning fra en mentor, det vi si mer erfarne lærere som blir kurset i slik veiledning. Er dette noe som blir vurdert i Strand?

Vi ønsker med dette å be ordfører ta initiativ til en orienteringssak til Kommunestyret i juni der følgende belyses: 

  1. Hva er status og utfordringer for rekruttering av kvalifiserte lærere til Strandaskolen?
  2. Hvor mange skoletimer blir gitt av ukvalifiserte lærere i Strandaskolen pr. 1-7 trinn og 8-10 trinn og pr. skole – også i friskolene?
  3. Hvor mange lærere tilfredsstiller ikke kompetansekravene i Strandaskolen pr. 1-7 trinn og 8-10 trinn og pr. skole – også i friskolene?
  4. Hvor mange lærere er i etterutdanning, og blir erstattet av ukvalifiserte pr. 1-7 trinn og 8-10 trinn og pr. skole – også i friskolene?
  5. Hva gjør rådmannen konkret for å redusere andelen ukvalifiserte lærere i Strandaskolen? 

Tau, 23.04.2019

Alf Henning Heggheim,

Gruppeleder Senterpartiet