Regjeringa har gjentatte gongar uttalt at dei vil styrke rus- og psykiatriomsorga.  Årsmøtet i Sogn og Fjordane Senterparti meiner at å innføre denne eigenandelen er ei svekking av tilbodet, og vil oppretthalde eit lågterskeltilbod for å ivareta førebygging og tidleg hjelp. 

Vedtatt av fylkesårsmøtet 4.mars 2018, Balestrand.