Meny

Kommuneprogrammet for 2015-2019

Her er kommuneprogrammet for perioden 2015-2019

Nome

Program Nome Senterparti
2015-2019
 

Nome kommune som arbeidsgiver
Nome kommune er en stor organisasjon. Oppgavene som skal løses er mangfoldige og til dels kompliserte. Forventningene til kommunen er mange, og de kommer fra flere. For at Nome kommune skal løse sine mangslungne oppgaver på en god måte er organisasjonen helt avhengig av dyktige ansatte. Det har Nome kommune!

Nome Senterparti vil:

-      Redusere uønsket deltid ved å etablere flere større stillinger.

-      Ha en seniorpolitikk som gjør at arbeidstakerne velger å fortsette i jobb fremfor å ta ut AFP. Dette må gjøres gjennom tilrettelegging på arbeidsplassene, og fleksibelt uttak av fridager.

-      Ved større endringer i den kommunale organisasjon skal eventuell overtallighet løses ved naturlig avgang.

-      Nome kommune skal være en organisasjon preget av åpenhet og dialog mellom arbeidstaker og ledelse.

-      At Nome kommune fortsatt skal være ledende i Telemark på inntak av lærlinger.

 

Interkommunalt samarbeid og kommunereformen
Nome er en veldrevet kommune som leverer tjenester med høy kvalitet, og som er i stand til å løse nye oppgaver ut over de som allerede finnes i dag. Kommunereformen påvirker hele kommune-Norge. I Nome har det i løpet av det siste året blitt gjennomført en rekke utredninger om fremtidig kommunestruktur. I noen miljøer, og blant en del enkeltpersoner, har det og utviklet seg en oppfatning om at det ikke finnes noe valg - Nome må sammenslås med andre kommuner. Nome Senterparti mener tvert i mot at Nome kommune er fullt i stand til å møte framtida uten å slå seg sammen med andre.  Vi vil derfor opprettholde Nome som egen kommune. Det interkommunale samarbeidet i Midt-Telemark har utviklet seg på en svært god måte.  Nome Senterparti vil utvikle det videre.

Nome Senterparti vil:

-      Opprettholde Nome som egen kommune. Vi sier «Ja til Nome!».

-      Kreve at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om eventuell kommunesammenslåing. Nome Senterparti vil gi 16 åringene rett til å delta i folkeavstemmingen, slik lovverket også åpner for.

-      At det ved starten av ny kommunestyreperiode foretas en gjennomgang og vurdering av gjeldende vedtekter og viljeserklæring for det interkommunale samarbeidet i Midt-Telemark. En slik gjennomgang vil få klarlagt om det er deler av disse som har behov for endring.

-      At kommunestyrene i de tre deltagerkommunene involveres sterkere i det interkommunale samarbeidet. Ikke minst gjelder dette ved utarbeidelse av budsjett for samarbeidstiltakene.

 

Tilflytting og næringsliv
For å skape mer utvikling og vekst i Nome trenger vi både flere arbeidsplasser og flere innbyggere. Når noen kommer for å etablere seg, enten i form av næringsetablering eller bosetting, skal de møtes med åpne armer.  Slik blir Nome et bedre sted å bo og et bedre sted å drive næring.

 Nome Senterparti vil:

-      Innføre JA-stempel for næringsetablering og bosettere.

-      Bruke kommunens næringsfond for å legge til rette, særlig i form av infrastruktur ved næringsetableringer.

-      Iverksette et strengt jordvern i Nome kommune, slik at dyrket mark ikke legges under asfalt og betong.

-      Legge til rette for et livskraftig landbruk, noe som også bidrar til å holde kulturlandskapet åpent og sikre trygg og kortreist mat.

-      Støtte arbeidet med å etablere et fagsenter for landbruk i tilknytning til Nome videregående skole, avdeling Søve.

-      Gi mulighet for attraktive tomter for de som vil bygge i Nome, samt legge bedre til rette for de arealer som allerede er regulert slik at de blir byggeklare.

-      Etablere et tett samarbeid med lokale entreprenører slik at flere hus kan oppføres, samtidig som det styrker lokale arbeidsplasser innenfor bygg og anlegg.

-      Fortsatt gi kommunalt bidrag til forskjønning av sentrumsområdene i Nome gjennom Vakre Lunde og Vakre Ulefoss.

-      Arbeide for 100 % tilgang til fiber i hele Nome.

-      Støtte arbeidet med å etablere kunnskapssenter og næringshager i kommunen.

-      Arbeide for å flytte Telemarkskanalens administrasjon til Nome.

Veg og samferdsel
Gode kommunikasjonslinjer er viktig, enten det dreier seg om veg, jernbane eller digital infrastruktur. Nome kommune har et variert næringsliv med en sterk industribasis. Kommunens ulike bedrifter benytter i svært stor grad lastebil til inntransport av råvarer og til uttransport av ferdige produkter. Mange av våre innbyggere pendler til arbeidsplasser utenfor kommunens grenser. Disse er avhengig av å bruke bil for å komme på jobb. Nome Senterparti mener derfor det vil være svært viktig og hele tiden jobbe for å heve standarden på vegnettet i kommunen og i regionen. Sørlandsbanen har sitt løp gjennom kommunen, og med dagens togtilbud er det enkelt å reise til hovedstadsområdet og til sørlandsregionen. Nome Senterparti vil jobbe for å utvide dagens tilbud på Sørlandsbanen.

Nome Senterparti vil:

-      Øke andelen av kommunale veger med asfalt fra dagens 40 km av totalt 140 km kommunal veg.

-      Ikke privatisere kommunale veger.

-      Bygge ny trase på FV359 Kastet-Stoadalen, delvis finansiert med bompenger.

-      Arbeide for sammenhengende sykkelsti/-veg langs stamveg 36.

-      Arbeide for å utbedre jernbaneundergangen på FV109, Lunde sentrum.

-      Arbeide for å utbedre FV359 mellom Ulefoss og Lunde.

-      Ruste opp stamveg 36, som den viktigste transportåren ut og inn av Nome. Særlig viktig er utbygging av traseen Skjelbredstrand-Skyggesteinen. 

-      Arbeide for at alle togene på Sørlandsbanen skal stoppe på Lunde stasjon.

-      Gjennomgå fartsgrensene på vegene i kommunen med særlig vekt på å redusere hastigheten på strekninger der myke trafikanter ferdes.

Kultur, idrett og fritid
Hver dag gjør frivillige ildsjeler en fantastisk innsats for at Nome skal bli et bedre sted å bo. Nome Senterparti ønsker at kommunen skal sette enda større pris på alle disse hverdagsheltene. Spesielt barn og unge nyter godt av mange og varierte kultur- og fritidstilbud. Dette er godt forbyggende arbeid som Nome Senterparti vil stimulere ytterligere. Det kan gjøres gjennom økt støtte til frivillige lag og organisasjoner, slik at mer av frivillighetsressursene kan brukes til meningsfylte aktiviteter, og ikke bare tidkrevende dugnadsarbeid for å finansiere aktivitetene.

Nome Senterparti vil:

-      Øke driftsstøtten til frivillige lag og organisasjoner over kommunens budsjett gjennom et 4-årig opptrappingsprogram med 5 % årlig vekst i kulturmidlene.

-      Arbeide for å fjerne ventelistene i kulturskolen.

-      Sørge for fortsatt rimelig leie av kommunale bygg for frivillige lag og organisasjoner.

-      Satse på frivillige lag og organisasjoner som jobber med barn og unge, slik at disse kan ha et variert tilbud innenfor musikk, idrett og andre aktiviteter.

-      Støtte opp om arrangementer i tilknytning til Telemarkskanalen, som for eksempel Viser ved Kanalen og ungdomsarrangementet ”Sluserock”.

-      Opprettholde innsatsen rettet mot kommunale og frivillige ungdomsklubber.

-      Etablere et samarbeid med kommunens idrettslag for økt fysisk aktivitet i skolene. De første samarbeid skal være operative fra skoleåret 2016/17.

-      Arbeide for å opprettholde Telemark fylkesbibliotek i Nome.

Skole og barnehage
Det gjøres svært godt arbeid i skole og barnehageetaten i dag. Dyktige arbeidstakere legger ned mye jobb for å utvikle og styrke skolene og barnehagene med de ressursene som er tilgjengelige til en hver tid. Alle de fem barnehagene er nye eller oppusset. Skolene i kommunen er også i ferd med å få god bygningsmessig standard, når Holla ungdomsskole nå bygges ut.

Nome Senterparti vil:

-      Bruken av ressurser må endres til å benyttes mer til forebygging i barnehage og barneskolen. Det er viktig med tidlig innsats. Lærere og barnehagelærere må få kompetanse om og tid til mer foreldreveiledning.

-      Garantere at det ikke legges ned barnehager i Nome kommune i kommende 4 års periode.

-      Forsøke å opprettholde 2 barnehageopptak i året.

-      Øke voksentetthet i skole og barnehage. Det er de voksne som er viktige for barnas læring og utvikling, -og de må ha tid til å skape gode relasjoner og se det enkelte barnet/eleven.

-      Ha mer praktisk rettede fag og mer bruk av entreprenørskap i ungdomskolen.

-      Styrke skolehelsetjenesten.

-      At det jobbes aktivt for at det ikke skal forekomme mobbing i barnehagene og skolene i vår kommune.

-      At det jobbes aktivt for gode overganger og samarbeid mellom ungdomskolene/videregående skoler for å hindre frafall.

-      Satse på kompetanseheving og etterutdanning for lærerne/barnehagelærere.

-      Gi ufaglærte tilbud om barne og ungdomsarbeiderutdanning.

-      Ha bra og tidsriktig utstyr til elever og ansatte.

-      Arbeide for et godt SFO - tilbud som er variert, allsidig og gis av kvalifiserte voksne.

-      Kjempe for å opprettholde Nome videregående skole, både i Lunde og på Søve.

 

Helse og omsorg
Nome kommune tilbyr gode helse – og omsorgstjenester. Samtidig settes helse- og omsorgstjenestene på stadig nye prøver. Det handler dels om at folk lever lenger, og det handler dels om utfordringer knyttet til yngre aldersgrupper.  Nome Senterparti mener det er viktig å ta vare på det som i dag fungerer godt innenfor helse – og omsorgsområdet, samtidig som helse – og omsorgstjenestene utvikles for å møte de nye utfordringene.

De mest sårbare og svake blant oss er barn som utsettes for omsorgssvikt. Saksmengden innenfor barnevern er stor og krevende. Det er og slik at alvorlighetsgraden i sakene er økende, i tillegg er sakene ofte kompliserte. Det tar ofte tid å finne de gode løsningene for barnet som er rammet av omsorgssvikt. Nome Senterparti vil derfor jobbe for å styrke Midt Telemark barnevern med én fagstilling.

Nome sjukeheim tar imot pasienter med store pleie- og behandlingsbehov. Behovene er og økende. Pasientene som får plass ved sjukeheimen blir stadig dårligere, og behandling og oppfølging som før ble utført på sykehus er nå en del pleieopplegget ved Nome sjukeheim. Dette fører blant annet til at korttidsplasser må brukes som langtidsplasser. Konsekvensen blir at det er svært vanskelig å få korttidsplass for hjemmeboende med store omsorgsbehov, og det er vanskelig å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Dette fører igjen til økende utfordringer for hjemmetjenestene. Nome Senterparti vil derfor jobbe for å øke tallet på institusjonsplasser i den kommende fireårs perioden.

Hjemmetjenestene og psykisk helse og rus møter et økende antall mennesker som sliter med rus og psykisk sykdom. Nome Senterparti vil derfor jobbe for økte ressurser til arbeid med rus og psykisk helse.

Nome Senterparti vil:

-      Bruke ressurser til forebygging, slik at det på sikt går mindre midler til «reparering».

-      Gi ufaglærte tilbud om helsefagutdanning.

-      Styrke skolehelsetjenesten både i grunnskolen og ved Nome videregående skole.

-      Øke antall institusjonsplasser i Nome.

-      Opprettholde servicesentrene for de eldre ved Ringsevja bo- og servicesenter og Lundetunet.

-      Styrke Midt Telemark barnevern med en familieveileder.

-      Videreføre koordinator for barn med spesielle behov og kommunal gjeldsrådgiver.

-      Øke ressursene til mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser.

-      At NAV har fokus på ungdom og jobber for at de kan gjennomføre videregående skole eller få meningsfulle aktiviteter/arbeid.

-      Gi personer med revmatiske plager tilbud om trening i varmtvannsbasseng og fysioterapi.