Meny

Kommuneprogram 2015-2019

Her er kommuneprogrammet 2015-2019

Tokke – ein positiv og veldriven kommune

Ta heile Tokke i bruk

·         Tokke kommune skal vera ein god kommune å leve og bu i for alle innbyggjarane. Vi som bur i Tokke skal vera stolte av kommunen vår, og alle skal føle seg heime.

·         Tokke kommune skal vera open og inkluderande. Kommunen skal levere gode tenester til innbyggjarane sine i heile kommunen.

·         Kommunesamanslåing: Tokke Senterparti meiner Tokke kommune ikkje bør bli ein del av ein stor Vest-Telemark kommune. Tokke Senterparti vil utgreie om samanslåing med Vinje kommune eller Fyresdal kommune kan gje betre tenester til innbyggarane i Tokke. Alternativt vil Tokke Senterparti vidareføre dagens kommune med eit auka interkommunalt samarbeid.

 

Næringsutvikling

·         Vi ynskjer å trygge eksisterande næringsliv, støtte vekst i eksisterande næringar og støtte etablering av nye verksemder.

·         Det vil vera viktig å stimulere personar til å starte enkeltmannsføretak. Næringsavdelinga i kommunen må styrkast.

·         Tokke Senterparti vil satse på næringshage på Dalen.

·         Vi  vil  også utvikle næringsarealet i Høydalsmo.  Vi ynskjer ein informasjonsplass og badeplass for vegfarande langs E-134 mellom bensinstasjonen og Oftevatn .

·         Tokke Senterpart vil sikre vidare utvikling på Hallbjønnsekken.

Oppvekst

·         Tokke Senterparti vil  at skulane i kommunen skal vera best i fylket på nasjonale målingar både på fag, trivsel og læringsmiljø. Vi vil ha eit inkluderande skulemiljø med nulltoleranse for mobbing.

·         Vi meiner ein desentralisert skulestruktur er viktig for oppvekstmiljøet. Vi vil ha full barnehagedekning i kommunen,  og ynskjer at borna skal få tilbod i nærbarnehagen.

·        Tokke Senterparti vil ha fokus på samarbeid mellom næringslivet i regionen og den vidaregåande skulen. Slik får ungdom eit tidsriktig utdanningstilbod som kan sikre dei ei god yrkesmessig framtid i kommunen.

Kommunal drift

·         Tokke kommune har godt kvalifiserte, motiverte og engasjerte medarbeidarar. Arbeidstakarane er kommunen sin viktigaste ressurs.

·         Tokke Senterparti vil bidra til eit godt arbeidsmiljø for dei tilsette i kommunen.  Tokke kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass. Gjensidig tillit er viktig for at alle tilsette i kommunen skal trekke lasset i same retning.

Andre viktige saker

·         Tokke Senterparti vil  jobbe for ei god eldreomsorg med sikte på at innbyggjarane skal få bu heime så lenge dei ynskjer

·         Tokke Senterparti vil jobbe for utbetring av vegar lokalt med ei vegpakke for Tokke. Sp vil  også jobbe for E134 som stamveg og heilårsopen veg over Suleskar.

·         Tokke Senterparti meiner frivillige  lag, organisasjonar, grendehus og kultur- og idrettsarrangement er eit viktig fundament i lokalmiljøet. Slike lag må få auka støtte.