Meny

Norge trenger en styrket landmakt

Under fylkestingets samling i forrige uke fremmet Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre felles forslag til uttalelse om styrking av Landmakten. Uttalelsen ble vedtatt mot stemmene til partiene Høyre, Fremskrittspartiet, SV, Rødt og MDG

Fylkestinget vedtok følgende uttalelse

Troms fylkesting er bekymret for at Stortingsproposisjonen om Landmakten (Prop 2S (2017-2018)) vil medføre betydelig svekket landmakt både på kort og lang sikt.

Troms Fylkesting konstaterer at proposisjonen bygger på de økonomiske rammene for landmakten som ligger til grunn LTP (Prop 151 S), og ikke tilfører landmakten ekstra midler utover denne. Troms fylkesting mener det er nødvendig at landmakten tilføres penger for styrkinger utover de forslag som ligger i Stortingsproposisjonen om Landmakten. Dette vil være i tråd med målsetningen om å øke forsvarsbudsjettet opp mot NATO-målsetningen på 2 % av BNP. 2%-måler er en forpliktelse Norge har overfor NATO og som vi selv har undertegnet, og et klart flertall på Stortinget har vedtaksfestet 2 %-målet i sine partiprogram. Siden Stortingsproposisjonen om Landmakten er holdt innenfor økonomiske rammer som vi vet er for små til å oppfylle våre forpliktelser overfor NATO, så er det nødvendig å øke de økonomiske rammene de neste årene ut over det som nå ligger i langtidsplanen. Dette vil gi økonomisk handlingsrom til å sikre dedikert helikopterstøtte til Hæren, holde HV på 45 000 soldater, samt bevare 2. bataljon som en stående avdeling.

Troms Fylkesting er fornøyd med at proposisjonen foreslår anskaffelse av både luftvern og artilleri til Hæren i et kortsiktig perspektiv. Stortinget vedtok investering i artilleri allerede i 2012. Fylkesting vil samtidig påpeke viktigheten av at det legges planer for en rask nok innføring og innfasing av dette materiellet.

Troms Fylkesting registrerer også forslagene om å etablere en enhet på Garnisonen i Porsanger, og at denne enheten underlegges Finnmark Landforsvar sammen med GSV og HV i Finnmark, som en egen taktisk kommando. Troms Fylkesting mener dette er satsning som fremstår riktig i forsvarsperspektiv. Samtidig vil vi understreke at denne satsningen må komme i tillegg til dagens operative struktur i Hæren, og ikke gjennom nedbemanning. Hæren har behov for fullt oppsatte manøverbataljoner.

Troms fylkesting viser til at Stortinget allerede i 2012 forutsatte at det skulle iverksettes en oppgradering av stridsvogner. Vi konstaterer at regjeringen i sitt forslag foreslår at denne oppgraderinger avlyses og at anskaffelse skyves ut i tid til etter 2025. Dette mener fylkestinget ikke er forsvarlig ut fra et operativt perspektiv.

Troms fylkesting viser til at Sjef Hæren har uttalt er Brigaden er kjernen i den norske landmakt. Videre vises det til flere uttalelser at 3 operative bataljoner er en nedre grensen for en troverdig Brigade. I lys av dette vil Troms Fylkesting advare sterkt mot å nedlegge 2.Bn som stående avdeling. Videre viser vi til de faglige innsigelser knyttet til muligheten for mobiliseringsavdelinger. Troms fylkesting viser også til innsigelser mot å redusere antall grenaderer i Panserbataljonen, og de faglige argumenter for å opprettholde dagens andel av grenaderer.

Troms fylkesting viser til tidligere uttalelser knyttet til behovet for en dedikert helikopterstøtte for Hæren, beredskap i nord og hovedbase helikopter for å sikre en kosteffektiv drift av Forsvarets samlede helikopterflåte. Troms fylkesting krever at hovedbasen for helikopter på Bardufoss  opprettholdes, og med et tilstrekkelig antall Bell 412 for understøttelse av Hæren i Nord.

Troms fylkesting er tilfreds med at kapasiteten på Heimevernet opprettholdes i nord, men er bekymret for reduksjonen på landsbasis, samt at Sjøheimevernet er vedtatt nedlagt uten noen erstatning for denne kapasiteten.

Troms Fylkesting viser også til den tverrpolitisk forankrede Troms 2- dokument som inneholder flere forslag til hvordan Norge kan sikre seg en styrket landmakt, og ikke en svekket Brigade og redusert samlet landmakt.

 

Kari-Anne Opsal, gruppeleder Arbeiderpartiet

Irene Lange Nordahl, gruppeleder Senterpartiet                

Widar Skogan, gruppeleder Kristelig Folkeparti

Jan Fjellstad, gruppeleder Venstre