Meny

Regionrefomen

Senterpartiet fremmet følgende forslag som ble støttet av Rødt, Sv og Mdg. Beklageligvis ikke nok til å få et flertall. Men denne debatten tviler jeg på er over med tanke på at både Nordland og Finnmark har tydelige vedtak på at de ikke ønsker sammenslåing.

Helhetlig alternativt forslag i sak 35/17

Forslagsstiller: Senterpartiet

1. Fylkestinget i Troms har behandlet sak om Prop 84 S (2016-2017)

 2. Fylkestinget viser til vedtak i sak 11/15, 98/16 og sak 1/17, samt til vedtak i KS hovedstyre i sak 16/40 og uttalelse fra KS landsstyre (oktober 2016). Fylkestinget har i sak 98/16 stilt som ufravikelig krav at regionalt folkevalgt nivå tilføres makt og myndighet. De forventninger fylkestinget har til dette er ikke innfridd gjennom det som presenteres i Prop 84 S (2016-2017). Fylkeskommunen må få en betydelig større beslutningsmyndighet på områder som er viktig for regional utvikling. Fylkestinget forutsetter at Stortinget følger opp dette.

 3. Troms Fylkesting mener frivillighet er en forutsetning for sammenslåing av fylkeskommunene. Finnmark og Nordland har tydelige standpunkt om at de ikke ønsker en sammenslåing. 

 4. Troms fylkesting ber Stortinget vedta at de tre nordnorske fylkeskommunene beholdes som tre separate fylkeskommuner som i dag. 

5. Fylkestinget forutsetter at fylkeskommunene beholder ansvar for viktige velferdstjenester som videregående opplæring, fagskoler, kollektivtransport og tannhelse. Fylkestinget forventer derfor at Stortinget avviser regjeringens forslag som innebærer at ansvar for tannhelse og på visse vilkår kollektivtransport, kan fjernes fra fylkeskommunen.

 

6. Troms Fylkesting er åpen for en eventuell grensejustering mellom Troms og Nordland. Dette forutsatt at det skjer etter initiativ fra aktuelle kommuner, og at det ikke innebærer en flytting av fylkesgrensen nordover.