Meny

Bevar kjerneområdet for jordbruk i Malvik

Malvik kommune har en aktiv og profesjonell landbruksnæring. Jordbruket i Malvik skaper et betydelig antall arbeidsplasser både direkte og indirekte gjennom å tilføre råvarer til næringsmiddelindustrien.

 

Forskning på små og store næringsklynger viser at bedrifter som er en del av en klynge klarer seg bedre og er mer innovative enn enkeltstående bedrifter. Aktive landbruksbygder kan sammenlignes med næringsklynger hvor aktørene utveksler kunnskap, deler på ressurser og kopierer de beste løsningen for å gjøre produksjonen mer effektiv.

Gjeldende kommuneplan slår fast at omerådet Hønstad-Leistad i et 50-års perspektiv skal forbeholdes jordbruksproduksjon. Bakgrunnen for dette er nettopp at dette landskapet utgjør et sammenhengende jordbruksomeråde som har gode næringsmessige utviklingsmuligheter.

Senterpartiet mener at Malvik kommune må legge til rette for videre utvikling av matnæringa i kommunen ved å holde fast på en streng jordvernpolitikk som motiverer til å holde matjord i hevd og gir trygghet for investeringer i landbruket.

Store omeråder ved E6 på Sveberg er satt av, regulert og under utbygging til andre næringsformål i tråd med med regionale planer. Senterpartiet har akseptert at noe dyrkajord måtte ofres der. Hensikten var å få til en samling av arealkrevende næringsvirksomhet på ett sammenhengende omeråde og unngå at jordbrukslandskap andre steder i kommunen kunne bli stykket opp bit for bit.

Å tillate travbane på Østre Bjørnstad betyr å åpne et nytt næringsomeråde for utbygging. Tillates en grunneier i dette omerådet til å omregulere matjord, kan kommunen vanskelig nekte andre å gjøre det samme. En omregulering av Østre Bjørnstad vil gi et uheldig signal til unge jordbrukere om at kommunen ikke prioriterer deres behov og næringsinteresser. Et slikt signal vil gjøre det utrygt Ã¥ investere i grøfting, kalking, gjødsling, ugrasbekjempelse, rydding av kantskog og annet som er nødvendig for å holde jorda i god produktiv stand. Resultatet kan bli at en aktiv jordbruksklynge i kommunen splittes opp og blir mindre konkurransedyktig.

Senterpartiet henstiller til alle politiske krefter om å stå fast på tidligere vedtak om å beskytte kjerneomerådene for landbruk i Malvik i et femti år perspektiv. Dette vil gjøre det forutsigbart å satse på matproduksjon som levevei i kommunen, og innbyggerne vil beholde kulturlandskap og naturmangfold av stor verdi for bokvaliteten i kommunen.

Årsmøtet i Malvik Senterparti