Meny

Enstemmig vedtak på rovdyr i fylkestinget

I fylkestinget 3. oktober fremmet Senterpartiets Liv Darell en interpellasjon på rovdyr og oppfølging av roviltforviliket. Nok er nok sa Darell i sin interpellasjon.

Reindrifts- og beitenæringa i Trøndelag har i over 40 år tilpasset seg storsamfunnets krav om levedyktige rovviltstammer her i landet. Denne næringa har i god tro på at overordnede myndigheter har lagt til rette for trygge beiteforhold for sine dyr i prioriterte områder uten rovvilt etablert sine virksomheter. Det er fra beitenæringa blitt utført mange forebyggende tiltak. Forsinka slipp av beitedyr på våren, tidligere sanking om høsten, utvidet tilsyn i beiteperioden, etablering av rovdyrsikre gjerder, bruk av radiobjeller osv. Alt dette i troen på at etter en stund skal det bli bedre.

Det har ikke blitt noe bedre. Nå er det nok!

Fylkesordføreren svarte på interpellasjonen, og deretter ble det en god debatt i fylkestinget på saken. Etter debatten ble det et enstemmig vedtak i saken som lyder følgende:

Vedtak:

Fylkestinget i Trøndelag ser med bekymring på at konflikten mellom beitebruk og bestandsmål for rovvilt i Trøndelag vedvarer, og den gjeldende rovviltpolitikken ser ikke ut til å kunne dempe denne konflikten.

Fylkestinget i Trøndelag ber regjeringen klargjøre om hvorvidt en utvidelse av yngleområdet for bjørn er regjeringens politikk og i tråd med rovviltforliket.

Fylkestinget ber regjeringen klargjøre ovenfor Trøndelag fylkeskommune hvorvidt den forvaltningen vi ser av rovviltsituasjonen i Trøndelag i sommer er i tråd med en tydelig soneforvaltning og den todelte målsettingen i rovviltpolitikken.

Fylkestinget i Trøndelag ber regjeringen sørge for at forvaltningen av rovviltforliket fra 2011 håndheves. Et politikkområde som både innbefatter naturmangfoldet, landbruket, dyrevelferd og distriktspolitikken krever felles innsats fra de to fagdepartementene og fra de berørte lokalsamfunn. Trøndelag fylkeskommune har forventninger til at dialogen mellom departementene vil føre frem og at vedtatt rovdyrforlik gjennomføres.

Fylkestinget ber også om at myndighetene tar ansvar for at det utvikles et teknologiløp med sikte på å finne metoder for bedre gjeting og bedre bestandsovervåking av rovvilt, muliggjort av nye digitale løsninger og teknologier.