Meny

Et stort digitaliseringsløft!

Trøndelag fylkeskommune har ca.16.000 elever fordelt på 31 videregående skoler spredt rundt i hele fylket. Vi har over 4.500 lærlinger/lærekandidater, i tillegg har voksenopplæringen ca. 1.700 voksne elever hvert år. Fra høsten 2020 har Trøndelag fylkeskommune fagskole med 7 avdelinger plassert på ulike videregående skoler med 700-800 studenter. Trøndelag fylkeskommune investerer betydelige beløp i videregående opplæring, med en storstilt investering på skolebygg i kommende handlingsplanperiode 2020-2023, totalt ca. 2,1 milliarder.

I fylkestingets junimøte ble økonomiplan og utfordringsdokumentet behandlet og vedtatt. I dette dokumentet beskriver fylkesrådmannen viktigheten av fylkeskommunes rolle for å ivareta veg og skole m.v, spesielt i den svært krevende Korona-perioden vi har vært igjennom og fortsatt står i, men det finnes også lyspunkter i den situasjonen vi befinner oss i. 

En av dem er at koronahverdagen har medført et betydelig digitaliseringsløft både i Trøndelag fylkeskommune og samfunnet generelt. Vi har på en annen måte enn tidligere blitt nødt til å ta i bruk de digitale hjelpemidler vi har til rådighet. Slik har Trøndelag fylkeskommune styrket den digitale kompetanse - både individuelt og som organisasjon.

De videregående skolene i Trøndelag har gjort en formidabel innsats og lærerne har gitt elevene god undervisning i det digitale klasserommet. I organisasjonen for øvrig har medarbeiderne jobbet og levert hjemmefra, og det er samhandlet godt gjennom digitale møter. Til sammen har dette sørget for at Trøndelag fylkeskommunen har løst oppgavene. Produktiviteten er så langt holdt oppe. Det er derfor all grunn til å berømme ansatte i videregående opplæring for innsatsen i en vanskelig tid.

Framover blir det viktig å bygge videre på dette digitaliseringsløftet. Fylkeskommunen vil derfor ta initiativ til at vi evaluerer denne perioden når tiden er inne for det, slik at vi kan ta med oss alle gode erfaringer og lærdommer i det videre arbeid. Ingen vet når samfunnet er tilbake til normal hverdag, men denne hverdagen vil uansett være annerledes enn den var før. Koronasituasjonen vil ha betydning for hvordan vi organiserer virksomheten, hvordan vi avholder møter og hvordan vi jobber i framtida.

Dette vil selvfølgelig gjelde hele samfunnet. Vi har allerede sett en gryende diskusjon om hvordan samfunnet er organisert, og denne debatten vil komme med full tyngde i kjølvannet av krisen. Det er en debatt fylkeskommunen ønsker velkommen og som vi skal delta i – fordi den vil angå samfunnsoppgaver vi både indirekte og direkte har ansvar for.

Rasmus Skålholt SP

Fylkestingsrepresentant og hovedutvalg utdanning