Meny
SP_10_Steinar_Aspli

Senterpartiet skaper politikk for framtida

Senterpartiet er godt i gang med å involvere og utforme nytt partiprogram. Vi skal stake ut en kurs med fortsatt fokus på å ta hele landet i bruk og være et tydelig alternativ til rådene sentraliseringspolitikk. Jeg gjør meg noen tanker om viktige prioriteringer i Senterpartiets politikkutforming.

Utfordringene i kjølvannet av Covid19 pandemien har bevist viktigheten av nasjonal matproduksjon, effektiviteten i små samfunn og verdien av et offentlig system som tar grep og iverksetter tiltak for å opprettholde et velfungerende samfunn. Trøndelag fylkeskommune har med sine ressurser vist at også fylkeskommunen har en svært viktig samfunnsrolle i en krisesituasjon og har dermed med dette bevist at vi trenger et regionalt forvaltningsnivå.

I en krise trengs effektive og gode forvaltningsnivåer, samt et politisk system som evner å følge utviklingen tett og som lar politikk følge de riktige og gode intensjonene som setter folks trygghet først. Slik handlekraft trengs også ellers i samfunnsutviklingen og bør alltid være styrende for all politikk. Lokale og regionale utfordringer må svares opp med nasjonal politikk og følge folks opplevelser knyttet til trygghet, beredskap, utvikling og levekår. Politireformen er et eksempel på en reform som er feilslått når den fokuserer på sentralisering av kompetanse og større fagmiljøer, og dermed svekker tilbudet til folk der de bor og virker.

Klima- og miljøpolitikken blir sentral i årene som kommer. Det skal ikke være noe tvil om at Norge skal følge opp Parisavtalen. Som et tydelig alternativ vil Senterpartiet stå for en politikk som tar hele Norge i bruk, sikre norsk matproduksjon og innovasjon innenfor klimaarbeidet. Økt beitebruk og utvikling av karbonbinding i jorden vil kunne gi store effekter og potensiale til å produsene mer proteiner i Trøndelag til både human- og dyrefòr. Et styrket fokus på skogens enorme muligheter for CO2 – binding, samt mulighetene som ligger i matproduksjon og karbonbinding med utgangspunkt i havets ressurser, må vies større oppmerksomhet. Dette er tiltak som har et stort næringsutviklingspotensial og som sørge for at vi er en ansvarlig, framtidsrettet og bærekraftig aktør i klimaarbeidet.

Kommuner og regioner må sikres tilstrekkelig utviklingsmidler til lokal verdiskaping. Senterpartiet mener at bygdevekstavtaler er et riktig tiltak som bør utvikles og være blant partiets krav i regjeringsforhandlinger etter valget. Blant annet i Ytre Namdal og Lierne har vi sett at slik stimulans betyr mye for lokal utvikling når det blir gjort på rett måte og når det eksisterende næringslivet tar hansken og benytter seg av de mulighetene dette samspillet gir.

Samferdsel og infrastruktur er viktig for utvikling over hele landet. Trøndelag fylkeskommune sine initiativ til utslippsfrie ferger og hurtigbåter må videreutvikles, men aller fremst må standarden på fylkesveiene prioriteres oppgradert. Fylkeskommunene fikk en kostbar gave fra staten når fylkesveiene ble overført fra staten i 2010 og ingen regjering har heller etter den tid fulgt opp ansvarsoverføringen gjennom tilstrekkelige rammeoverføringer til vedlikehold og opprustning. I Trøndelag er etterslepet på minst 4 milliarder og på landsbasis anslagvis på mellom 40 – 50 milliarder. Senterpartiet må være forkjemper for å få etablert et vedlikeholdsprogram som innen 2025 er gitt løft slik at fylkesveiene har en standard som muliggjør vekst og utvikling i alle deler av landet.

Kysten og havet vil være en stor bidragsyter til det grønne skiftet i en verden der tilgangen til mat og klimautfordringene vil bli de avgjørende utfordringene. Gjennom bærekraftig bruk og forvaltning må vi skape en helhetlig politikk der vi finner balansen mellom bruk og vern slik at vi skaper vekst og utvikling langs hele kysten ved å avklare eierskapet og tilgangen til ressursene. Vi må klare å forene de forskjellige interessene enten det gjelder fiskeri, oppdrett, turisme, transport, havner og farleder. I tillegg skape nye produksjoner som bidrar til matproduksjon og som utvikler produksjonsformer som sørger for karbonbinding.

Infrastruktur, vei og næringsutvikling er elementære betingelser for bosetting og verdiskaping. Men for å leve gode liv i by og land, må vi også ha noe å leve for. Det å utvikle attraktive lokalsamfunn krever stor forståelse for at det trengs en bredde av tjenestetilbud der folk bor. Kulturlivet må sikres gode kår slik at både de organiserte kulturaktørene og frivilligheten fortsatt får være den kraften som knytter mennesker sammen. Gode finansieringsordninger for alle deler av kulturlivet må utvikles og oppleves ubyråkratiske og tilgjengelige for alle deler av kulturlivet. Også kulturminnevernet må prioriteres som en viktig del av kulturlivet, hvor fortidens arv må sikres gjennom tilstrekkelig finansiering av programmet og ordninger.

Finansiering for sikring og vedlikehold av landets kirkebygg må finne nye ordninger, slik at kirkene både som møteplasser og kulturminner kan ivaretas. Når vi reiser ellers i Europa står flotte bygg åpne og tilgjengelige som viktige attraksjoner. Dette er i land med langt mindre ressurser enn Norge, og det blir derfor uforståelig hvorfor det skal være så vanskelig å skape aksept i Norge for å ta et skikkelig krafttak for våre kirkebygg og finne en finansieringsordning som også ivaretar disse i framtiden.

Steinar Aspli
Gruppeleder Fylkestingsgruppen SP