Meny

Lokalsamfunn skal godtgjøres for bruk av verdifulle ressurser.

Følgende resolusjon ble vedtatt på fylkesårsmøte i dag 09.02.19


I Trøndelag har vi stor verdiskaping basert på lokale ressurser som krever naturinngrep i lokalsamfunn eller at kommunene stiller areal til disposisjon. I ulike næringer fins det ulike ordninger for å kompensere kommunene, men flere av disse ordningene er nå under press.

Vannkrafta har naturskatten som kommer lokalsamfunnet til gode, og havbruksfondet kompenserer kommuner som har lagt til rette for utviklinga innen havbruksnæringa. Det finnes ingen lignende ordninger for vindkraft eller for mineralnæringa.

Regjeringen har nå tatt til orde for å innføre statlig grunnrentebeskatning på havbruk. Dette vil føre til økte inntekter til staten på bekostning av kommunene. Dette vil gjøre det mindre attraktivt for kommuner å stille areal til disposisjon.

Det har de siste årene vært økt fokus på mineralnæringa med et ønske om økt satsning for økt verdiskapning og satsing i hele landet. Tilgang til viktige mineralressurser vil være avgjørende for å utvikle nye industri. For de kommunene som stiller areal til disposisjon fins det i dag ingen lokal ressursavgift eller naturskatt som kompenserer lokalsamfunnet for dette arealet.
Mineralnæringa utvinner en ikke-fornybar ressurs som i mange tilfeller vil gjøre stor skade på naturen og gi lokalsamfunnet en del ulemper. Kommunene som avgir areal til denne næringa må kompenseres gjennom lokale inntekter.

 

Trøndelag Senterparti mener at:

- Det er feil å øke den statlige grunnrentebeskatningen på vannkrafta ytterligere.

- Det ikke skal innføres statlig grunnrentebeskatning på havbruk.

-  Det skal innføres naturskatt eller annen lokal ressursavgift for å kompensere kommuner som stiller areal til disposisjon for næringer basert på naturressurser som f.eks.  mineralnæringa, vindkraft og havbruk.

- Havbruksfondet beholdes, og midlene forbeholdes kommuner og fylkeskommuner.

- Disse naturressursavgiftene ikke skal innlemmes i inntektssystemet