Meny

Nord universitets campuser i Trøndelag utdanner viktig kompetanse for framtida!

Følgende resolusjon ble vedtatt på fylkesårsmøte i dag 08.02.19

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021 har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og som bidrar til at færrest mulig faller utenfor arbeidslivet.

Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT, har over lang tid levert kompetent arbeidskraft til Trøndelag, og til landet for øvrig. Forskning har vist at en stor andel av studentene etter endt utdanning etablerer nært sitt studiested. Nærhet til campus har også gjort det mulig å skreddersy etterutdanningstilbud til regionen. HiNT sine campus i Trøndelag har bidratt sterkt til den kompetanse som i dag finnes både i offentlig sektor og i privat næringsliv, og campusene samhandler godt med omlandet. Eks. etterutdanningsnettverket i Namdalen (EiNA) har siden 2007 gitt faglig påfyll til over 24000 deltakere fra Namdalen.

Som resultat av regjeringens storstilte struktur- og kvalitetsreform for høyere utdanning, ble Høgskolen i Nord-Trøndelag sammenslått med Høgskolen i Nesna og tidligere universitetet i Nordland. Det nye Nord universitet har en faglig profil som passer godt til de muligheter og utfordringer en har i Trøndelag. Imidlertid er det nye universitetet satt under sterkt press.  Samtidig som tre utdanningsinstitusjoner skal bli til en, skal toppkompetanse, forskning og publisering økes. Det er ikke gitt gode nok rammer for dette arbeidet. Samtidig ber både departement og NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) styret for Nord universitetet om å vurdere campusstruktur, uten at det er vurdert konsekvenser av en slik nedlegging for omlandet. 

Senterpartiet ser at konsekvensene av struktur – og kvalitetsreformen for høyere utdanning, og oppdraget til Nord universitet om å vurdere antall campus tar utviklingen i feil retning for Trøndelag i forhold til målet i nasjonal kompetansestrategi. Et eksempel på dette er sykepleierutdanningen. Reduseres antall studiesteder for sykepleierutdanningen, kan det få stor betydning for rekrutteringen til de nærliggende helseforetak og kommuner.

Flercampus universiteter som Nord universitet har en viktig rolle. Senterpartiet advarer sterkt mot å omgjøre fullverdige campus i Trøndelag til studiested. Dette vil tappe omlandet for arbeidsplasser, forskerkompetanse og verdifulle nettverk mellom privat og offentlig sektor, kunnskapsleverandører og er viktig i områder som har stort behov for å styrke kompetanse og innovasjonskapasitet.

Mange av lærestedene som nå er campuser under Nord universitet er tidligere distriktshøgskoler og lærerseminar som i sin tid ble oppretta ved stortingsvedtak, der både distriktspolitiske forhold og regionale behov for kompetent arbeidskraft ble hensyntatt. Senterpartiet vil at et lærested som i sin tid ble lokalisert og oppretta ved et stortingsvedtak, bare skal kunne nedlegges ved et tilsvarende vedtak i Stortinget.

Nord universitet må få tilstrekkelige rammer for å kunne fullføre løpet med å skape et sterkt universitet. De nye universitetene må få en omstillingsfinansiering over en tidsbegrenset periode for å kunne tilpasse seg den nye situasjonen uten at dette skal gå på bekostning av studiesteder og studieplasser. Denne finansieringen må være et tillegg til basisfinansieringen for disse universitetene.

Senterpartiet i Trøndelag krever at:

· Det ikke legges ned studiesteder i Nord Universitet

· Den skjevfinansieringa som eksisterer må endres. Nord universitet må få tilstrekkelige ressurser for å omstille seg, og for å få fullført igangsatte kompetansehevende tiltak.

· Konsekvensene for eventuelle endringer i regionen må utredes tilstrekkelig. Utredningen må gi svar på om målet i nasjonal kompetansestrategi nås for Trøndelag.