Meny

Trøndelag Senterparti forventer at Stortinget redder olje- og gassnæringa!

Ifølge Trøndelag i tall viser sysselsettingsstatistikken at 1544 arbeidsplasser i Trøndelag er direkte knyttet til utvinning av olje og gass eller tilknyttede tjenester i 2018. Det er bosatt 2773 personer i Trøndelag som jobber i næringer direkte tilknyttet utvinning av olje og gass.

I tillegg til dette kommer leverandørindustrien som er knyttet opp mot olje og gass, spesielt i Verdal og Orkland. Disse er i statistikken klassifisert som industrinæringer og ikke som en del av petroleumsnæringen. Tallene inkluderer heller ikke de delene av forskningsmiljøene i Trondheim som jobber opp mot olje- og gassektoren. Et eksempel på dette er Equinors forskningssenter på Rotvoll med 500 ansatte. I tillegg til FoU- miljøene og universitetsutdanning innen bransjen er det et nettverk av videregående skoler som utdanner fagarbeidere til olje- og gassnæringa. Et eksempel er Kværner Verdal som i dag har 56 løpende lærekontrakter innen ulike fag. Bedre rammevilkår for olje- og gassnæring er viktig for hele Trøndelag. 

Norge står nå midt i den største krisen i moderne tid. Korona har stengt ned økonomien og samfunnet vårt, og hundretusenvis er arbeidsledige. Norge har i motsetning til de fleste andre land finansiell styrke til å håndtere denne krisen med penger som i stor grad er inntekter nettopp fra oljeindustrien. Nå er selv denne næringen hardt rammet av fallende olje og gasspriser som en konsekvens av at etterspørselen midlertidig har gått ned. Det er derfor avgjørende at næringen settes i stand til å gjøre lønnsomme investeringer for fortsatt å tjene penger til hele landets beste. 

Aktivitet på norsk sokkel er forutsetningen for aktivitet i leverandørindustrien over hele landet. Titusenvis av arbeidsplasser kan nå gå tapt innen verftsindustri, ingeniørtjenester og andre leverandører som en følge av at oljeselskapene nå strammer inn pengebruken. Trøndelag Senterparti er bekymret for varige negative konsekvenser for leverandørindustrien om det ikke gjøres nødvendige endringer for oljeselskapene i den situasjonen landet nå er i. 

Næringa har ikke bedt om skattelettelser eller overføringer fra statskassen, slik som alle andre næringer nå får. Men man har bedt om en annen fasing av skatteinnbetalinger og avskrivingsregler for å bedre likviditeten på kort og mellomlang sikt. Lavere lønnsomhet er en utfordring i seg selv, men samfunnet har nå en særlig interesse av at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer og prosjekter, selv med en lavere oljepris, gjennomføres. Det vil berge mange arbeidsplasser og øke avkastningen til staten over tid. 

Trøndelag Senterparti mener at de forslag Regjeringen har lagt frem ikke er tilstrekkelige til å sikre dette. Stortinget må derfor ta ansvar og forbedre disse slik at aktivitet, lønnsomme prosjekter og investeringer videreføres i størst mulig grad. 

For Trøndelag sin del har vi særlig viktige miljøer i aksen Verdal – Orkland som nå opplever stor usikkerhet knyttet til fremtidig aktivitetsnivå. Dette er den viktigste saken for vår landsdel nå̊. 

Trøndelag Senterparti vil peke på innspillet fra Norsk olje og gass i etterkant av fremleggelsen av forslaget fra Regjeringen tirsdag 12. mai og høringen i Finanskomiteen fredag 15. mai, og støtter opp om disse. Vi vil spesielt fremheve og støtte følgende endringer: 

  • Økt friinntekt i tråd med næringens forslag, og sørge for at utgiftsføring av investeringen kan gjøres mot særskatt (56%) og ordinær skatt (22%). Næringen har foreslått en nøytral løsning for staten vurdert i nåverdi ved at investeringsfradragene blir neddiskontert med en risikofri rente i forhold til dagens system. Redusert rentefradrag vil gi en netto proveny økning for staten, av Finansdepartementet beregnet til 5 mrd. 
  • I tillegg til utgiftsføring av investeringer i 2020 og 2021, må forslaget inkludere direkte utgiftsføring av investeringer (inkl. friinntekt) tilknyttet nye beslutninger som sanksjoneres før 31.12.21. 
  • Forslaget må inkludere direkte utgiftsføring av investeringer (inkl friinntekt) frem til produksjonsstart som foretas i henhold til PUD/PAD innlevert før 31.12.22. Fristen for innlevering må altså̊ utvides i tråd med næringens opprinnelige forslag, mens perioden for utgiftsføring kan avsluttes med året for produksjonsstart. 
  • Perioden for utbetaling av skatteverdi av underskudd må utvides til 2024. 
  • Innføre en midlertidig ordning med negativ terminskatt.

 

Fylkesstyret Trøndelag Senterparti 22.05.20