Meny
Hallgeir Grøndvedt

FOSEN TRENGER SP I REGJERING

En framtidig god utvikling av Fosen er avhengig av flere ting. En god distrikts- og samferdselspolitikk, god kommuneøkonomi, en god landbruksøkonomi, bolyst og blilyst, et bredt spekter av arbeidsplasser og en god og fornuftig klimapolitikk.

Et sterkt Senterpartiet i regjering etter den 13. september er den beste garantisten for nettopp dette.

Senterpartiet har gjennom årtier vist at vi har den beste distriktspolitikken. Vi ønsker utvikling i hele Fosen, der folk bor og fortsatt ønsker å bo. Enten du bor på Brekstad, i Vingsand eller i Verrabotn. Vi vil jobbe for at tjenester flyttes ut dit folk bor og ikke sentraliseres til Trondheim eller i verste fall til Oslo. Alle har rett til en god beredskap innafor ambulanse, politi og brann. Denne tryggheten er viktig for alle som bor på Fosen. Økt satsing på distriktsarbeidsplasser gjennom forenkling av byråkratiet for nyetablerere og grundere er et mål for Senterpartiet. Du får ikke bolyst og blilyst hvis du ikke har en sikker arbeidsplass å gå til. Vi vil bygge opp under økt satsing på blå og grønn næringsutvikling. Skape arbeidsplasser basert på de fortrinn og ressurser som Fosen har. 

Det har vært jobba godt med tiltak innafor samferdselsområdet på Fosen, men det gjenstår fortsatt mye. Det er gjort gode tiltak på veg og nå står en bedre «sammenknytning» av Fosen for tur, med bru over Stjørnfjorden og over Trondheimsfjorden. Først må vi få på plass en rassikker veg fra Flakk til Trondheim sentrum og fra Flakk til Klett. I tillegg er det en del fylkesveger som må rustes opp. Senterpartiet vil legge mere penger inn i fylkesvegsatsinga enn dagens regjering. 1 mrd. pr. år de første 6 årene etter valget og 2 mrd. pr. år de neste 6. Gode og klimavennlige transportløsninger med buss, ferge og hurtigbåt vil vi jobbe for framover. Senterpartiet vil fortsatt jobbe for at flyruta mellom Ørland og Gardermoen kommer inn på kortbanenettet.

Landbruket er viktig for vår region. Inntektene i landbruket må løftes opp på et nivå med industriarbeideren. Vi vil utjevne inntektsgapet mellom jordbruket og andre inntektsgrupper i løpet av 4 – 6 år. Senterpartiet vil bidra til at bønder får noe å leve av, ikke bare leve for. Bøndenes utgifter til gjødsel, kraftfor og såvarer har steget kraftig de siste årene, mens inntekta står på stedet hvil. Dette kan ikke fortsette hvis vi ønsker at landbruket på Fosen skal overleve.

God kommuneøkonomi skaper gode tilbud til innbyggerne på Fosen. Staten pålegger kommunene stadig flere oppgaver uten at dette kompenseres økonomisk. Godt barnehagetilbud, gode skole- og kulturtilbud og god helse- og eldreomsorg, er viktig for bolyst rundt om på hele Fosen. Gode overføringer fra Staten til kommunene er svaret på dette. Her vil Senterpartiet følge opp gjennom de årlige statsbudsjettene.

13. september er det du som tar valget. Bruk stemmeretten din og stem Senterpartiet!

Godt valg!

Hallgeir Grøntvedt

Stortingskandidat for Sp.