Meny
Geir Arild Espnes

Helse nær der du bor

Målet med Senterpartiets helse- og velferdspolitikk er å skape et helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og utjevne geografiske og sosiale helseforskjeller. Alle skal sikres tilgang til nødvendige helse- og velferdstjenester, uavhengig av sosial, kulturell, språklig og geografisk tilhørighet.

Senterpartiet vil føre en politikk som legger grunnlag for å få helsehjelp nær der du bor. Du skal slippe å dra lange veier for å få den hjelpen du trenger. Derfor kjemper vi for lokalsykehusene, derfor kjemper vi for at helsefagutdanningene skal ligge i nærheten, slik at det blir enkelt å rekruttere inn i de ulike helseinstitusjonene – og i helse- og omsorgstjenester for øvrig.

Dette er helt ulikt den politikken som føres av dagens regjering som forbindes med sentralisering av helsetilbudene, rasering av fastlegeordringen der 85 % av Norges kommuner forteller om økende rekrutteringsproblemer og med en blålysberedskap som kjennetegnes med å være langt borte når den behøves.

Senterpartiet står for en nye målrettet helsepolitikk som skal sørge for god helse og hjelpen der du bor: Den skal forebygge dårlig helse og sørge for at den som har helseutfordringer, får hjelp eller behandling. Helsepolitikken skal også sørge for at den som har gjennomgått sykdom og må ha en rehabiliteringsfase, skal få hjelp til det. Til slutt: Det er også viktig å ha en politikk knyttet til livets siste fase: Når det ikke finnes muligheter for behandling lenger, må den støtten og hjelpen gis som trengs. I alle livets faser er det viktig med støtte fra de som står en nær, fra de som er familie og venner.

Det er nærmest intuitivt riktig at det er bedre for samfunnet å transportere en lege eller annen helsearbeider dit de skal møte mange pasienter enn motsatt: å transportere mange pasienter til en lege. Det er det Senterpartiet mener når vi snakker om «tjenester nær deg».

Senterpartiet vil flytte spesialisten til de mange pasientene framfor motsatt. Vi må bygge distriktsmedisinske sentre eller distriktshelsesentre der du kan få den helsehjelpen du trenger – så nær som mulig der du bor. For å få det til, må helseforetakene godkjenne at noen av spesialisthjemlene eller kanskje deler av en hjemmel flyttes til distriktshelsesentre.

Det er viktig å understreke at vi selvfølgelig mener det er nødvendig med sykehus med høy kompetanse når vanskelige sykdomstilfeller oppstår, enten for behandling eller når det er virkelig vanskelig å stadfeste diagnoser. Men det er ikke slik med hovedvekten av de helseproblemene som mennesker oppsøker spesialist for.

Jeg er ordfører i Oppdal og innehar fjerdeplassen på Senterpartiets stortingsliste. Jeg er, når jeg ikke er politiker, professor i folkehelsevitenskap. I alle tre rollene er jeg opptatt av et best mulig helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, men også av at mennesker skal få god helsehjelp så nær der de bor som mulig. Hvis vi får det til, kan du få oppleve at du får være i nærheten av dine kjære når helseproblemer oppstår. Samtidig sparer samfunnet penger, både ved å drive godt folkehelsearbeid og ved å gi et godt behandlingstilbud nær der du bor. Begge deler er viktig. Men for at vi skal få til denne omformingen av norsk helsevesen trenger vi din stemme. Så stem Senterpartiet ved høstens valg. Godt valg!

Geir Arild Espnes