Meny

Samferdsel – binder Trøndelag sammen!

Resolusjon om samferdsel vedtatt på fylkesårsmøte fredag 07.02.20. 

Senterpartiet har som mål at det skal være mulig å bo og jobbe overalt i fylket. Gode samferdselsløsninger og godt utbygd infrastruktur, som inkluderer bredbånd og mobildekning, er dermed en forutsetning for bolyst og utvikling i alle lokalsamfunn. For å bygge opp under bærekraftsmålene er det avgjørende at vi klarer å bruke de ressursene vi har tilgjengelig på en slik måte at de også blir tilgjengelig for neste generasjon.  

I utviklingen av dette samfunnet videre er det ikke nok at samferdselsløsninger bare omfatter jernbane, veg og flyplass i sentrale og urbane strøk. Vi må ha en samferdselsstruktur som binder hele Trøndelag sammen. Staten må sette fylket i stand til å vedlikeholde og drifte denne strukturen ved å bevilge tilstrekkelig med midler over Statsbudsjettet, både til etterslep på vedlikehold men også for bygging av ny struktur. 

Senterpartiet vil: 

 • Tillegge klima og jordvern stor vekt i utbygging av infrastruktur, der standard fartsgrense på 110 og 90 må veies opp mot samfunnsnytten. 
 • Se på og prøve ut andre og enklere løsninger for bygging av gang og sykkelveier enn dagens praksis som er beskrevet i Statens Håndbok N-100. Trygg skolevei gir god folkehelse, trygghet og trivsel i lokalsamfunnet. 
 • At jernbanetunnel Ranheim Hommelvik – Stjørdal og E6 Asphaugen – Nordland grense prioriteres i neste periode av NTP for å bygge Trøndelag sammen. Staten må også utfordres til å bidra med finansiering på større fylkesveiprosjekter, der disse strekningene er avgjørende for videre næringsutvikling i regionen: Orkdalspakken, Støren – Røros, Laksevei Nord
 • Endre gjerdeloven slik at Bane Nor får ansvaret for å vedlikeholde gjerder langs jernbanen. Det må legges til rette for bedre samarbeid mellom veiutbygger og jernbane når det bygges ny vei. 
 • At overtakelsene av FOTrutene må sikres gode rammevilkår for utvikling.  FOTrutene i fylket er svært viktige for å binde distriktene i Trøndelag sammen med resten av verden. Arbeidet i prosjektet Green Flyway brukes bl.a. som kunnskapsgrunnlag i retning av mer bærekraftig lufttransport.  
 • At ferjetakster må holdes på et nivå som ikke er til hinder for bosetting og næringsutvikling i distriktene. 
 • Styrke og justere kollektivtilbudet slik at ruteproduksjonen blir mer «sømløs» ved korrespondanse, og dermed gir en reell mobilitetsfrihet
 • At ansvaret for Trønderbanen skal overføres til fylkeskommunen ved første anledning, og utvides til å omfatte Oppdal og Røros i sør og Grong i nord. 
 • Arbeide for hyppigere rutefrekvens på hele Trønderbanen, også i helgene
 • At strekningene fra Trondheim til Steinkjer, Storlien og Røros elektrifiseres. 
 • Arbeide for å etablere 2-timerfrekvens mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen. 
 • Endre den nye drosjeloven som er distriktsfiendtlig og svekker beredskapen og tryggheten i distriktene
 • Utbygge og oppgradere et helhetlig fylkesveinett for å oppnå alternative ruter (nye og eksisterende) rundt hovedveinettet. 
 • Sikre regularitet på ferjesamband ved å ha bemanningen på dagens nivå