Meny

Utdanning – Kompetanse for framtida

Resolusjon om utdanning vedtatt på fylkesårsmøte lørdag 08.02.20

Senterpartiet ønsker å bygge gode lokalsamfunn rundt omkring i hele fylket. Viktige byggeklosser for å få til dette er de videregående skolene. Studietilbudet som er på de ulike skolene gjenspeiler ofte det lokale og regionale næringslivet. Utdanningen legger grunnlaget for livet og det å kunne ta barne- og ungdomsskole med forlengelse til videregående skole mens du fortsatt bor hjemme gjør at sannsynligheten for gjennomføring blir større. Årsaken til barn og unges utenforskap er sammensatt, men mye tyder på at det å bo hjemmefra i en sårbar periode av livet gir utfordringer som fører til lavere gjennomføringsgrad. 

Næringslivet i Trøndelag har stort behov for yrkesfaglig kompetanse. Det ikke nok trøndersk ungdom til å fylle opp behovet som næringslivet har for framtidig arbeidskraft. Det er derfor viktig at kompetansekartleggingen som gjøres undersøker hvor de mest kritiske behovene for framtidig arbeidskraft er. Utdanningstilbudet på det videregående skolene bør ta utgangspunkt i denne kartlegginga. Det er viktig å styrke kontakten mellom skolene og næringslivet for å få bedre læringsarenaer og flere lærlingeplasser. 

Den norske fellesskolen må favne alle elever, fra de teoristerke til de mer praktisk anlagte. Når det innføres nye læreplaner fra høsten 2020, er det viktig at skolene får organisatorisk frihet til å finne gode lokale løsninger for sine elever. Dessuten må kommuneøkonomien styrkes, slik at skolene kan få økte muligheter til å tilby variert, praktisk rettet, virkelighetsnær og individuelt tilpasset undervisning.  

Høyere utdanning står overfor store utfordringer i forhold til å kunne tilby livslang læring. Kortere kurs og etter- og videreutdanning for å gi påfyll og ny innsikt må tilbys slik at det er mulig for folk i arbeid å ta slike kurs på deltid nært hjemmet. Det er derfor viktig å ha en desentralisert universitetsstruktur slik at der er mulig å ta høyere utdanning i alle deler av Trøndelag. Statistikk viser at studenter ofte blir i området de tar høyere utdanning og en sentralisering av studiesteder er derfor uheldig. 

Senterpartiet vil:  

  • Styrke samarbeidet mellom skolen, vertskommunen og hjemkommunen for å øke sannsynligheten for at elevene fullfører utdanningen når de må bo borte fra hjemmet.
  • Øke samfunnets oppmerksomhet rundt barn og ungdoms psykiske helse og legge frem målrettede tiltak som omhandler psykososiale forhold.
  • At nedleggelser av studiesteder i høyere utdanning skal behandles av stortinget, da dette påvirker samfunnsstrukturen.
  • At studiesteder ved flercampusuniversitet skal ha et eget selvstyre og rett til å utvikle sine forskningssatsinger og utdanningstilbud ut fra lokale behov.
  • At flere skal gjennomføre videregående utdanning og ta fagbrev i Trøndelag.
  • Sikre en desentralisert skolestruktur der nærskoleprinsippet legges til grunn.
  • At utdanningstilbudet skal videreutvikles for å imøtekomme næringslivets framtidige behov.
  • At det første skoleåret skal brukes å forberede ungene til skolestart. Dette gir relasjonskompetanse hos elev og lærer og bidrar til trygt læringsmiljø.