Meny

For HELE Horten

Trykk på bildene for å lese mer om kandidatene.

Våre folk er her fremdeles

Selv om Senterpartiet ikke fikk fast plass i kommunestyret denne perioden er vi fremdeles her. Vi må jobbe fra utsiden, men vi skal påvirke der vi kan. Ane Ingvild Støen Mittet har tatt over roret som lokallagsleder og Ole Andreassen er nestleder. Vi skal jobbe frem mot neste valg og kommer sterkere tilbake! 

Vår politikk – trygghet for folk

En stemme til Senterpartiet er en stemme som gir folk trygghet i hverdagen. Horten Sp er opptatt av å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi som gir innbyggere i Horten kommune et forutsigbart og trygt tjenestetilbud innen oppvekst, utdanning, helse og eldreomsorg – både i dag og i framtida. Grønne verdier er viktige for oss. Vi vil jobbe for en ren Oslofjord, grønne byrom, ivaretakelse av verdifulle natur- og friluftslivsområder og norsk matproduksjon. Samtidig vil vi jobbe målrettet med utvikling for å få næringslivet og kulturlivet i kommunen til å blomstre og øke Hortens attraktivitet.

Hoten Senterparti vil:

 • Sikre at kommunens økonomiske handlingsregler om gjeldsgrad og bruk av disposisjonsfond overholdes.
 • Innføre eiendomsskatt for å opprettholde og utvikle kommunens tjenestetilbud til innbyggere.
 • Styrke vedlikeholdet av kommunal eiendom.
 • Si nei til privatisering av kommunens pleie- og omsorgstjenester.
 • Bygge bofellesskap tilpasset enslige eldre for å sikre god og trygg alderdom og eldreomsorg.
 • Bruke kommunens innkjøpsmakt til å sikre digitale løsninger som er universelt utformet, og norskproduserte varer og tjenester der dette er mulig.
 • Bidra til å jobbe fram en langsiktig løsning for ferjeleie som sikrer fortsatt ferjedrift mellom Bastøy og Horten, og trygger arbeidsplasser ved Bastøy fengsel.

Horten Senterparti vil:

 • Ha gjennomgående søskenrabatt i barnehage og SFO.
 • Tilby leirskole til alle barn i Hortenskolen.
 • Utvide tilbudet til barn og ungdom i skoleferier.
 • Styrke teamene rundt barn i Hortenskolen med flere yrkesgrupper som f.eks. barnevernspedagoger og miljøterapeuter.
 • At antallet lærere i Hortenskolen skal tilfredsstille lærernormen.
 • Tilrettelegge for etterutdanning av lærere.

Horten Senterparti vil:

 • Styrke bibliotekets rolle som åpent litteratur- og demokratihus.
 • Fremme kulturbasert næring og reiseliv i kommunen.
 • Videreutvikle og markedsføre Borre, Karljohansvern og Åsgårdstrand som kulturdestinasjoner.
 • Støtte vikingtidssatsingen på Borre og ved Midgard vikingsenter som del av reiselivskonseptet Vikingveien.
 • Jobbe for at skipshaugene på Borre skal bli UNESCO verdensarv og Midgard vikingsenter et
  framtidig verdensarvsenter.
 • Samarbeide med kulturaktører og næringsliv om festivalbyen Horten.
 • Arbeide for å redde Kihle-samlingen.

Horten Senterparti vil:

 • Installere solcelleanlegg på kommunale bygg.
 • Jobbe for en sunn Oslofjord, blant annet gjennom å få på plass nitrogenrensing av kloakk og
  gjennomføre tiltak for å begrense avrenning fra jordbruket.
 • Styrke Norges matsikkerhet og beredskap gjennom å si nei til nedbygging av verdifull
  matjord.
 • Ivareta verdifulle natur- og friluftsområder og sørge for at grønne byrom vektlegges i stedsutviklingen.
 • Styrke kommunens beredskap mot uforutsette hendelser.
 • Gjøre verdens miljødag 5. juni til en merkedag i kommunen.

Horten Senterparti vil:

 • Jobbe for å bedre den statlige finansieringen av flercampus-universiteter, slik som
  Universitetet i Sørøst-Norge, for å sikre næringslivet tilgang til nødvendig kompetanse.
 • Tilrettelegge for utvikling og videre vekst i kommunens teknologinæringer.
 • Tilrettelegge for gründervirksomhet, grønne næringer og bedrifter i vekst.
 • Ha tett samarbeid mellom kommune og lokalt næringsliv for å få unge ut i arbeid.
 • Tilby kommunale læreplasser og trainee-stillinger
 • Bidra til økt regionalt samarbeid om næringsarealer og næringsutvikling.
 • At nyetablering av detaljhandel skal skje innenfor etablerte sentrumsområder i kommunen.

NYKIRKE/FALKENSTEN

Horten Senterparti vil:

 • Utnytte mulighetene som nedleggelse av det gamle jernbanesporet i sentrum av Nykirke gir.
 • Etablere gang- og sykkelvei på jernbanebrua over fylkesvei 310.
 • Jobbe for å få etablert gang- og sykkelvei vestover fra Kopstadkrysset for å bedre trafikksikkerheten.

HORTEN

Horten Senterparti vil:

 • Videreutvikle Horten by som kommunens handelssentrum.
 • Si ja til spennende utvikling i Horten sentrum og havneområdet.
 • Bevare Hortens historiske særpreg som hageby, tidligere marinebase og verftsby.
 • Bevare markagrensa.
 • Sikre Eikestrand som natur- og friluftslivsområde.

SKOPPUM

Horten Senterparti vil:

 • Utvikle nye Horten stasjon som pendlerstasjon, og sikre et godt kollektivtilbud mellom stasjonen, Campus Vestfold og Horten sentrum.
 • Utvikle en ny grønn bydel i tilknytning til nye Horten stasjon.

BORRE

Horten Senterparti vil:

 • Utvikle Borre som tettsted i samspill med utviklingen av Campus Vestfold.
 • At kommunen skal dekke regulering av utvidede utstillingslokaler ved Midgard vikingsenter som kan ta imot verdensutstillinger.

ÅSGÅRDSTRAND

Horten Senterparti vil:

 • Bygge ny barnehage i Åsgårdstrand.
 • Undersøke muligheter for framtidig bruk av Åsgårdstrand sykehjem, f.eks. til omsorgsboliger.
 • Videreutvikle kunstnerbyen Åsgårdstrand.

Relaterte saker

Horten Høyre ser ut til å ville fraskrive seg ansvar for den økonomiske situasjonen

Horten Høyre ser ut til å ville fraskrive seg ansvar for den økonomiske situasjonen

En gang fikk jeg en telefon fra Sentrum skole med beskjed om at sønnen min og noen andre gutter måtte være igjen å vaske. De hadde skrevet «fuck» med tusj flere steder. Det var mager trøst at de i hvert fall ikke hadde skrevet «pik» med én k, så jeg dro hjem: oppgitt og klar for en alvorsprat.
Vi må ta vare på matjorda!

Vi må ta vare på matjorda!

I Vestfold er vi så heldige å ha en kombinasjon av god jord og godt klima, noe som gir lang vekstsesong og gjør at jordbruksarealene våre er blant landets beste.
Flere i Horten får reisefradrag med Sp i regjering

Flere i Horten får reisefradrag med Sp i regjering

Fristen for å levere skattemelding for 2022 er søndag 30. april. Når innbyggere i Horten og Vestfold fyller ut skattemeldingen i år, vil flere ha rett til reisefradrag enn under forrige regjering. Mange vil også få økt fradraget sitt.
Horten Sp vil sørge for at kommunen følger opp forpliktelsene sine når det gjelder jordvern

Horten Sp vil sørge for at kommunen følger opp forpliktelsene sine når det gjelder jordvern

Mens vi venter i spenning på årets jordbruksforhandlinger, er det viktig at arealpolitikk som utvikles lokalt ivaretar hensynet til jordvern. Jordvern er både god beredskapspolitikk og næringspolitikk.