Meny

Program Larvik Sp 2019-2023

To byer og mange bygder

Larvik Senterparti vil arbeide for at hele kommunen skal være et godt sted å bo, jobbe og leve. Kommunens mange sentra, store som små, må fortsatt kunne utvikle seg med nye arbeidsplasser, handel og boliger. Sp vil at lokalsentrene Svarstad, Kvelde, Helgeroa og Tjøllingvollen skal styrkes og videreutvikles. Dette vil igjen sikre tilbudet til innbyggere rundt disse.

Frivillighet, kultur og idrett

Frivillige lag og foreninger er limet som binder folk sammen på tvers av yrker, alder og bakgrunn. For Sp er det viktig å sikre gode vilkår for frivillig arbeid. Kommunen må bidra aktivt med å stimulere til økonomisk støtte, samarbeid, organisering og hjelp inn mot offentlig regelverk. Gode organisasjoner styrker fellesskapet og er en god sosial investering. Mangfoldet av store og små idrettslag, kulturaktører med korps, kor og dans, menighetsarbeid og en rekke andre frivillige aktiviteter er viktig for både fysisk og psykisk helse for barn og voksne. Kulturskolen er en viktig arena for et profesjonelt og allsidig tilbud i tillegg til det frivillige arbeidet. Senterpartiet er opptatt av å finne ordninger som gjør at alle barn kan delta, uavhengig av familiens økonomi.

Oppvekst

Gode barnehager og skoler i nærmiljøet er grunnsteinen i et godt lokalsamfunn. Utvikling, muligheter for nye venner og personlig vekst er avhengig av flinke voksne, godt vedlikeholdte bygninger og trygge skoleveier. Et godt samarbeid mellom barnehagen/skolen og foreldrene vil gi våre unge et best mulig utgangspunkt.

Skolestrukturen har vært tema for mye debatt og endringer de siste åra. Vi mener at skolestrukturen må ligge fast de neste åra. Sp vil utvikle og vedlikeholde de skolene vi nå har vedtatt, og bygge bomiljøer som styrker rekrutteringen til alle skolene.

Omsorg

Nærhet til hjelp og pleie er nødvendig for å føle trygghet i alle livets faser. Larvik Sp ønsker at helsestasjoner, hjemmetjeneste, dagsenter og andre tilbud skal være tilgjengelig i alle kommunens lokalsentra. Ungdommens helsestasjon må få utvidet åpningstid.

Staten overfører stadig flere oppgaver til kommunene uten reell økonomisk kompensasjon. Dette gjør at det må prioriteres hardere. Larvik Sp vil prioritere hjemmetjenester og dagtilbud fremfor større sykehjemsutbygginger. Det bør bygges flere tilrettelagte boliger for eldre og andre med behov. God og næringsrik mat må være en del av tilbudet både på institusjonene og for hjemmeboende.

Feil bruk av alkohol og andre rusmidler gir dessverre stor skade både for samfunnet og enkeltpersoner. Senterpartiet ønsker derfor å videreføre dagens tydelige alkoholpolitikk i Larvik. 

Bærekraft og beredskap

Vi må alle aktivt jobbe for gode klima- og miljøvalg. Klimapåvirkning må få større betydning i utredninger og beslutningsprosesser. Ved nybygging og større ombygginger i kommunal regi, skal bygging med ny treteknologi være blant alternativene som vurderes.

Vinteren 2018 ga oss viktige påminnelser om at et stadig mer ustabilt klima kan gi store konsekvenser for strømforsyning og telefondekning. Larvik Sp mener et utvidet samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner som Røde Kors og Sikringsradioen vil være viktig for en beredskap som gjør at alle kan føle trygghet. Det må settes større trykk på sikring av strømforsyning ved uvær og nødsituasjoner.

Larvik Sp vil fortsette arbeidet for at flere skal få et raskere og mer stabilt internett og mobilnett.

Næringsliv, Kommuneøkonomi og tjenester

Et variert og sterkt næringsliv er viktig for kommuneøkonomi og arbeidsmarked. Mye av Larviks næringsliv som jordbruk, skogbruk, steinindustri og turisme, er avhengig av naturressursene. I tillegg til direkte sysselsetting gir disse næringene store ringvirkninger med videreforedling, transport og handel. En aktiv og bærekraftig forvaltning av disse ressursene må ligge til grunn i kommunens arealpolitikk. For Sp er jordvern spesielt viktig, det er matjord som gir grunnlag for matproduksjon i uoverskuelig fremtid, og Larvik er en stor kommune for matproduksjon.

All næringsvirksomhet trenger stabile og forutsigbare rammebetingelser. Gode og langsiktige planer for boligbygging, næringsområder og samferdsel er viktig for at små og store bedrifter skal tørre å satse.

Larvik kommune gir arbeid til mange. Med kommunestyrets medlemmer som arbeidsgiver.  Stabil og klar administrativ ledelse er viktig. Det bør skapes en kultur for at arbeidstagerne både får og tar ansvar for sine oppgaver.

Larvik kommune er i en anstrengt økonomisk situasjon. Larvik Sp tar dette på alvor og ønsker styre mot en sunnere økonomi. Larvik Sp mener dårlig vedlikehold er dårlig økonomi og ønsker vedlikehold av dagens veier, bygninger, kirker og infrastruktur fremfor nye, dyre prosjekter. Larvik Sp er mot eiendomsskatt. Dersom det skal innføres i kommunen, skal det være med et tydelig bunnfradrag som skjermer de svakest økonomisk stilte.