Meny

Trygghet for HELE Larvik

knut_olav-omholt-foto-cathrine_bøhle
1. Knut Olav Omholt
Eliza Maria Gudem_leder Larvik Sp 2020
2. Eliza Maria Gudem
PSX_20230518_224412
3. Olav Nordheim

Kommunestyrerepresentanter

Knut Olav Omholt og Eliza M. Gudem ble valgt inn som faste representanter i kommunestyret. Både Knut Olav og Eliza har lang erfaring med politikk og skal gjøre sitt ytterste for at Sp sine verdier og politikk blir vedtatt i Larvik. 

Knut Olav er gruppeleder og kan kontaktes på telefon 92200180 dersom du har en sak eller noe annet du vil diskutere. 

Vår politikk

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi arbeider for et samfunn der mennesker kan utvikle seg i frihet og trygghet, hvor vi tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen. Senterpartiets verdigrunnlag er den kristne og humanistiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier.

Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Rettferdig fordeling, gode levekår og sosial tillit henger tett sammen.

Gode lokalsamfunn skal gi folk trygghet og tilhørighet, og det er lokalsamfunnet som er bærebjelken i Senterpartiets politikk. Det er her vi lever våre liv, deltar i fritidstilbud og oppdrar våre barn. Da er det viktig at tjenestetilbudene våre dekker hele kommunen, og at de fungerer godt.

Larvik Senterparti vil gjøre sitt beste for at kommunens ressurser brukes på en best mulig måte. Dette vil ofte gjøres ved å høre på fagfolk og lytte til innbyggernes innspill, men vi vil i tillegg legge vekt på de verdiene Senterpartiet står for.

Senterpartiet ønsker gode helse og omsorgstjenester til alle innbyggerne i hele kommunen. Vi ønsker å ha sykehjem ute i de ulike lokalsentra. Vi ser imidlertid et behov for å diskutere sykehjemsstrukturen, med tanke på at eldrebølgen og økningen av demenspasienter de neste årene øker behovet for sykehjemsplasser.

Som et trinn i eldreomsorgen vil det også være behov for å ha flere omsorgsboliger med bemanning hele døgnet, som er et lavere nivå enn tradisjonelle sykehjem.

Svært mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. At de kan føle seg trygge der vil være av stor betydning både for den det gjelder og deres pårørende. Senterpartiet ønsker derfor øke bemanning i hjemmebaserte tjenester og sørge for at de som vil bo hjemme får den hjelpen de trenger.

Dagtilbud er også et viktig tiltak som gjør det lettere for eldre å bo hjemme lenger, ettersom det kan hjelpe med aktivisering og forebygge ensomhet. Vi ønsker derfor å styrke eksisterende og opprette nye dagtilbud, både for eldre og for demente.

I dag har Larvik også et tilbud om helsestasjon for eldre, der eldre blant annet kan henvende seg om de trenger hjelp i hverdagen. Dette har vært en stor suksess, og Larvik Senterparti ønsker at tilbudet skal opprettholdes videre.

Psykisk helse bør få et økt fokus. Vi ønsker derfor å øke informasjonen rundt kommunens psykiske helsetilbud, herunder også lavterskeltilbud, aktivitetstilbud i samarbeid med frivillige, selvhjelpsgrupper og andre dagtilbud. Forebyggende arbeid er også viktig, og vi ønsker å styrke det forebyggende arbeidet innen psykisk helse for våre barn og unge. Dette vil kunne inkludere lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for alle som ønsker å delta.

For å løse utfordringene i helse og omsorg trenger vi ikke bare flere sykehjemsplasser og bedre tilbud, men også enda flere motiverte helsepersonell. Fremtidens helsetjenester vil ha behov for flere helsefagarbeidere og sykepleiere for å sikre forsvarlige tjenestetilbud til våre innbyggere. Vi ønsker å tilrettelegge for økt kompetanse innen helse, og jobbe for å utdanne flere lokalt. For å sikre rekruttering ønsker vi å vekke interessen for faget allerede hos ungdomsskoleelever. Her vil lokale samarbeidsprosjekter spille en stor rolle.

Konkurransedyktige vilkår er viktig for å sikre rekruttering av helsepersonell til kommunen samt bidrar til at de ansatte ønsker å bli i jobben lengst mulig. Vi vil jobbe for å lage en god rekrutteringsplan for å møte behovene i helsetjenestene. Senterpartiet ønsker å holde bruken av bemanningsbyråer på et minimum.

Senterpartiet ønsker, som et ledd i det forebyggende helsearbeidet, å beholde dagens skjenketider. Vi vil forholde oss til den vedtatte Alkoholpolitiske handlingsplanen for Larvik.

Skolen og barnehagen er et viktig midtpunkt i nærmiljøene, og er mer enn bare tjenesten de utøver. For eksempel er Hvarnes skole og barnehage limet i bygda. Senterpartiet vil derfor fortsette å jobbe for en desentralisert skolestruktur, og fortsette å støtte det mangfoldige barnehagetilbudet.

Bruk av digitale verktøy i skolen hjelper barna å utvikle de digitale ferdighetene som er nødvendige for å møte fremtiden. Senterpartiet vil støtte opp om dette, men vil også kritisk vurdere mengden digitale verktøy i skolen og elevenes skjermtid.

Som følge av pandemien har vi alle gjort oss flere erfaringer med muligheten av digitale verktøy, også i skolen. Vi håper å ta med oss disse erfaringene videre, slik at, for eksempel, elever med skolevegring, som er kronisk syke eller som av andre grunner ikke har mulighet til å møte fysisk på skolen, kan ta del i skolehverdagen gjennom digitale løsninger. Dette inkluderer også videre bruk av for eksempel AV1-roboter.

Senterpartiet vil hegne om den offentlige skolen.

SFO er en viktig arena der barna kan leke sammen etter skoletid mens foreldrene er på jobb. Det er derfor viktig med søskenmoderasjon på SFO, og mellom SFO og barnehage, slik at flere familier får muligheten til å utnytte tilbudet.

Senterpartiet vil støtte tiltak som hindrer at barn og unge ruser seg, og ønsker større fokus på forebygging av bruk av alkohol og rus i skolen.

Kulturskolen er en viktig arena for barn og unge, der de får muligheten til kreativt uttrykk på flere ulike måter. Senterpartiet vil jobbe for å fortsette kulturskolens mangfoldige aktivitetstilbud til en overkommelig pris for barnefamilier. Cafe Sliperiet er et flott tiltak som både fungerer som venterom, serveringssted og arbeidsplass for brukere av iVekst.

Senterpartiet vil jobbe for å øke bevissthet rundt Barnevernets oppgaver og sørge for at tilliten og omdømme til denne viktige etaten styrkes. 

Larvik Senterparti ønsker å beholde dagens tilbud med helsestasjoner for barn og ungdom.

Senterpartiet er opptatt av å styrke lokalt næringsliv. Det må derfor satses på næringsområdene våre, og det må sørges for at de er attraktive for bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen, samtidig som vi tar vare på allerede etablerte bedrifter.

En del av næringslivet i Larvik som Senterpartiet er spesielt opptatt av er jord- og skogbruk samt reiselivsnæringen. Kommunen kan stimulere utviklingen i næringslivet gjennom å ha en aktiv og forutsigbar næringsavdeling. Larvik kommune kan fremheve våre kystperler, laksefiske, opplevelsesparker og muligheter for vinteropplevelser, for å nevne noe.

Torget i Larvik har gjennom historien vært byens midtpunkt. Senterpartiet ønsker å tilrettelegge for utvikling av et levende bysentrum som møteplass med detaljhandel, tjenesteyting, kultur, boliger, rådhus og bibliotek. Vi vil derfor være kritiske til etablering av detaljhandel utenfor bykjernen. 

Næringsarealer for industri, engrosbedrifter og tyngre varehandel (byggevarer mm.) bør ikke brukes til detaljhandel.

Bibliotekets rolle i samfunnet har utviklet seg sterkt de siste årene, slik at bibliotekene har fått et sterkere preg av sosial møtearena som også kombinerer læring, formidling og integrering. Senterpartiet vil fortsette å utvikle biblioteket som en gratis møteplass og kulturformidler i lokalsamfunnet vårt.

Senterpartiet er imot søndagsåpne butikker.

Over hele Larvik kommune gjøres det et stort og uvurderlig arbeid av frivillige i lag og foreninger som idrettslag, ungdomslag med mer. Disse er svært viktige både for trivsel, inkludering og folkehelse, og Senterpartiet vil støtte godt opp under deres arbeid. Ved store prosjekter kan det også være nødvendig med samarbeid med nabokommuner.

Sentralen i Svarstad er et kraftsenter i bygda. Sentralen er en åpen og lavterskel møteplass for alle, med aktiviteter hver dag, gratis kaffe og noen å prate med. Sentralen samarbeider med lag og foreninger, næringsliv og andre kommunale enheter, og inneholder et fullskala servicetorg, frivilligsentral og bibliotek. Sentralen er organisert med et husråd, der innbyggerne er med på å bestemme hva som skal skje. Dette unike samarbeidet skaper nærhet til tjenestene, samhold mellom innbyggere, tilhørighet til lokalsenteret og forebygging av ensomhet. Senterpartiet ønsker derfor tilsvarende sentraler i flere av de andre lokalsentra.

Larvik har mange kirkebygg, deriblant seks middelalderkirker. Disse er viktige for kulturarven vår, og for religionsutøvelse. Larvik Senterparti ser derfor viktigheten av at disse byggene blir godt bevart og vedlikeholdt.

Senterpartiet mener at vern av våre naturressurser bygger på tanken om god forvaltning. Vi ser imidlertid at noen naturområder har en egenverdi som vi må ta vare på i form av å la den være uberørt.

Klimaendringene er reelle, og må tas på alvor også lokalt. Behovet for mer fornybar energi er stort, og vi vil merke det i kommende periode også lokalt i Larvik. Det vil derfor komme saker der utbygging av dette vil bli satt på dagsorden. Vi vil se positivt på utbygging av anlegg til for eksempel solenergi og biogass.

Det mest kontroversielle spørsmålet vil være utbygging av vindturbiner på land eller til havs. Her vil Senterpartiet trå varsomt, og vurdere muligheten for økt strømproduksjon og økonomi for kommunen opp mot skadevirkningene for natur og miljø.

Senterpartiet vil ikke gå inn for utbygging av vannkraft i Lågen eller utbygging av allerede verna vassdrag (Daleelva) i kommunen.

Farrisvannet er en naturperle, rekreasjonssted og drikkevannskilden vår. Det er derfor viktig å sikre vannkvaliteten.

Senterpartiet er bekymret for den negative tilstanden i Oslofjorden, der revet dør og fisker forsvinner. Nitrogenrensing av vannet vil være et viktig tiltak for å forbedre tilstanden, men dette vil kreve statlig innsats til finansiering av renseanlegg, noe Senterpartiet vil jobbe for opp mot regjeringen. Avrenninger fra landbruket er også en del av problematikken med Oslofjorden, og vi ønsker å støtte tiltak som bønder kan ta for å minske avrenningen, blant annet tilrettelegge for etablering av fangdammer.

Larvik Sp mener godt vedlikehold er god økonomi og ønsker vedlikehold av dagens veier, bygninger og infrastruktur fremfor nye, dyre prosjekter. Senterpartiet vil arbeide for at kommunale veier og bruer holder en slik standard at transport av alle varer, inkludert tømmer, kan foregå uhindret. Det er også viktig at infrastrukturen vår har god nok standard til å møte økende forekomster av ekstremvær som følge av klimaendringene.

Senterpartiet ønsker raskere og mer stabilt internett og mobilnett til flere, og vil jobbe for utbygging av fiber i hele kommunen.

Larvik Senterparti støtter prosjektet på Sika-tomta, som innebærer frakt av blant annet flis på godstog, istedenfor lastebiler. Dette er både bra for miljøet og næringsutviklingen i Larvik, og vi i Senterpartiet ønsker derfor å se på muligheten til å videreutvikle dette prosjektet. Det vil også innebære å se på muligheten for forlengelse av jernbanelinja ut på Revet for å kunne betjene Larvik Havn.

Vi ønsker å prioritere bruk av tre og miljøriktige alternativer ved kommunal bygging og vedlikehold, og utnytte muligheten for gjenbruk.

Senterpartiet i Larvik har nullvisjon for nedbygging av dyrka mark.

Vi ønsker å forholde oss til arealplanene som allerede er bestemt. Kommunen skal være forutsigbar, både for utbyggere og for naboer. Fortetting er bra for jordvern, men kan gjøre at man må prioritere høyder.

Kommuneplanen har fastsatt at 70 % av boligbyggingen skal skje i Larvik by, 20 % i Stavern og 10 % i lokalsentrene Svarstad, Kvelde, Helgeroa, Østre Halsen og Tjøllingvollen. Dette er en riktig prioritering som styrker disse stedene og gir kommunen en billigere og mer oversiktlig infrastruktur.

Senterpartiet ser også at det er ønske om mulighet for spredt bebyggelse utenfor disse områdene og vil være positive til søknader som vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Senterpartiet ønsker boplikt der det er i dag, men vil også vurdere utvidelse av boplikt i ytterligere kystnære områder.

Dagens økonomiske situasjon er utfordrende, både for kommunen og for innbyggerne. Kommunens viktigste oppgave er å sikre gode tjenestetilbud for innbyggerne våre. Larvik Senterparti mener derfor at eiendomsskatt ikke er til å unngå slik den økonomiske situasjonen er i kommunen nå. Vi vil imidlertid ved hvert budsjettframlegg i perioden, kritisk vurdere om det er nødvendig å øke satsen med en promille hvert år, eller om det finnes andre tiltak som kan opprettholde det økonomiske handlingsrommet kommunen må ha.

Senterpartiet vil vise ansvarlig forvaltning av vår felles økonomi. Det er ikke ønskelig å øke gjelden utover investeringer nødvendige for et godt tjenestetilbud i kommunen. Grunnkapitalen i Primæroppgavefondet bør ikke angripes, men gi utbytte for fremtidige generasjoner. Imidlertid kan det foretas lån fra fondet mot beregning av rente.

 

Relaterte saker

Atombomba 9. august 1945

Atombomba 9. august 1945

Den 9. august kl. 11:02, for syttiåtte år siden slapp USA ei atombombe over byen Nagasaki i Japan. Bomba hadde ei kjerne av plutonium på størrelse med en grapefrukt. Nagasakibomba, med kallenavnet «Fat Man», ble sluppet fra «Bockscar» et B-29 firemotors tungt bombefly. «Fat Man» detonerte 550 meter over byen og hadde ei sprengkraft på 21 kilotonn TNT. 39 tusen mennesker ble drept umiddelbart, 25 tusen skadde og nærmere 40 prosent av alle bygningene i byen ble jevna med jorda. Ved utgangen av året var tapstallet kommet opp i 74 tusen drepte.
Inhabil for en 50-øring

Inhabil for en 50-øring

De siste dagene har vi hørt om nok en statsråd som har gått av som følge av inhabilitet. Det er triste greier. Jeg skal ikke dømme personen nå, alle kan gjøre feil, men det er ingen tvil om at dette er «gift» for demokratiet og at det øker politikerforakten. Dette har skjedd på regjeringsnivå, og en kan spørre seg hvordan det er i vår lokalpolitiske «andedam».  
2022 Sommerstemning, strandnellik

Viktig solcellesatsing

Avtalen om revidert nasjonalbudsjett for Norge som er inngått mellom Regjeringen og SV inneholder en rekke punkter om solcelleanlegg. Det er veldig bra at vi nå skal utnytte dette potensialet beder. Vi får stadig flere biler, maskiner og utstyr som bruker strøm, og stadig flere varme år med tørke eller annet ekstremvær minner oss på at vi må få ned bruken av fossile energikilder. Ved å utnytte solenergien bedre kan vi spare vann i magasinene på dagtid når solcellene går. Da blir dammene på fjellet enda bedre «batterier» en de er i dag.
Vi trenger en god start for Vestfold!

Vi trenger en god start for Vestfold!

Da statsbudsjettet ble lagt fram før jul var det stor usikkerhet i norsk økonomi, og mange trodde at arbeidsledigheten ville stige. Regjeringen la fram et stramt budsjett for å roe økonomien, men var tidlig ute med å si at kostnadstallene som lå til grunn for budsjettet var lave og kom til å bli justert for.
Verdensdagen for flyktninger

Verdensdagen for flyktninger

Ifølge FN var det I mai 2023 anslått at mer enn 110 millioner mennesker er på flukt i verden på grunn av forfølgelse, konflikt, vold, klimakriser eller menneskerettsbrudd. 62,5 millioner av disse, er internt fordrevne i sine egne land mens 52 % av alle flyktninger kommer i dag fra 3 land: 6,5 millioner fra Syria, 5,7 millioner fra Ukraina og like mange fra Afghanistan.
I dag, 20 juni markeres den internasjonale dagen for flyktninger.
2022 Eliza Maria Gudem, Larvik, Vestfold

Psykisk helse kan og bør fremmes!

Hvert år brukes det 330 milliarder kr på psykiske lidelser i Norge. Det er lett å tenke at det er bare ett veldig stort tall, men hvis vi tenker minst 1000 nye store skolebygg hvert år blir det kanskje litt mer forståelig hvor stort beløpet egentlig er? Og det som koster oss aller mest er angst og depresjon, altså det som er noe av de vanligste psykiske lidelser som i tillegg kan i stor grad forebygges. Behandlingen av psykiske lidelser er veldig dyr og gir oss ikke tilstrekkelige resultater. Det er derfor helt nødvendig å flytte fokus mot det forebyggende arbeidet og det er godt å vite at det er nettopp det som skal prioriteres fremover.
Kan politikk forlenge levealder?

Kan politikk forlenge levealder?

Levealderen i Norge er relativt høy sammenlignet med de fleste andre land. Smittsomme sjukdommer kan være farlige for folk og gi ubehag, sykdom og død, men de aller fleste sykdommer og dødsfall skyldes andre årsaker.
#Stopp plastforurensing

#Stopp plastforurensing

#BeatPlasticPollution er temaet for markeringen av verdens miljødag 5. juni i 2023, og plastforurensning er noe vi merker mer og mer av alle sammen. Vi ser plastsøppel som flyter i naturen og på strendene, men enda skumlere er det at mikroplast finnes inne i dyr og mennesker og på de mest avsidesliggende stedene på planeten vår.