Meny

Fylkespolitikk

Per-Asbjørn 3
1. Per-Asbjørn Andvik
Elisabeth 6
2. Elisabeth Irgens Hokstad
Magnus (1)
3. Magnus Rød

Våre fylkespolitikere

Per-Asbjørn Andvik og Elisabeth Irgens Hokstad er våre to representanter i fylkestinget 2023-2027. De har med seg Magnus Rød som første vara. Magnus møter kun når representantene har forfall. 

Nye Vestfold skal bygges og våre representanter skal være med på jobben! Våre grønne verdier og vårt konstruktive syn på næringsliv skal synes i den nye fylkeskommunen. 

Ta kontakt med gruppeleder dersom du har en sak som er viktig for deg, eller om du har andre ting du ønsker å diskutere. 

Per-Asbjørn Andvik er gruppeleder for Sp og kan nås på telefon: 95745114

 

Vår Stortingsrepresentant 

Kathrine Kleveland har siden 2021 representert Vestfold og Senterpartiet på Stortinget. Du kan lese mer om henne ved å klikke her.

 

Vår politikk

Etter fire år, sammenslått med Telemark, skal vi nå bygge et sterkt og tydelig Vestfold. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi arbeider for et trygt samfunn der mennesker kan utvikle seg og tar ansvar for eget liv, felleskapet og naturen.

Verdigrunnlaget til Senterpartiet er den kristne og humanetiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. For Senterpartiet er tre forvaltningsnivåer, der kommuner, fylkeskommuner og staten fordeler arbeidsoppgaver og samarbeider, den beste løsningen for å dekke innbyggernes behov for gode tjenester og styring av samfunnet.

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er sammensatt. Fylkeskommunen er en demokratisk arena. I tillegg er fylkeskommunen forvaltningsorgan, myndighetsutøver, tjenesteleverandør og regional utviklingsaktør innen områder som areal og plan, folkehelse, klima og miljø, kultur, næring, opplæring, samferdsel og tannhelse. Flere statlige oppgaver bør desentraliseres til fylkeskommunene for å effektivisere forvaltningen og sikre at beslutninger tas med bakgrunn kunnskap om lokale forhold.

Jordbruk, skogbruk og fiske og nærhet til natur, elver og kyst er blant Vestfolds sterkeste nasjonale fortrinn. Klok og bærekraftig forvaltning av naturresursene er viktig for å sikre biologisk artsmangfold, tilgang til friluftslivs- og rekreasjonsområder og for å fremme reiseliv og turisme. Men det er særlig viktig med tanke på matsikkerhet og beredskap. Bærekraftig natur- og ressursforvaltning handler helt grunnleggende om å gi folk trygghet i hverdagen.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for fylkeskommunens virksomhet. Senterpartiet er opptatt av at den miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraften utvikles parallelt. Vi må skape et samfunn der vi respekterer naturens tåleevne gjennom å forvalte både fornybare og ikke-fornybare naturressurser som jord, vann, vind og sol klokt. Vi må redusere klimagassutslipp og samarbeide om nye, framtidsrettede løsninger. Samtidig må vi redusere sosiale og økonomiske forskjeller gjennom å arbeide med inkludering. Målet er at alle mennesker i Vestfold skal kjenne tilhørighet og ha mulighet til å delta i arbeidsliv, kulturliv og frivillige lag og foreninger og ta utdanning. Videre må det finnes godt utbygde offentlige tilbud, nær folk.

Fylkeskommunen skal være en seriøs og forutsigbar arbeidsgiver, som følger spillereglene i arbeidslivet og går foran som et godt eksempel. Senterpartiet ønsker stor grad av tillit til både ledelse og arbeidstagere, og redusert bruk av unødvendig kontroll og rapportering. Det må tilrettelegges for inkludering gjennom universell utforming av lokaler og digitale verktøy.

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for arealplanlegging i fylket, som bør utøves i nært samarbeid med kommunene og andre aktører i Vestfoldsamfunnet. Senterpartiet mener at større næringsarealer og nye prosjektetableringer bør sees på tvers av kommunegrenser. Fylkeskommunen bør aktivt tilrettelegge for og koordinere samarbeid mellom kommunene i fylket, ulike forvaltningsnivåer, offentlige og private aktører og forskjellige fag- og sektorområder for å fremme bærekraftig arealpolitikk.

Deler av fylket et tett befolket. Her kreves det tydelige rammer for å bevare verdifull matjord og sikre allmenheten tilgang til kysten og andre natur- og friluftslivsområder. Samtidig må distriktene i fylket ha mulighet til å utvikle seg gjennom boligbygging og næringsutvikling når dette ikke er i konflikt med nasjonale mål for jordvern og naturmangfold.

Senterpartiet vil: 

• At fylkeskommunen skal være en medspiller for godt planarbeid i kommunene 

• Stoppe omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til bolig- og næringsformål, og ha en streng tolkning av jordvernet 

• Sikre allmenheten tilgang til kysten og verdifulle natur- og friluftslivsområder

• Legge til rette for fellesarealer til kultur, idrett og sosialt samvær i byer og bygder

• Sikre verdifull kulturarv og bruke den som ressurs for å fremme  stedsutvikling

• Sikre god drikkevannskvalitet i Eikern og Farris, gjennom planer og støtte til kvalitetshevende tiltak 

• Aktivt bidra til forvaltning og restaurering av Oslofjorden

Bygninger, veier, anlegg og bedrifter som eies av fylkeskommunen skal forvaltes til beste for innbyggerne. Senterpartiet ønsker at fylkeskommunen skal ha et aktivt eierskap der det tjener innbyggernes felles interesser. Brukernes nytte og trygghet på lang sikt legges til grunn for eierskapspolitikken. Senterpartiet ser på jevnt og godt vedlikehold som et godt økonomisk og miljømessig tiltak. 

Senterpartiet vil:

• At fylkeskommunale bygg så langt som mulig bygges i tre. 

• At Vestfold skal være en foregangskommune på  energieffektivisering i offentlige bygg og anlegg 

• Investere i solceller på fylkeskommunale bygg.

Kunnskap og kompetanse er grunnleggende viktig i enkeltmenneskets liv, for gode velferdstjenester og utvikling av nærings- og samfunnsliv. Flere utviklingstrekk peker mot et samfunn preget av kompleksitet, større mangfold og raskere endringer. For å sikre nødvendig, sammensatt kompetanse for framtida vil Senterpartiet legge til rette for fleksible utdanningsløp. 

Senterpartiet vil at ungdom skal kunne velge mellom store og små skoler med et mangfold av studietilbud tilpasset næringslivets og samfunnets behov. De  videregående skolene skal være regionale utviklingsaktører og samarbeide tett med lokalt nærings- og samfunnsliv, Fagskolen i Vestfold og Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge. Elevene bør kunne følge undervisning i enkeltfag på andre skoler enn der de selv går via nettbaserte løsninger. De videregående skolene skal være universelt utformet, slik at alle elever sikres et godt utdanningstilbud. Gjennom pedagogiske trygge og faglige kompetente lærere skal elevene ha mulighet til å utvikle sine ferdigheter og sitt potensiale. Senterpartiet har tillitt til læreren som profesjonsutøver, og vil gi læreren et profesjonelt handlingsrom. Det er nødvendig med en kritisk gjennomgang av mengden rapportering og dokumentasjon som lærere i dag må bruke tid på. I tillegg til lærere er det behov for sterke, tverrfaglige team rundt elevene.

De videregående skolene må ha tiltaksplaner som forebygger mobbing, og verktøy til å løse problemer når de oppstår. I samarbeid med kommunene må det arbeides målrettet med opplæring og tilbud for psykisk helse for både elever, lærlinger og foresatte. Senterpartiet vil ha et tettere samarbeid mellom rådgivningstjenestene i ungdomsskolen, den videregående skolen, fagskolene og Universitetet i Sørøst Norge. Yrkesfagene må løftes fram i rådgivningen. Målet må være å tilby elevene en utdanning de selv er motivert for og som møter samfunnets behov for arbeidskraft. Senterpartiet vil styrke yrkesfagenes status og øke rekrutteringen til disse. Vi må skaffe flere lærlingplasser, bedre kvaliteten på fagopplæringen og redusere kostnadene ved å ta fagopplæring. Det er viktig å gjøre utdanningen mest mulig relevant og kvalifisere elevene til det som møter dem i bedriftene, både gjennom læretida og i arbeidslivet. For å sikre kvaliteten og øke gjennomføringsprosenten er det avgjørende å skaffe nok læreplasser. Full opplæring i bedrift bør være et alternativ for de elevene som ikke er motivert for skolegang. 

Senterpartiet vil utvikle fagskoletilbudet som en høyere utdanning som skal dekke et samfunnsbehov. Vi må dekke kompetansebehovet i primærnæringene, bygg- og anleggsbransjen og i helse- og omsorgssektoren. Senterpartiet vil arbeide for en bedre statlig finansiering av fagskoletilbudet.

For å sikre rekruttering til landbruksnæringen er det viktig med gode utdanningsløp som kan kombinere praktisk og teoretisk utdanning. I Vestfold har vi god erfaring med å kombinere offentlig og privat skoletilbud til agronomer og gartnere. Kurs- og etterutdanningsbehovet for bønder er et kontinuerlig behov, og voksenagronomutdanninga er et viktig supplement til den videregående opplæringa.

Senterpartiet ønsker å legge til rette for at Universitetet i Sørøst-Norge (USN) blir en aktiv medspiller innen næringsutvikling, kultur, folkehelse og utdanning i fylket. For å oppnå dette bør fylkeskommunen være aktive deltakere i arbeidet med å utvikle universitetet. Senterpartiet mener det er et stort potensial for økt  samarbeid mellom USN, kommuner, fylkeskommunen, næringslivet og kulturlivet.

Senterpartiet vil: 

• Ha en god og gratis offentlig skole som ikke rangerer elevers muligheter etter geografi eller sosioøkonomisk bakgrunn

• Være restriktivt til nyetablering av privatskoler som undergraver den offentlige skolen

• At skolebiblioteket skal fungere som et viktig samlingssted og  ressurssenter for elvene

•At fylkeskommunen skal ha et godt tilgjengelig tilbud om skolepsykolog eller tilsvarende for elever og lærlinger 

• Videreutvikle naturbruksskolen Melsom videregående skole som et viktig sted å lære om matproduksjon

• Ivareta og styrke utdanningstilbudet innen naturbruk og gartnerfag  ved Gjennestad videregående skole

• At full opplæring i bedrift skal være et godt kjent alternativ for å gjennomføre videregående opplæring, og at fylkeskommunen tilrettelegger for dette

• Sikre et universelt utformet utdanningsløp som inkluderer digitale  hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelser

• Fylkeskommunen skal ha minst tre lærlingplasser per 5000 innbygger i egen virksomhet

• Stille krav til bedrifter ved større anbudsinngåelser om at de må være aktive lærebedrifter

• Legge bedre til rette for internasjonal utveskling, også for lærlinger

• Legge vekt på samfunnets behov for arbeidskraft ved valg av studieprogram på de videregående skolene

• I kommende fireårsperiode legge vekt på å utdanne flere personer innen helsefag 

• Sørge for at ungdomsrådet involveres i fylkeskommunens politiske saksbehandling 

• Ha mer kompetanseutveksling mellom skoler og offentlige og private virksomheter ved å trekke inn foredragsholdere fra næringsliv og offentlig sektor i undervisningen og tilrettelegge for at lærere skal kunne hospitere i ulike virksomheter

• at alle lærere skal ha pedagogisk bakgrunn og vil satse på etterutdanning av lærere 

• Videreutvikle samarbeidet mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Fagskolen i Vestfold og Telemark og næringslivet i regionen

Fylkeskommunen har ansvar for offentlig tannhelsetjeneste. For Senterpartiet er det viktig at tannhelsetjenesten i Vestfold har god kvalitet og er tilgjengelig for folk i hele fylket, på en enkel måte. God tannhelse har stor betydning for den fysiske og psykiske helsen vår. Barn og unge, beboere på institusjoner og andre som trenger det offentlige helsevesenet, bør ha et tilbud innenfor rimelig  reiseavstand.

Senterpartiet vil: 

• Beholde dagens organisering av den offentlige tannhelsetjenesten, med tannklinikker i Andebu og Lardal 

• Vurdere om tannhelsetjenesten enkelte steder kan samlokaliseres med annen fylkeskommunal virksomhet som f.eks. videregående skoler

Vestfold er et knutepunkt for transport og logistikk for hele Østlandet, med et godt utbygd veinett, ferger, havner, jernbane og flyplass.

Fylkesveiene er avgjørende for god kommunikasjon internt i fylket og over fylkesgrenser. Langsiktig og godt vedlikehold av fylkesveiene gir trygghet og økt tilgjengelighet. 

TORP Sandefjord Lufthavn er viktig for reisende i vår region, men også viktig for å redusere presset på Oslo Lufthavn Gardermoen. Flyplassen bør fjerne behovet for å bygge ut en tredje rullebane på Gardermoen. Videreutvikling av Vestfoldbanen, med tilknytning til Sørlandsbanen, er et langsiktig mål for Senterpartiet. Også havnene våre er viktige logistikk-knutepunkter som bør videreutvikles for å få ytterligere transport over på sjø og dermed avlaste veisystemene. Senterpartiet vil støtte videre arbeid med Jyllandskorridoren.

Busstilbudet i fylket må videreutvikles. Det bør holde et jevnt nivå gjennom hele året, og korrespondansen mellom buss og andre kollektivløsninger må bedres. Senterpartiet øsker at ungdom skal ha tilgang til billige billetter som gjelder for flere transportmidler. Personer som ikke kan benytte seg av kollektivtransport på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, trenger andre alternativer.

Et godt utbygd brebånd- og mobilnett er en forutsetning for bosetting og næringsutvikling i hele fylket, og en prioritet for Senterpartiet. 

Senterpartiet vil:

• Etablere gang- og sykkelveier langs fylkesveiene der det er nødvendig

• Satse sterkt på fylkesveier og innføre minstestandard uavhengig av trafikkmengde

• Sikre at veier og broer i hele fylket tåler akseltrykk som gjør transport av bygningsmaterialer og tømmer mulig

• Jobbe for ny veiforbindelse fra Færder til fastlandet

• Jobbe for å få på plass en god og sikker adkomstvei som knytter TORP Sandefjord Lufthavn bedre til jernbanen og E18

• Gjennom fylkeskommunens eierskap i TORP Sandefjord Lufthavn  jobbe med å utvikle flyplassen som en viktig regional flyplass og avlastningsflyplass for Gardermoen

• Ha forbindelse mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, flere togavganger i fylket og sikre godstog tilgang til jernbanen

• Øke kollektivandelen i alle deler av fylket

• At alle innbyggerne i fylket skal kunne bruke kollektivtrafikk som alternativ til biltransport. Dette skjer ved å etablere trafikknutepunkt i samarbeid med kommunene.

• Opprettholde bussruter der pendlerbuss også er skolebuss i ferier

• Ha et tilbud med ekspressbusser fra de delene av fylket som ikke har jernbane, f.eks. Færder og Lardal

• Bedre korrespondansen mellom buss og annen type kollektivtrafikk som tog og ferger

• Etablere en ordning med felles ungdomskort som gjelder for all kollektivtrafikk

• Jobbe for at eksisterende prøveordning med tilrettelagt transport (TT-kort) skal bli en permanent nasjonal ordning

• Videreutvikle havnene i fylket for både gods og passasjertrafikk

• Utvikle intermodale knutepunkt, der gods enkelt kan bytte mellom skip, tog og bil 

• Opprettholde dagens trafikkstasjoner

Sosial og geografisk ulikhet i helse er en stor utfordring i dagens Norge, også i Vestfold. Senterpartiet ønsker en politikk som er med å utjevne disse forskjellene, og som gir alle innbyggere mulighet til å utnytte sitt potensiale for meningsfulle og gode liv.

Fylkeskommunen har ansvar for å koordinere og fremme folkehelsearbeid i fylket, og samarbeider tett med kommuner, organisasjoner og andre offentlige aktører. Fylkeskommunen skal også ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen og faktorer som påvirker denne.

Senterpartiet har tro på at forebyggende folkehelsearbeid lønner seg. Sunt kosthold og fysisk aktivitet er viktige faktorer, men lokalsamfunn med sosiale nettverk, der frivillige lag og organisasjoner fungerer godt, er minst like viktig. Fylkeskommunen har et bredt spekter av virkemidler for å fremme god fysisk og psykisk helse innen områder som kunst, kultur, idrett, friluftsliv, tannhelse og utdanning.

Kultur bidrar til aktivitet, dialog, inkludering og opplevelser. Et fritt og mangfoldig kulturliv kjennetegner et velfungerende demokrati med ytringsfrihet. Kultur har en identitetsskapende effekt på både individer og samfunn, skaper mening og trivsel og virker positivt på folkehelsa. Senterpartiet har som ambisjon at Vestfold skal være et av landets fremste kulturfylker, med økt satsing på kulturnæring og reiseliv. Det innebærer å sørge for at innbyggere i alle deler av fylket har mulighet til å skape, vise fram og oppleve kultur av høy kvalitet, og at det finnes gode og tilrettelagte kulturarenaer i fylket. Det er et mål for Senterpartiet at Vestfold skal ha flere nasjonale visningsarenaer og godt utbygd digital infrastruktur på kulturområdet.

«Den norske idrettsmodellen» bygger på sterke historiske relasjoner og samarbeidsformer mellom offentlige organer og frivilligheten. Fylkeskommunen fordeler spillemidler til idrettsanlegg for idrett og friluftsliv i fylket, gir tilskudd til idrettsarrangementer og til regionale idrettsanlegg, deler ut toppidrettsstipend og er en viktig kompetanseutvikler. Senterpartiet ønsker gjennom fylkeskommunens virkemiddelapparat å bidra til god geografisk spredning og mangfold i idretts- og friluftslivstilbudet, og til å gi idretten grønnere profil. Senterpartiet er opptatt av at frivilligheten skal ha forutsigbare rammer, og at høy kompetanse og delingskultur skal prege idretts- og friluftslivsområdet i fylket.

Vestfold har en rik kulturarv fra blant annet vikingtid, middelalder, grevskapstid og seilskutetid. For Senterpartiet er det viktig å ivareta og formidle kulturarven. Det frivillige engasjementet og innsatsen må oppmuntres og brukes som en ressurs, sammen med museene og andre institusjoner på feltet. Arbeidet som gjøres med å ta vare på folkemusikken i Vestfold er et godt eksempel på dette. Det bør satses mer på kulturbasert næring og reiseliv for å skape nye arbeidsplasser og fremme næringsutvikling i fylket. 

Senterpartiet vil:

• Prioritere arbeid med psykisk helse i videregående skole

• Ha gratis, enkel og sunn frokost på alle videregående skoler

• Legge mer fysisk aktivitet inn i skolen for å fremme læring og god folkehelse, f.eks. med støtte til «Aktiv 365»

• Støtte opp under frivillig innsats gjennom å bidra med hjelp til spillemiddelsøknader og rapportering

• Utvikle gode arenaer for opplæring, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling for frivilligheten.

• Tilrettelegge for økt aktivitet i hverdagen

• Være med å utvikle gode nærmiljøanlegg og regionale idrettsanlegg

• Arbeide for bærekraftig planlegging, utforming, bygging og drift av idretts- og friluftslivsanlegg.

• Styrke koblingen mellom kultur, kulturbasert næring og reiseliv 

• Arbeide for å få skipshaugene i fylket inn på UNESCOs verdensarvliste. 

• Samarbeide med Telemark fylkeskommune og andre relevante aktører om å videreutvikle og markedsføre Vikingveien som kultur- og reiselivskonsept.

• Videreutvikle Midgard vikingsenter som attraksjon og styrke senterets kobling til Vikingveien.

• Gjennom aktivt eierskap i Vestfoldmuseene IKS bidra til å utvikle museene og Vestfoldarkivet, sikre at staten bidrar økonomisk til dette

• Støtte opp under etableringen og utviklingen av Næringslivsarkivet, med mål om at satsingen skal kunne utvides til hele østlandsområdet 

• Bruke Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken aktivt for å løfte kulturen bredt ut til alle aldersgrupper 

• Jobbe for mer forutsigbar økonomisk støtte til fylkets festivaler og kulturarrangementer 

Vestfold har et mangfoldig næringsliv der landbruk, næringsmiddelindustri, logistikk og reiseliv er viktige bærebjelker. Senterpartiet ønsker å styrke kompetanse- og teknologimiljøene knyttet til både disse og andre næringer. Fylkeskommunen bør være en aktiv tilrettelegger for utviklingen av nye og eksisterende arbeidsplasser.

Som Norges brødboks og kjøkkenhage er Vestfold en vesentlig del av landets beredskap. Poteter, grønnsaker og matkorn har kort vei fra jord til bord, og Norges største pølsefabrikk sikrer leveranser til hverdag og fest. Et strengt jordvern og gode rammebetingelser for landbruk og næringsmiddelindustri er avgjørende for å trygge matforsyningen i framtida. Et sterkt tollvern er nødvendig for å beholde og videreutvikle dagens produksjon. De matproduserende arealene til sjøs må sikres gjennom å forbedre naturtilstanden til Oslofjorden.

Vestfolds rike kulturarv og formidlingen av denne, er sammen med ferger, flyplass, jernbane, kollektivtransport, turstier og veier, et viktig grunnlag for serveringssteder og overnattingsbedrifter. Det samme er kulturlivet med utstillinger, forestillinger, festivaler, konkurranser og andre arrangementer. Fylkeskommunen bør være sentral i å samordne og markedsføre aktivitetene og attraksjonene i fylket, slik at de kan utfylle og styrke hverandre. 

Senterpartiet vil: 

• Integrere landbruk, kulturbasert næring og reiseliv i en helhetlig næringsplan for Vestfold

• Avsette regionale utviklingsmidler til å støtte i næringssvake områder 

• Forsterke satsingen på reiseliv. Satsingen må samordnes med kultursatsingen i fylket og matfylket Vestfold

• Utvikle en strategi for etablering av statlige arbeidsplasser i fylket 

• At naturressurser som jord, skog, fisk og stein bør sikres gjennom  norsk eierskap

• Være med å bygge oppunder lokale initiativ

Miljø- og klimaendringer må tas på største alvor. Fylkeskommunen har ansvar for å koordinere og fremme miljø- og klimaarbeid i fylket, men har også et selvstendig ansvar for å kutte i klimagassutslipp. Senterpartiet vil at Vestfold skal være et energieffektivt fylke som satser på fornybar energi. En av målsettingene er at fylkeskommunen skal være klimanøytral. 

Naturmangfold er viktig både på land og i vann. Planarbeid er viktig for å  hensynta det biologiske mangfoldet, de ulike naturtypene og for å sikre nødvendige matproduserende arealer for fremtida.

Senterpartiet vil: 

• Utarbeide en felles plan for klima og energi, der fornybar energi står sentralt 

• Tilrettelegge for at alle resirkulerbare materialer skal bli sortert og  gjenvunnet, og at organisk materiale blir benyttet til biogassproduksjon

• At busser og andre tungtransporttjenester for fylkeskommunen skal bruke biogass eller annen klimanøytral energi som energiform 

• At fylkeskommunen skal støtte opp om innovative prosjekter innen miljø og klima, og være en pådriver for å få realisert prosjekter innenfor fornybar energi

• Ta hensyn til biologisk mangfold og ivareta natur og naturressurser både på land og til sjøs i planarbeidet

Relaterte saker

Teori og praksis i skolen

Teori og praksis i skolen

Mange elever og lærere har sagt fra om at skoledagene har blitt for stillesittende og teoretisk og dermed stadig mindre tilpasset utforskende og nysgjerrige barn som kan lære mer gjennom praktiske øvelser. Samtidig ser vi at landet trenger flere håndverkere og andre yrkesutøvere med praktisk erfaring. Det er heldigvis mange måter å lære på, og alle elever trenger å bli utfordret på nye måter.
Narkotika må være ulovlig

Narkotika må være ulovlig

I 2022 døde 321 mennesker av overdose. Bak hvert tall i statistikken finnes det venner og familie som alltid vil mangle en i livet sitt. Dette er en skremmende konkret og alvorlig påminning om at bruk av narkotiske stoffer er farlig, ja livsfarlig.
Det er godt å høre til

Det er godt å høre til

Det er viktig for helsa vår å høre til et sted. Som små barn er det viktig med noen nære omsorgspersoner som du knytter det til. Når du blir litt større får du et nettverk med flere personer og et nabolag der du hører til. Antallet personer og det geografiske området ditt utvides etter hvert som du vokser til, og for de fleste betyr familien og nærmiljøet mye for identitet og tilhørighet også som voksen.
Alle barn skal ha råd til å være med

Alle barn skal ha råd til å være med

Mange barn og unge er utestengt fra vanlige aktiviteter som «alle andre» er med på fordi familien deres har dårlig råd.
Tryllet vi bort distriktsutfordringene i Vestfold?

Tryllet vi bort distriktsutfordringene i Vestfold?

I Vestfold har vi seks kommuner som er folkerike og regnes som byer eller tettbygde strøk. Da kan man kanskje tro at regjeringas nylig framlagte Distriktsmelding ikke gjelder for oss. Men det er ikke sånn at utfordringene vi kjente på i Hof, Andebu og Lardal er borte fordi om de er del av en større kommune. Det er flere steder i Vestfold der man ønsker tilflytting, flere arbeidsplasser og barnefamilier som kan bidra til å opprettholde barnehager og skoler.
Husk å stemme to ganger på Senterpartiet!

Husk å stemme to ganger på Senterpartiet!

Stem Sp to ganger i 2023!

Husk å stemme Senterpartiet i både lokalvalget og fylkesvalget 2023. Din stemme er med på å skape nye Vestfold med gode verdier, trygghet og en grønn profil. Våre toppkandidater i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand er klare til å gjøre en forskjell i sin kommune. På fylkestingslista har vi tre topp motiverte kandidater som troner øverst på lista for Vestfold Sp. Per-Asbjørn Andvik, Elisabeth Irgens Hokstad og Magnus Rød er klare for å innta fylkestinget i nye Vestfold!

   
Vi trenger en god start for Vestfold!

Vi trenger en god start for Vestfold!

Da statsbudsjettet ble lagt fram før jul var det stor usikkerhet i norsk økonomi, og mange trodde at arbeidsledigheten ville stige. Regjeringen la fram et stramt budsjett for å roe økonomien, men var tidlig ute med å si at kostnadstallene som lå til grunn for budsjettet var lave og kom til å bli justert for.
Kan politikk forlenge levealder?

Kan politikk forlenge levealder?

Levealderen i Norge er relativt høy sammenlignet med de fleste andre land. Smittsomme sjukdommer kan være farlige for folk og gi ubehag, sykdom og død, men de aller fleste sykdommer og dødsfall skyldes andre årsaker.
Dette trenger eldreomsorgen!

Dette trenger eldreomsorgen!

Det er sommer og sol, det begynner å bli varmere i været, og vi alle gleder oss over tiden som kommer. Vi i Vestfold Senterparti har ikke glemt den tiden nå på nyåret hvor vi hadde mange oppslag og artikler over hvordan det sto til i det norske helsevesenet. Først og fremst så må det sies at ansatte i det norske helsevesenet gjør en veldig god jobb. I 2021 så kom den amerikanske stiftelsen «The Commonwealth Fund» ut med en undersøkelse som viste at Norge kom best ut av samtlige land. Undersøkelsen var basert på fem forskjellige kriterier; tilgang, behandling, effektivitet, rettferdighet og resultater. Mye av dette er takket være alle de som jobber i helsevesenet. De går på jobb for at du og jeg skal få de best mulige tjenestene.
Klima- og miljøbygder

Klima- og miljøbygder

Byene vokser og fortettes. Samtidig legges det knapt nok ut nye boliger i grendestrøk. Snart legges nærskolen ned. Hva da med bygda di? Svaret er å styrke bærekraftige bygder.
#Stopp plastforurensing

#Stopp plastforurensing

#BeatPlasticPollution er temaet for markeringen av verdens miljødag 5. juni i 2023, og plastforurensning er noe vi merker mer og mer av alle sammen. Vi ser plastsøppel som flyter i naturen og på strendene, men enda skumlere er det at mikroplast finnes inne i dyr og mennesker og på de mest avsidesliggende stedene på planeten vår.
Fra v: Kathrine Kleveland, Eliza Gudem, Olav Nordheim, Per-Asbjørn Andvik. Foto: Lisbeth Glittum

Fylkeslista 2023-2027

Per-Asbjørn Andvik topper Vestfold Sps liste til fylkestingsvalget 2023! Han er klar for valgkamp og har med seg en slagkraftig liste med god variasjon og geografisk spredning. Hele laget og alle kommunene har vært med på prosessen med å få på plass en liste. Vi er stolte av lista vår og gleder oss til valgkamp!  Under ser du fullstendig liste til fylkesvalget 2023.