Meny

Biologisk mangfold

Publisert : 12.07.2021

Biologisk mangfold og sårbare økosystemer må sikres gjennom en kombinasjon av et godt nasjonalt regelverk og god og langsiktig lokal forvaltning. Gode forvaltertradisjoner gir som regel et bedre og mer langsiktig vern enn det mer formaliserte vernet.

Mye av det biologiske mangfoldet i Norge er avhengig av menneskelig bruk. Om lag 1/3 av de norske artene som er utrydningstruede, hører hjemme i kulturlandskap – særlig i beiteområder og slåttemark.

Derfor er fortsatt bruk av norsk natur til matproduksjon viktig for å opprettholde naturmangfoldet og sikre leveområder for pollinerende insekter. Det er særlig viktig å opprettholde aktiv beiting, også der det er uutfordrende å få lønnsomhet i ordinær drift md den landbrukspolitikken som har vært ført. Tilskudd til beiting kan være helt avgjørende for å opprettholde kulturlandskap og artsmangfold.

Senterpartiet vil:
– Sikre at beitemark er i bruk og stimulere til økt beiting som et virkemiddel for bevaring av kulturlandskap og biologisk mangfold.
– Opprette og styrke tilskuddsordninger for å sikre biologisk mangfold i landbrukets kulturlandskap.