Meny
Bli medlem

Rovdyr

Publisert : 28.06.2017 #Næring

Senterpartiet vil ha egne bestandsmål for jerv, gaupe og bjørn. 

Disse artene må forvaltes på en slik måte at man opprettholder en utstrakt beitebruk i Norge. Skal dette bli virkelighet må Norge få en rovdyrpolitikk som bygger på prinsippene om regional/lokal forvaltning, effektivt uttak av skadedyr og full erstatning for rovdyrskader. De som lever nært på rovdyra må ha mulighet til å påvirke forvaltningen av bestanden, og lokalbefolkningens erfaringer med rovdyras tilstedeværelse skal vektes tungt. De som blir påført tap som følge av rovdyrangrep skal kompenseres for dette. Denne kompensasjonen er et statlig ansvar.

Det er avgjørende for næringsvirksomhet og livskvalitet at rovdyrforliket fra 2011 blir fulgt opp i tråd med Stortingets intensjoner og på grunnlag av god kartlegging av bestandene. Dette er ikke tilfellet i dag. Lisensjakten må effektiviseres, forenkles og de angitte kvotene må tas ut. Uttak av rovvilt er statens ansvar og må skje på en effektiv måte når fellingstillatelse er gitt.

Vi vil blant annet:

– Ha helhetlig områdeforvaltning over fylkesgrenser og et bedre samarbeid mellom forvaltningsorganene og rovviltnemndene, også på tvers av regionene.
– Ikke ha finsk-russisk ulv i Norge og derigjennom fjerne ulvesonen.
– La grensebestander av store rovdyr telle som norske dyr.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer