Meny

Rovdyr

Publisert : 22.06.2021 #Næring

Senterpartiet vil opprettholde utstrakt beitebruk og annen utmarksbruk i hele landet. Derfor ønsker vi en strengere regulering av norske rovviltbestander av hensyn til utmarksnæringer og lokalbefolkning i store deler av Norge.

Dagens forvaltningsregime i beiteområdene legger for mye vekt på dokumentasjon av skader og søk etter drepte beitedyr. Søkelyset må vris mot uttak av skadevolder. Dyreeier må ha full erstatning og kun fratrekk for historisk normaltap fra før rovviltet gjorde seg gjeldende. Skal dette bli virkelighet må rovviltpolitikken endres og bygge på prinsippene om klare bestandsmål, lokal forvaltning, effektive uttak og full erstatning for rovdyrskader.

 

er store avvik mellom det beitenæringa rapporterer av rovviltaktivitet og forvaltningens tall. Senterpartiet ønsker en ny og bedre kartlegging av bestandene av rovdyr.

Senterpartiet vil: 
– Etablere nye rammer og nye bestandsmål for alle de fire store rovdyrene med mål om å redusere antallet rovdyr og øke beitebruken i hele Norge.
– Flytte den statlige rovviltforvaltningen fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet.
– Sikre at de regionale rovviltnemdene har rammer og fullmakter som sikrer en effektiv forvaltning. – Samordne rovviltforvaltningen i Norge, Sverige og Finland bedre. Dialogen om en felles forvaltning av ulv med Sverige må gjenopptas.
– Gi full erstatning til dem som lider tap som følge av rovvilt.
– Sørge for økt kunnskap om rovdyrpolitikkens konsekvenser for reindriftsnæringa og øvrige utmarksnæringer og iverksette tiltak som reduserer tapene i disse næringene.
– Sørge for at beitenæringenes og berørte kommuners fagkompetanse i større grad inkluderes i kunnskapsgrunnlaget for rovdyrforvaltningen.
– Ta ut ørn i områder med tette bestander og der tap og skader på bufe og reinsdyr er sannsynliggjort.
– Effektivisere lisensfelling og prioritere slik felling i nærheten av beiteområder.
– Gi kommunale jaktlag som utfører uttak, samme forutsetninger og regelverk som SNO når de skal utføre samme oppgave.
– Sikre at det ved uttak av skadedyr er mulig å bruke alle tilgjengelige tekniske hjelpemidler som drone, scooter, helikopter, lys, termiske kikkerter osv.
– Tillate bruk av hund ved skade- og lisensfelling og sørge for at slike hunder kan trenes i Norge.
– Bevilge mer midler til skadeforebyggende tiltak, og ha uttak som forebyggende tiltak.
– Sikre at det i beitesesongen skal være stående fellingstillatelse på rovdyr i beiteprioriterte områder, innenfor rovdyrsikre beitegjerder, på innmarksbeite og i kalvingsområder for rein.
– Sikre en mer åpen innsynsløsning i Rovbase for alle, og sørge for at det blir kvittert for mottatt prøve. Alle kvitteringer skal kunne spores.
– Sikre at personalia for medlemmer i godkjente jaktlag er unntatt fra offentlighet.
– Sikre at det ved uttak av skadedyr er mulig å bruke alle tilgjengelige tekniske hjelpemidler som drone, scooter, helikopter, lys, termiske kikkerter osv.