Meny

Demokrati

Senterpartiet vil styrke de tre demokratiske nivåene vi har i Norge. Vi er garantisten mot norsk EU-medlemsskap, vi vil oppløse tvangssammenslåtte fylker og vi sier nei til bruk av tvang ved kommunesammenslåing. 

Et sterkt norsk folkestyre forutsetter en velfungerende nasjonalstat. Senterpartiet er imot å overføre myndighet til overnasjonale organer der norske velgere ikke lenger kan påvirke hvem de styres av. Senterpartiet er derfor mot norsk medlemskap i EU og EØS. Medlemskap i EØS medfører en trussel mot demokratiet og en rettsliggjøring og byråkratisering av det norske samfunnet som på sikt undergraver den velfungerende norske modellen.

Senterpartiet er motstander av kommune- og regionreformen som ble satt i gang i 2014, og mener den fører til sentralisering og svekket folkestyre. Vi mener at eventuelle kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen om dem skal være avklart i lokale folkeavstemminger.

Senterpartiet vil: 

- Si nei til norsk EU-medlemsskap og erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler. 
– At norsk folkestyre og forvaltning skal organiseres i tre nivåer: stat, fylke og kommune. Fylkene skal være felles grense for fylkeskommunene, fylkesmannsembetene og valgdistriktene for Stortinget.
– Oppheve sammenslåinger vedtatt i stortingsperiodene 2013–2021 dersom tidligere kommuner og/eller fylker ønsker det, om nødvendig med folkeavstemning.
– Stimulere til at de største byene oppretter bydelsråd/kommunedelsråd, bydelsstyrer/kommunedelsstyrer eller bydelsutvalg/kommunedelsutvalg for å styrke lokaldemokratiet i de største enhetene.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer