Meny

Foreldrepermisjon

Publisert : 22.06.2021

Senterpartiet vil opprettholde mødre-/fedrekvote på 15 uker og ha 10 uker til felles fordeling ved full sats.

Betalt foreldrepermisjon er viktig for å sikre en god start for barnas liv, og bidra til likestilling mellom foreldrene. Ordninger tilpasset ulike livssituasjoner er viktig for å bidra til sosial og økonomisk utjamning. Senterpartiet støtter en tredeling av foreldrepermisjonen. I familier med tvillinger og trillinger må begge foreldrene få mer foreldrepermisjon.

Utvidelsen av fedrekvoten er viktig for at fedrene skal utvikle en god og nær relasjon til sine barn fra fødselen av og i småbarnsårene, samt ta del i barnas oppvekst. Vi mener imidlertid at de første seks ukene etter fødsel bør være øremerket barselpermisjon for mor til hvile, rekonvalesens, tilpasning til nye rutiner og ammestart. Disse seks ukene må tas av den felles tredjedelen av foreldrepermisjonen slik at den reduseres til 10 uker.

Senterpartiet vil:

– Legge til rette for arbeidstidsreformer for kvinner og menn som gir rom for omsorgsarbeid.

– Øremerke barseltida på seks uker etter fødsel til mor og holde ukene utenfor beregning av mødrekvote.

– Opprettholde mødre-/fedrekvote på 15 uker og ha 10 uker til felles fordeling ved full sats. Når særlige grunner foreligger, må det være bedre mulighet for overføring mellom foreldre.

– Arbeide for at fars del av foreldrepermisjonen får tilbud knyttet til helsestasjonen, både når det gjelder oppfølging og sosiale møtepunkt.

– Arbeide for at permisjonsregelverket i større grad tar hensyn til selvstendig næringsdrivende, arbeidstakere og studenter som ikke har mulighet til å ta ut permisjon sammenhengende.

– Likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd ved å gjøre delt bosted til barnelovens hovedregel, og sikre likebehandling av foreldre ved barnefordelingssaker.

– Styrke og utvide ordningen med hjemmeassistent til praktisk hjelp i hjemmet for familier med stor omsorgsbyrde eller som midlertidig er i en vanskelig situasjon.