Meny
Bli medlem

Jordvern

Publisert : 28.06.2017 #Næring

Senterpartiet vil grunnlovsfeste at matjorda skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner.

Vi må ta vare på matjorda vår, kornet vokser nemlig ikke på asfalt. Dyrkbar jord er en knapphetsressurs både i verdenssamfunnet og her hjemme. Matjorda er under så stort press at den trenger strengere lovvern. Hensynet til utbygging av industri, infrastruktur og boliger må balanseres bedre mot det langsiktige hensynet til matproduksjonen. Mer matjord må derfor dyrkes opp, og mindre matjord må bygges ned.

Blant annet vil vi:

– Ha et strengt jordvern som oppfyller Stortingets jordvernforlik som slår fast en målsetting om at nedbyggingen av matjord skal ligge under 4000 mål årlig før 2020. På sikt må tallet reduseres ytterligere til 2000 mål - et nytt nasjonalt halveringsmål.
– Gå inn for en samlet nasjonal jordvernsplan.
– Grunnlovsfeste at matjord skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer