Meny

Jordvern

Publisert : 22.06.2021 #Næring

Senterpartiet vil grunnlovsfeste at matjorda skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner.

Senterpartiet vil sikre et sterkt jordvern – gjennom å ta vare på matjorda vår.

I Norge utgjør dyrka mark kun 3% av landarealet. Matjord er en nasjonal ressurs som må forvaltes nasjonalt. Hensynet til utbygging av industri, infrastruktur og boliger må balanseres bedre mot det langsiktige hensynet til matproduksjonen. Mer matjord må derfor dyrkes opp, og mindre matjord må bygges ned.

Senterpartiet vil:
– Sikre at jordvern blir overordnet i all framtidig arealforvaltning
– Praktisere et strengt jordvern ved å blant annet å vedta en ny, nasjonal jordvernsplan der nedbyggingen halveres ytterligere til 2000 mål
– Lovfeste adgang til varig vern av matjord
– At jordvernet skal vektes tyngre i planprosesser og at jord som bygges ned, skal gjenbrukes som matjord – fortrinnsvis til nydyrking.
– At det skal nydyrkes like mye jord som det blir omdisponert
– Innføre et statlig nydyrkingstilskudd