Meny

Jordbruk

Publisert : 22.06.2021 #Næring

Senterpartiet vil føre en jordbrukspolitikk som gir trygg og sikker mat, landbruk og jordbruk over hele landet, økt verdiskaping og redusert klimaavtrykk.

For å sikre dette vil Senterpartiet øke lønnsomheten i bruk av jordbruksarealene gjennom blant annet et sterkt importvern. Det må legges til rette for at landbrukets næringsvirksomhet skal bli enda viktigere framover for å opprettholde lokal sysselsetting og bosetting.

Bedre inntektsmuligheter og forutsigbarhet for framtidige investeringer er en forutsetning for økt matproduksjon og rekruttering til jordbruket. Forskjellen i inntekt mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet må utjevnes. Senterpartiet vil ha en forpliktende og tidfestet plan for økonomisk jamstelling av jordbruket og andre yrkesgrupper. Den skal ha en tidshorisont på 4-6 år. Tettingen av inntektsgap må skje på en måte som samtidig sikrer at de andre målene for jordbrukspolitikken, som for eksempel jordbruk i hele landet og mangfoldet av gårdsstørrelser, blir nådd.   

Familielandbruket, med personlig eierskap til jorda, bidrar til livskraftige lokalsamfunn og mer livskraftige distrikt. Derfor vil Senterpartiet videreføre odelsloven.

Vi i Senterpartiet brenner for norsk mat og mener det skal være mulig å leve av å produsere mat i hele Norge. Les mer om vår plan for å styrke norsk matproduksjon, matløftet 2025, her.

 

Senterpartiet vil:

– Ha et landbruk i hele landet
– Sørge for inntektsøkning for små og mellomstore bruk for å sikre bosetting i hele landet
– Sikre at beitemark er i bruk og stimulere til økt beiting som et virkemiddel for bevaring av kulturlandskap og biologisk mangfold. Beitetilskudd og husdyrtilskudd må økes
– Ivareta det bynære landbruket
– At råvareprisene økes. Bevilgningen over statsbudsjettet må brukes målrettet til de jordbrukspolitiske mål som markedsprisene ikke greier å oppfylle
– Sørge for at erstatningsordninger for avlingsskader i landbruket tilpasses klimaendringene
– Styrke arbeidsdelingen mellom de ulike områdene av landet, også kalt kanaliseringspolitikken. Dette innebærer større utnyttelse av gras- og beitearealer, som er særlig viktige i områder som er dårlig egnet til dyrking av korn, grønnsaker og annen planteproduksjon. 
– Senterpartiet vil sikre gode velferdsordninger til bonden. Gode velferdsordninger med riktig formål er grunnleggende for rekruttering, menneskeverd, velferd for bonden og dyrevelferd.
– Sikre bonden et avløsertilskudd som gir bonden, på lik linje med andre yrkesgrupper, mulighet til å ta ut ferie og fritid. Avløsertilskuddet må følge lønnsutviklingen i samfunnet.
– Arbeide for bedre støtteordninger ved langvarig sykdom innenfor landbruket
– Støtte opp under arbeid for at bondens psykiske helse skal ivaretas gjennom støtteordninger.