Meny

Kommunehelsetjenesten

Publisert : 22.06.2021

Framtidas pasientbehandling krever nedbygging av skottene mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

 

Det skal settes tydeligere krav til samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunesektoren. Det må opprettes flere distriktmedisinske sentre og intermediære avdelinger, gjerne i regionalt samarbeid mellom kommuner.

Fastlegeordningen fungerer ikke slik den skal, hverken for legene eller for pasientene. Mange kommuner sliter med å få nok fastleger, og legene selv bruker unødvendig mye tid på administrasjon og byråkrati. Mange distriktskommuner sliter derfor også med legevakttjenesten. Senterpartiet vil prioritere tiltak som både stabiliserer og rekrutterer til fastlegeordningen, og vil forenkle ordningen slik at den bli mer attraktiv for legene.

Alle som trenger det, må få tilbud om rehabilitering etter sykdom. Rehabilitering øker livskvaliteten og bidrar til at pasienter raskere blir selvhjulpne og eventuelt også kan komme tilbake til arbeidslivet. Funksjonshemmede må få et godt habiliteringstilbud slik at de kan leve mest mulig selvstendig og ha et godt liv. Samhandlingsreformen har gitt kommunene et tydeligere ansvar for forebygging, hverdagsrehabilitering og opptrening av pasienter som er utskrevet fra sykehus. På samme måte har de ansvar for habiliteringstilbudet. Men de økonomiske merkostnadene for dette blir kommunene ikke kompensert for.  

Senterpartiet vil:
– Forbedre samhandlingsreformen for å sikre pasienter tilstrekkelig helsehjelp i kommunene.
– Styrke fastlegeordningen slik at rekruttering og stabil legedekning sikres i hele landet. Listelengden og legevaktbelastningen må reduseres, basistilskuddet må økes og ordningen med allmennlege i spesialisering (ALIS) må gjøres nasjonal.
– Sikre legevaktstjenesten og stoppe sentralisering av tilbudet blant annet gjennom å innføre en maksimal reisetid til legevakt.
– Det må stimuleres økonomisk til å opprette og videreutvikle kommunale akuttavdelinger.
– Sikre at rusavhengighet, salg av seksuelle tjenester eller andre sårbarhetsfaktorer må ikke komme i veien for gode helsetjenester.
– Innføre en egen opptrappingsplan som sikrer utvikling og finansiering av et godt kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliteringstilbud for alle pasientgrupper.
– Styrke omsorgstilbudet ved livet slutt og bedre tilbudet om palliativ pleie.
– At Staten dekker en større andel av utgiftene for ressurskrevende tjenester ved for eksempel at innslagspunktet for refusjon reduseres. I tillegg skal Staten dekke en ytterligere andel til de kommuner som har ekstraordinært store utgifter for ressurskrevende tjenester.