Meny

Kystpolitikk

Den norske kysten er unik. Vi har en verdensledende maritim næring som omfatter blant annet verftsindustri, rederier og utstyrsprodusenter. Det må vi utnytte til å skape nye grønne arbeidsplasser og verdiskapning i hele Norge. 

Senterpartiet vil ha en satsing på fornying av nærskipsfarten/kysttransporten. Dette vil både styrke verfts- og leverandørindustri, gi lavere klimautslipp fra havgående transport og gi teknologiutvikling som kan gi grunnlag for lønnsomme eksportmuligheter.

Senterpartiet vil jobbe for at Norge fortsatt skal være fremst i verden på områder som miljø, teknologiutvikling og sikkerhet. Norske sjøfolk er en forutsetning for videre utvikling av maritim næring i Norge. Senterpartiet mener sjøfolk skal være sikret norske lønns- og arbeidsvilkår for sitt arbeid til sjøs i norske farvann og på norsk sokkel. Senterpartiet skal være garantisten for den godt innarbeidede nettolønnsordningen som fremmer rekruttering til den maritime klyngen.)

Den maritime næringa spiller også en nøkkelrolle i å utnytte mulighetene som ligger i flytende havvind, både for økt energiproduksjon, elektrifisering av sokkelen og som ledd i utviklingen av ny industri. Senterpartiet mener staten må bidra ved å stille areal til rådighet for fullskala prosjekter, og gjennom støtte til et aktivt marked i Norge utvikle en fullstendig verdikjede og også tilrettelegge for norsk eierskap. I utviklingen av flytende havvind vil det være avgjørende med gode prosesser slik at dette ikke går på bekostning av miljøhensyn, fiskeriene og andre næringer.)

Les mer om fiskeripolitikken vår her.