Meny

Lærere

Publisert : 22.06.2021 #Kirke, utdanning og forskning

Senterpartiet ønsker å redusere rapporteringsbyrden og møtevirksomheten for læreren.

Vi har over flere år sett en tiltagende målstyring i skolen – som i offentlig sektor for øvrig. Dette skaper problemer. Det som måles er det som får oppmerksomhet. Det som ikke måles, eller ikke kan måles, står i fare for å bli nedprioritert. Det handlingsrommet som «Kunnskapsløftet» var ment å gi skolen lokalt og den enkelte lærer, er i realiteten kraftig strammet inn. Dette har bidratt til å skape et omfattende skolebyråkrati.

Senterpartiet har tillit til læreren som profesjonsutøver og vil gi læreren profesjonelt handlingsrom. Lærere og skoleledere bruker stadig mer tid på rapportering og dokumentasjon. Læreren må få tid til å være lærer, og Senterpartiet vil prioritere lærerens tid med eleven.

Vi vil ha høy kvalitet på grunnskolelærerutdanningen og arbeide for at alle lærere får rett til jevnlig etter- og videreutdanning. Kommunene som skoleeier må sørge for at ikke-kvalifisert personale i skolene får tilbud om å ta relevant utdanning for å få formell kompetanse.

Lærere som underviser på lærerutdanningsinstitusjonene må jevnlig ut i praksis i skolene. Det er behov for å styrke faglærerutdanningene framover. Hospitering må bli en naturlig del av etterutdanningen.

Senterpartiet vil:
– At alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse.
– Bevare og styrke den desentraliserte lærerutdanningen som er viktig for å redusere antallet ufaglærte i norsk skole og øke lærerrekrutteringen i hele landet
– At det tilbys etterutdanningskurs for lærere med kontaktlærerfunksjon.
– At etterutdanning bør gi uttelling i studiepoeng på samme måte som videreutdanning.
– Sikre høy kvalitet og relevans på etter- og videreutdanningstilbudene for lærere.
– Fjerne kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Inntak må baseres på et karaktergjennomsnitt.
– Legge til rette for at lærere som ønsker det kan ta mastergrad som videreutdanning
– Rekruttere flere yrkesfaglærere ved å bruke fagbrev som opptakskrav og godkjenningsgrunnlag for å ta praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY).
– Styrke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen for å sikre alle elever forsvarlig opplæring.
– Redusere bruken av målstyring og rapportering i skoleverket