Meny

Grunnskolen

Publisert : 22.06.2021 #Kirke, utdanning og forskning

Senterpartiet mener en sterk fellesskole er viktig. I et stadig mer mangfoldig samfunn er gode, felles møtearenaer viktig, og barneskolen er kanskje den viktigste møteplassen.

Alle elever skal oppleve et trygt og godt skole- og læringsmiljø som bidrar til trivsel, motivasjon og lærelyst. Det er derfor behov for sterke fagmiljøer rundt elevene, bestående av lærer, helsesykepleier, skolepsykolog, miljøarbeider, rådgivere og sosionomer. Det er særlig behov for satsning på skolehelsetjenesten og tiltak som styrker elevenes psykisk helse.

Skolen skal sikre elevene gode ferdigheter i alle basisfag. Utdanningssystemene må møte og svare på endringer – i samfunnet, vitenskapelige disipliner og teknologi – og svare på de behov det framtidige arbeidslivet har. Senterpartiet vil ha en sterk og gratis offentlig skole. 

Senterpartiet vil ha desentraliserte utdanningstilbud, både når det gjelder grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Vårt mål er at utdanningsinstitusjonene utnytter lokale og regionale fortrinn – og spiller på lag med nærmiljøet. 

Trivsel og trygghet er grunnleggende forutsetninger for læring. Alle elever har rett til en skolehverdag uten mobbing. Senterpartiet vil videreføre ordningen med mobbeombud og «mobbeknapp» og tydelig understreke skoleeiers ansvar for å arbeide systematisk mot mobbing.

Ungdomsskolen må sikre at alle elever mestrer grunnferdigheter og får et godt grunnlag for videregående opplæring. I ungdomsskolen introduseres karakterer og valgfag. Senterpartiet ønsker en ungdomsskole med flere praktiske valgfag og større muligheter for å velge arbeidslivsrettede valgfag.

Vi har over flere år sett en tiltagende målstyring i skolen – som i offentlig sektor for øvrig. Dette skaper problemer. Det som måles er det som får oppmerksomhet. Det som ikke måles, eller ikke kan måles, står i fare for å bli nedprioritert. Det handlingsrommet som «Kunnskapsløftet» var ment å gi skolen lokalt og den enkelte lærer, er i realiteten kraftig strammet inn. Dette har bidratt til å skape et omfattende skolebyråkrati.

Senterpartiet har tillit til læreren som profesjonsutøver og vil gi læreren tilliten tilbake. Lærere og skoleledere bruker stadig mer tid på rapportering og dokumentasjon. Læreren må få tid til å være lærer, og Senterpartiet vil prioritere lærerens tid med eleven.

Senterpartiet vil:
– Bidra til at grunnskolen har få og klare nasjonale læringsmål.
– Det må bli mindre testing og mer læring i skolen.
– Styrke opplæringen i digitale ferdigheter og IKT i grunnskolen, inkludert koding
– At undervisning i matematikk og realfag fra tidlig grunnskole fremmer lærelyst og dermed legger et godt grunnlag for forståelse og læring.
– Gi alle elever i ungdomsskolen tilbud om arbeidslivsfag.
– Styrke de praktiske og estetiske fagene.