Meny

Skolefritidsordningen (SFO)

Mange av de minste skolebarna tilbringer tid på SFO etter skoletid. SFO skal være et sted for fri lek og samvær, for kulturelle og fysiske aktiviteter. Senterpartiet vil ikke gjøre SFO til en obligatorisk del av skoledagen og mener at SFO bør være et tilbud alle familier har mulighet til å benytte seg av. For alle barn gir det å være på SFO språktrening, noe som særlig minoritetsspråklige barn kan ha nytte av.

Senterpartiet vil:

– At SFO fortsatt skal være et frivillig tilbud som utformes lokalt. Skoleeier skal ha ansvar for forsvarlig bemanning, kvalifisert personale og tilfredsstillende arealer.
– Utvikle SFO som et fritidstilbud, ikke som en forlengelse av skoledagen.
– Innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i SFO.
– Ha ordninger for søskenmoderasjon i SFO og oppfordre kommunene til å ha søskenmoderasjonsordning for familier med barn i både barnehage og SFO.
– At «assistentressurs» for elever med spesielle behov også skal gjelde for SFO.
– Sørge for at andre aktivitetstilbud i kommunen, som kulturskole, kan integreres i SFO-tiden og at det legges til rette for et økt samarbeid med frivillige organisasjoner, for eksempel idrettslag, uten at dette går på bekostning av aktiviteten i frivillige organisasjoner.
– Åpne for leksehjelp på SFO hvis barn og foreldre ønsker det.