Meny
Bli medlem

Skolefritidsordningen (SFO)

Senterpartiet ønsker ikke en utvikling mot obligatorisk heldagsskole.

Mange av de minste skolebarna tilbringer tid på SFO etter skoletid. SFO skal være et sted for lek og samvær, for kulturelle og fysiske aktiviteter. Senterpartiet vil ikke gjøre SFO til en del av skoledagen og mener at SFO bør være et tilbud alle familier har mulighet til å benytte seg av. Vi mener at deltakelse i SFO vil bidra til sosial utjamning og en bedre start på skoleårene for mange barn.

For alle barn gir det å være på SFO språktrening, noe som særlig minoritetsspråklige barn kan ha nytte av. Når barn og foreldre ønsker det kan det også tilbys leksehjelp.

Vi vil blant annet:

– At SFO fortsatt skal være et frivillig tilbud som utformes lokalt. Skoleeier skal ha ansvar for forsvarlig bemanning, utdannet personale og tilfredsstillende arealer.
– Utvikle SFO som et fritidstilbud, ikke som en forlengelse av skoledagen.
– Innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i SFO.