Meny
Bli medlem

Uføre

Publisert : 30.01.2017 #Helse og omsorg#Arbeids- og sosial

Godt over 300 000 lever på uføretrygd. Dette er et høyt tall, og statens kostnader på dette feltet er urovekkende høye både på kort og lang sikt. 

Det gir særlig grunn til bekymring at antallet unge uføre stiger kraftig. Det er viktig å legge til rette for at flere uføre med restarbeidsevne kan helt eller delvis vende tilbake til arbeidslivet. Det er særlig viktig med tiltak som følger opp unge med psykiske lidelser. 

Senterpartiet støtter uførereformen, som gir mer fleksibilitet for dem som har restarbeidsevne. Det er et hovedprinsipp for opprettholdelsen av arbeidslinja at ingen skal kunne motta mer i velferdsytelser enn det de kunne ha regnet med å tjene som lønnsmottakere. Unntaket fra dette kan være uføretrygdede med omsorg for flere barn som får behovsprøvd barnetillegg. Permanente ytelser, som uføretrygd, skal ikke gis til personer som har lidelser som kan ventes å gå over eller som kan kureres. 


Vi vil blant annet:

– Utrede muligheten for at personer med alvorlige diagnoser som er under aktiv behandling, får nødvendig fleksibilitet når det gjelder sykemeldingens lengde og gradering, bedre mulighet for arbeidsnærvær og økonomisk sikkerhet i behandlingsperioden ut over ett år.
– At det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten.
– Som hovedregel fjerne muligheten til å bli varig uføretrygdet for dem som er under 30 år.