Meny

Velferdsordninger

Publisert : 22.06.2021 #Helse og omsorg#Arbeids- og sosial

Senterpartiet vil at samfunnet skal ha et sterkt sikkerhetsnett i form av velferdsytelser for dem som trenger det permanent, eller i faser av livet. Vi vil slå ring om viktige velferdsytelser som sykelønn, alderspensjon og uføretrygd.

Hovedregelen skal være at uføre med restarbeidsevne helt eller delvis skal kunne vende tilbake til arbeidslivet. Dette krever tilrettelegging. Det er særlig viktig med tiltak som følger opp unge med psykiske lidelser.

Senterpartiet støtter uførereformen som gir mer fleksibilitet for dem som har restarbeidsevne. Det er et hovedprinsipp for opprettholdelsen av arbeidslinja at ingen skal kunne motta mer i velferdsytelser enn det de kunne ha regnet med å tjene som lønnsmottakere. Unntaket fra dette er uføretrygdede med omsorg for flere barn som får behovsprøvd barnetillegg

Arbeidslivet må gi ordnede forhold og ha plass til alle med hel eller delvis arbeidsevne. Senterpartiet støtter tiltak som gjør det lettere å kombinere arbeid med pensjon og andre velferdsytelser. Det er spesielt viktig å satse på lønnstilskudd til bedrifter som ansetter folk med delvis arbeidsevne. For mange er trygg arbeidsplass i skjermet virksomhet det beste, og slike tiltaksplasser er å betrakte som arbeid.

Senterpartiet vil:

– Sikre fulle pensjonsrettigheter fra første krone
– Sikre at det skal være et økonomisk trygt valg å jobbe i kombinasjon med uføretrygd for å gjøre overgang til arbeidslivet enklere
– Som hovedregel fjerne muligheten til å bli varig uføretrygdet for dem som er under 30 år, med unntak for enkelte diagnoser.
– Styrke innsatsen mot svart arbeid, sosial dumping og skatte- og avgiftsunndragelser
– Arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping. Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, UDI og Petroleumstilsynet må ha tilstrekkelige ressurser til å følge opp kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
– Støtte kommunale og fylkeskommunale initiativ som bekjemper svart arbeid og sosial dumping ved innkjøp og anskaffelser.