Meny

Grønn kløver, grønn vekst

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 26. mars 2017:

For å skape en økonomisk bærekraftig politikk, må en legge økologien til grunn for økonomisk utvikling. Norge trenger en økonomisk politikk som tar hensyn til naturens bærekraft og som bidrar til å begrense klimaendringene, gjennom å stimulere næringer som skaper slik utvikling. En grønn omlegging av næringslivet vil bli en betydelig styrke for Norge.  Norske bedrifter og kunnskapsmiljøer har et godt grunnlag for satsing på grønn industri og innovasjon. Vi ligger langt fremme på sentrale områder som skipsfart og maritim næring, aluminiums- og ferrolegeringsindustrien, skog- og treindustrien, marin sektor og næringsmiddelindustrien. Samtidig har vi store muligheter til å produsere mer fornybar energi og å utvikle transportsektoren.

Grønn kløver, grønn vekst

For å skape en økonomisk bærekraftig politikk, må en legge økologien til grunn for økonomisk utvikling. Norge trenger en økonomisk politikk som tar hensyn til naturens bærekraft og som bidrar til å begrense klimaendringene, gjennom å stimulere næringer som skaper slik utvikling. En grønn omlegging av næringslivet vil bli en betydelig styrke for Norge.  Norske bedrifter og kunnskapsmiljøer har et godt grunnlag for satsing på grønn industri og innovasjon. Vi ligger langt fremme på sentrale områder som skipsfart og maritim næring, aluminiums- og ferrolegeringsindustrien, skog- og treindustrien, marin sektor og næringsmiddelindustrien. Samtidig har vi store muligheter til å produsere mer fornybar energi og å utvikle transportsektoren.

For at det norske næringslivet skal vendes i grønn retning, må vi ha et skatte- og avgiftssystem som legger til rette for det. Det er behov for et insentivsystem som gjør det lettere å satse på fornybare løsninger. I Norge har vi store naturressurser og store human- og kapitalressurser som, hvis de brukes riktig, kan være med å gjøre Norges verdens ledende på bærekraftige løsninger, og gi oss et konkurransedyktig næringsliv på verdensmarkedet.

Utvikling av miljøteknologi er nødvendig for å opprettholde norske bedrifters konkurransekraft i årene som kommer. I mange deler av landet foregår det grensesprengende utvikling av ny teknologi, blant annet innenfor hydrogen. Senterpartiet mener det er viktig at slike grønne vekstideer over hele landet kan bli løftet fram.  Vi ønsker derfor en kraftfull satsing på miljøteknologi som skal investere i selskaper som tar en ledende og strategisk rolle i utvikling av nye løsninger og teknologier basert på grønt karbon.

Senterpartiet vil etablere et eget program, og tilføre nødvendig kapital, for innovasjon og vekstbedrifter etter modell av «Testbädd Sverige», hvor vårt naboland satser kraftig på innovasjonstiltak med særlig vekt på å styrke strategisk viktige innovasjonsmiljøer og samarbeidet mellom dem.

Det offentlige har stor markedsmakt gjennom offentlige anskaffelser. Slike anskaffelser må brukes bevisst og aktivt for å fremme grønn vekst. Et positivt eksempel på dette er krav om nullutslippsferjer. Også når det gjelder offentlig bygningsmasse, både ny og eksisterende, er det viktig å stille miljøkrav gjennom offentlige anskaffelser.   

Transportsektoren må gjennomgå en betydelig omstilling for å nå våre klimamål. Senterpartiet ser det som viktig å få realisert et CO2 fond for næringstransport som kan bidra til omstilling av denne delen av transportsektoren. Norsk kraftbransje spiller en særdeles viktig rolle i klimapolitikken gjennom utbygging av fornybar energi. Utviklingen av vannkraft, vindkraft og havvind må bli viktige byggesteiner i et miljøvennlig kraftsystem også i årene framover. Det må sikres nasjonal eierskap til kraftressursene og mer av verdiskapningen må beholdes lokalt. Overføring av elektrisk kraft vil fortsatt være monopolvirksomhet. Små, mellomstore og større selskap drives med høy effektivitet og god beredskap. Senterpartiet vil oppheve kravet om funksjonelt skille for mindre energiselskap som driver nettvirksomhet.

Bioøkonomi representerer både en utvikling av nye løsninger og en endring av markeder. Senterpartiet ønsker en tydelig satsing på bioøkonominæringene; landbruk, skog, fiske og oppdrett. Senterpartiet vil at det skal etableres en egen bioøkonomiordning hos Innovasjon Norge som kan drive fram nye løsninger og ideer på dette området.

I Norge i dag er det en årlig tilvekst i skogen på om lag 25 millioner kubikkmeter. Av nettoøkningen i stående skog er det et bærekraftig grunnlag for å øke avvirkningen med minst 5 millioner kubikkmeter i året. Senterpartiet mener økt bruk av skogressursene er helt avgjørende i klimapolitikken. FNs klimapanel forutsetter i sin femte rapport at bruk av moderne bioenergi minst må femdobles for å nå klimamålene. Økt bruk av tre i bygg, økt bruk av avansert biodrivstoff og økt bruk av biomasse til erstatning for fossile varer vil være en klok og viktig del av bioøkonomien i årene framover.

Senterpartiet vil spille på lag med naturen og sette den i arbeid for det grønne skiftet. Da trenger vi en politikk for offensivt og bærekraftig bruk.