Meny
Bli medlem
Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati

Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati

Tillit og samarbeid skal erstatte unødig måling og kontroll i offentlig sektor. Ansvaret for hvordan oppgavene blir løst, skal i størst mulig grad bli flyttet til dem som skal gjøre jobben. Økt tillit i offentlig sektor vil gjøre hverdagen bedre for folk, med bedre tjenester til innbyggerne, en mindre byråkratisk arbeidsdag for de ansatte, og reduserte kostnader for både offentlige og private virksomheter.

Styrket nasjonal beredskap

Styrket nasjonal beredskap

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 24. mars 2019:

Stadig flere er bekymret for beredskapen i Norge. Økte avstander og svekket lokal tilstedeværelse gjør at mange føler usikkerhet på om de får tidsnok hjelp og bistand dersom ulykken er ute og de ringer nødnummer. Reduksjonen av landmakten i Norge svekker både nasjonal sikkerhet og lokal beredskap. Samtidig har den såkalte «nærpolitireformen» ført til den sterkeste sentraliseringen av politiet som noen gang er gjennomført i Norge.

Nasjonal dugnad for bedre psykisk helse

Nasjonal dugnad for bedre psykisk helse

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 24. mars 2019:

Psykisk helse er noe alle har og er påvirket av. Halvparten av Norges befolkning vil i løpet av livet kommer til å slite med psykiske plager.  Dette rammer først og fremst den det gjelder, men også deres pårørende og samfunnet forøvrig. Folkehelseinstituttet anslår at de samfunnsmessige kostnadene ved psykiske plager i Norge på 60-70 mrd.kr hvert år. Det er i dag kapasitetsutfordringer innen det psykiske helsevernet.

Høyere utdanning må ikke sentraliseres

Høyere utdanning må ikke sentraliseres

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 24. mars 2019:

Etableringen av distriktshøgskolene i sin tid har vist seg å være et av de viktigste virkemiddelene for å sikre alle deler av landet arbeidskraft med høy kompetanse. Høgskolenes samfunnsoppdrag har først og fremst vært å utdanne kandidater til velferdssektoren og regionalt arbeidsliv. Strukturreformen har ført til at høgskoler er slått sammen til nye universiteter. Dette utfordrer kjernen i høgskoleoppdraget.

Klimapolitikk til å styrke Norge

Klimapolitikk til å styrke Norge

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 24. mars 2019:

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Spørsmålet er ikke om Norge skal ha en kraftfull klimapolitikk, men hvilken klimapolitikk som virker best. Bosetting i hele landet er en forutsetning for å ta i bruk naturressursene og lykkes med en grønn omstilling. Senterpartiet mener Norge har gode forutsetninger for å møte klimautfordringene. Gjennom en god klimapolitikk vil vi bruke denne omstillingen til å styrke produksjonen i fastlands-Norge, skape grønn vekst og et stort antall nye arbeidsplasser i hele Norge. Senterpartiet vil arbeide for en klimapolitikk som gir effektiv transport, matproduksjon, næringsutvikling og som gir muligheten til å leve gode liv i hele landet.

Si nei til meldeplikt til EU!

Si nei til meldeplikt til EU!

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 23. mars 2019:

I stedet for å forsvare det norske folkestyret presser regjeringa på for at EU skal overstyre Norge i stadig sterkere grad. Sist ut er forslaget om en vidtrekkende meldeplikt til EU der EU skal sensurere forslag fra kommuner, fylkeskommuner og regjeringa før de kommer til folkevalgt behandling i Norge. Forslaget truer lokaldemokratiet og norsk suverenitet og må avvises!

Landet treng ein nasjonal rassikringsplan

Landet treng ein nasjonal rassikringsplan

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 23. mars 2019:

Siste året har det gått 2624 skred på veg ifølge vegkart.no. Heile 271 av skredhendingane førte til fullstendig vegstenging, og i hundre tilfelle førte skred til vesentlege skader på vegen. At ikkje fleire enn tre personar vart skadde må i stor grad tilskrivast utstrekt stenging av vegar, grunna rasfare. Ser me på dei siste 10 åra ligg årsgjennomsnittet på 2380 skred, og 263 stengingar for all trafikk.

Stortinget må styre arbeidsmarkedet

Stortinget må styre arbeidsmarkedet

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 23. mars 2019:

Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv. Senterpartiets idelogi er bygd på økonomisk, sosial og kulturell jamstilling mellom ulike yrkesgrupper. Alle med full jobb i Norge og på norsk sokkel skal ha inntekt til å leve av i høgkostlandet Norge. Senterpartiet arbeider for større og sterkere deltagelse i fagorganisasjoner samt for å styrke trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Vi arbeider for å redusere forskjeller i arbeidsinntekt.

Sosial dumping, urettferdig konkurranse og dårlig sikkerhet i veitransporten må stoppes

Sosial dumping, urettferdig konkurranse og dårlig sikkerhet i veitransporten må stoppes

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 23. mars 2019:

Norge har et krevende veinett, spesielt om vinteren. Ulykkestallene for utenlandske vogntog er urovekkende høye. Senterpartiet mener at utenlandske vogntog og sjåfører uten nødvendig utstyr og kompetanse til å kjøre på norske vinterveier innebærer en økende og uakseptabel sikkerhetsrisiko for andre trafikanter. Vi ser dessuten stadig eksempler på brudd på regler om kjøre- og hviletid. Senterpartiet krever handling nå. Dette er først og fremst et offentlig ansvar og regjeringen må snarest iverksette tiltak for å rydde opp.

Trafikkstasjoner i hele landet

Trafikkstasjoner i hele landet

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 23. mars 2019:

Dagens struktur når det gjelder trafikkstasjoner er fastlagt av Stortinget. Senterpartiet krever derfor at dersom regjeringen foreslår vesentlige endringer i struktur og tjenester på trafikk- og kjøretøyområdet, så må dette behandles av Stortinget.

Spinning