Meny

Høyere utdanning må ikke sentraliseres

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 24. mars 2019:

Etableringen av distriktshøgskolene i sin tid har vist seg å være et av de viktigste virkemiddelene for å sikre alle deler av landet arbeidskraft med høy kompetanse. Høgskolenes samfunnsoppdrag har først og fremst vært å utdanne kandidater til velferdssektoren og regionalt arbeidsliv. Strukturreformen har ført til at høgskoler er slått sammen til nye universiteter. Dette utfordrer kjernen i høgskoleoppdraget.

I alle deler av landet er det et kontinuerlig behov for lærere, sykepleier, barnehagelærere, ingeniører og andre profesjoner med høg kompetanse. Det krever universitet og høgskoler med høy kvalitet.

Senterpartiets mener konsekvensene av strukturreformen i høyere utdanning i realiteten legger opp til en avvikling av høgskoleoppdraget og en sniksentralisering av høyere utdanning og forskning. Dette skjer uten en forutgående debatt om hvordan vi vil at høyere utdanning skal organiseres og hvilke formål den skal fylle.

Regjeringen har pålagt flere av institusjonene om å vurdere studiestedstrukturen i 2019. Dette kan bety en sterk sentralisering ved flere av de nye universitetene. Studiesteder kan bli lagt ned uten at det tas noe politisk ansvar for utviklingen. I stedet overlater regjeringen ansvaret til styret ved det enkelte universitet og høgskole å gjennomføre en slik sentralisering. 

En nedlegging av studiesteder og studietilbud vil både være negativt for ungdoms mulighet til å gjennomføre høyere utdanning, voksnes mulighet for etter- og videreutdanning og for regionalt arbeidsmarked sin tilgang til kompetent arbeidskraft og relevant forskning. Fire av fem studenter får seg jobb og blir boende i nærheten av studiestedet etter de er ferdig utdannet.

Senterpartiets mener den desentraliserte strukturen innen forskning og høyere utdanning må bygges opp og ikke ned. Det er viktig at de mindre studiestededene opprettholdes og videreutvikles for å sikre kompetanse i alle deler av landet, både i offentlig og privat sektor.

Nye og strengere krav til kompetanse for ansatte ved universitets- og høgskoleinstitusjonene er vanskelig å oppfylle ved de nye universitetene. Senterpartiets mener det er grunn til å vurdere differensierte krav til forskerkompetanse ved akkreditering av institusjoner og studietilbud.

Senterpartiet vil:

• Sikre en fornuftig arbeidsdeling i UH-sektoren
• Opprettholde de campuser og studiesteder som i dag inngår i de nyopprettede universitetene
• Etablere et rettferdig finansieringssystem
• Styrke basisfinansieringen av både universiteter, høgskoler og fagskoler
• Gi uttelling i finansieringssystemet for etablering av desentraliserte og arbeidslivsrelevante studietilbud
• Stimulere universitetene og høgskolene til å tilby relevante og desentraliserte etter- og videreutdanningstilbud
• At strukturendringer skal avgjøres av politiske myndigheter og ikke overlates til det enkelte styre
• Styrke tilbudet om deltidsstudier særlig i distriktene og innen profesjonsstudier som lærere og sykepleiere som et ledd i rekrutteringen.

Last ned resolusjonen her