Meny
Ambulanse-utrykning-helse-49101204433_ce21fa8b3c_o

Nasjonal beredskap - vår trygghet

Vedtatt på Senterpartiets landsmøte 4. juni 2021

Statens fremste oppgave er å sørge for innbyggernes sikkerhet. For å innfri oppgaven kreves høy beredskap og gjennomføringskraft i alle ledd i møte med uforutsette kriser og katastrofer. Det inkluderer riktig organisering og god samhandling lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Et sterkt nord er viktig i et utenrikspolitisk perspektiv. Folk-til-folk-samarbeid med Russland er verdifullt og skaper gode relasjoner og nettverk for internasjonalt arbeid.

Til tross for Solberg-regjeringens valgkampløfte om å gjøre Norge bedre rustet for kriser, har pandemien på nytt understreket svikt i beredskapen og samhandlingen mellom beredskapsaktørene på sentrale områder. Åtte justis- og beredskapsministre på åtte år har verken skapt stabilitet eller resultater på beredskapsfeltet.

Samfunnssikkerhetsmeldingen i fjor høst har store mangler. Den fanger ikke opp behovet for et styrket fokus på totalberedskapen. Beredskapen er blitt for oppstykket. Gjennom regjeringens konsekvente sentralisering og nedbygging av nasjonale beredskapsaktører som politi, ambulansetjeneste, sivilforsvaret og heimevernet, forvitrer innbyggernes trygghet bit for bit. Årlige økonomiske midler som fordeles via NVE til flomsikring må trappes betydelig opp og egenandelen reduseres de nærmeste årene.

God beredskap må alltid være lokalt forankret. Ressursene som skal håndtere kriser må være fordelt over hele landet. Under Solberg-regjeringen er statlige beredskapstjenester dramatisk svekket og sentralisert. For eksempel har det lokalebrannvesenet blitt påført økt ansvar. Kommunene er i sin tur påført økte kostnader som følge av at det kommunale brannvesenet ofte er raskere på skadestedet enn både politiet og ambulansetjenesten. 

Denne våren ble koronakommisjonens rapport levert med en klar konklusjon om alvorlig svikt i forberedelsene da pandemien kom. Livsviktig medisinsk smittevernutstyr manglet, intensivkapasiteten på sykehusene var for lav, og det manglet nødvendig regelverk for å forhindre importsmitte.

Dette, kombinert med at den lokale helsetjenesten stå overfor en fastlegekrise, mangel på jordmødre og annet nødvendig helsepersonell, og nedlegging av lokalsykehus, viser at akuttberedskapen i landet er for svak. Når det viser seg at de nye redningshelikoptrene, SAR Queen, ikke kan lande på alle landets akuttsykehus, utfordrer det akuttberedskapen ytterligere. Mens Forsvaret er tildelt ansvaret for redningshelikoptertjenesten i Sør-Norge, har regjeringen valgt å overlate dekningen av den nordlige halvparten av landet til private aktører ved å sette redningshelikoptertjenesten i Nord-Norge ut på anbud. Senterpartiet er sterkt uenig i denne forskjellsbehandlingen og vil ha en offentlig og forutsigbar redningshelikoptertjeneste for hele landet.

Det er også grunn til bekymring for hvilke konsekvenser pandemien vil ha for befolkningens

psykiske helse, der vi allerede vet at flere unge sliter. Det må etableres flere lavterskel hjelpetilbud, med tverrfaglige team som møter ungdom på deres arena. Akuttfunksjonene for psykisk helsehjelp må styrkes og det må gjenopprettes flere sengeplasser i psykiatrien.

Nedbyggingen av egen produksjon og behovet for internasjonale forsyninger har gjort oss sårbare. Da pandemien inntraff, var tilgang på nødvendig medisinsk utstyr tidskritisk. Senterpartiet vil derfor etablere norsk produksjon av medisiner og smittevernutstyr og gjenoppta produksjonen av vaksiner i et samarbeid mellom det offentlige og private.

Nasjonal matproduksjon og jordvern er beredskap. Senterpartiet vil ha økt matproduksjon på norske ressurser. Beredskapslager for korn må gjeninnføres. Senterpartiet vil også utrede matvarelager til kriseberedskap.

Nasjonalt eierskap til samfunnskritisk infrastruktur, strategisk viktige bedrifter og naturressurser er beredskap og må sikres. Regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken, forslag om nedsalg i Kongsberggruppen, angrepet på konsesjonslovene som sikrer nasjonalt eierskap til norsk skog og jord, samt salg av store skogeiendommer i Namdalen, er eksempler på at regjeringens politikk gjør Norge sårbart gjennom utenlandske oppkjøp.

En rekke kriser rammer kommune-Norge hvert år. Cyberangrep og naturkatastrofer er eksempler på dette. Klimaendringene vil også stille skjerpa krav til samfunnssikkerhetsarbeidet på lokalt og regionalt nivå. 

Kommunen er pålagt ved lov å ha rutiner for beredskap og skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorene i kommunen med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Det er kommunen som kjenner sine innbyggere og geografi best og har de beste forutsetningene til å handle i en krisesituasjon. Derfor vil Senterpartiet gi kommuner og fylkeskommuner handlingsrom og økonomiske ressurser for å løse disse oppgavene.

Det er over 20 år siden forrige gjennomgang av nasjonal beredskap - og på høy tid med en ny. De siste fem årene har regjeringen avvist minst 15 konkrete forslag fra Senterpartiet for å øke beredskapen og sikre nasjonal kontroll over samfunnskritiske funksjoner i Norge.

Beredskap er ferskvare og handler om å være tilstrekkelig forberedt, både militært og sivilt, på alt fra klimakrise, naturkatastrofer, mat- og vannmangel til krig, terror og pandemi. Senterpartiet vil derfor nedsette en totalberedskapskommisjon nå!

Last ned resolusjonen som PDF