Meny

Si nei til meldeplikt til EU!

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 23. mars 2019:

I stedet for å forsvare det norske folkestyret presser regjeringa på for at EU skal overstyre Norge i stadig sterkere grad. Sist ut er forslaget om en vidtrekkende meldeplikt til EU der EU skal sensurere forslag fra kommuner, fylkeskommuner og regjeringa før de kommer til folkevalgt behandling i Norge. Forslaget truer lokaldemokratiet og norsk suverenitet og må avvises!

Tjenestedirektivet, sammen med EUs grunnprinsipp om fri flyt av bl.a. tjenester, legger allerede kraftige begrensninger på lokale og nasjonale beslutninger. Den nye meldeplikten på tjenesteområdet innebærer en ytterligere overstyring fra EU av politiske beslutninger i Norge.


Gjeldende meldingsplikt omhandler vedtak som allerede er fattet og regelverket slår tydelig fast at «meldingen skal ikke være til hinder for at medlemslandene kan vedta de aktuelle bestemmelsene». For EU-kommisjonen er dette et problem, siden det gir begrenset mulighet for «medlemsstater, Kommisjonen og interesserte parter til å intervenere på en proaktiv måte i forkant av vedtak av en nasjonal lovgivning». Det nye direktivet skal derfor «lette utøvelsen av etableringsfriheten for tjenesteytere og den frie utveksling av tjenesteytelser i det indre marked».

Meldeplikten gjelder alle tjenesteområder som ikke eksplisitt er unntatt fra reglene. På de områder som direktivet gjelder er EØS-landene pålagt å meddele ESA ethvert forslag til nye eller skjerpede krav og regler for tillatelser på tjenesteområdet tre måneder før vedtak skal fattes. Utvides forslaget underveis i prosessen skal også dette meldes til ESA. Senterpartiet mener dette er uakseptabelt å gi EU myndighet til en slik inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser.

Protestene fra organisasjoner og lokale folkevalgte i mange EU-land har vært kraftige og stadig flere har sluttet seg til et europeisk opprop mot Kommisjonens forslag. Forslaget «skader på alvorlig vis autonomien til lokale styringsorganer og utgjør derfor en trussel mot lokaldemokratiet» i følge bystyret i Amsterdam. Men den norske regjeringen har ikke engang tatt seg bryet med å spørre hva norske kommuner og fylker mener om direktivforslaget. I stedet kaster de seg inn i et kraftig ideologisk forsvar for stadig sterkere overstyring fra EU.

Blir forslaget om meldeplikt til EU vedtatt vil enda flere beslutninger flyttes inn på bakrommet – lengre unna folk flest. I sak etter sak overkjører regjeringa lokal motstand og opptrer i strid med norske interesser. Senterpartiet vil ha et åpent folkestyre og mener Norge ikke skal ha meldeplikt EU.

Last ned resolusjonen her