Meny

Sosial dumping, urettferdig konkurranse og dårlig sikkerhet i veitransporten må stoppes

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 23. mars 2019:

Norge har et krevende veinett, spesielt om vinteren. Ulykkestallene for utenlandske vogntog er urovekkende høye. Senterpartiet mener at utenlandske vogntog og sjåfører uten nødvendig utstyr og kompetanse til å kjøre på norske vinterveier innebærer en økende og uakseptabel sikkerhetsrisiko for andre trafikanter. Vi ser dessuten stadig eksempler på brudd på regler om kjøre- og hviletid. Senterpartiet krever handling nå. Dette er først og fremst et offentlig ansvar og regjeringen må snarest iverksette tiltak for å rydde opp.

Dessuten er regelstridig konkurranse, lovbrudd og ren sosial dumping i ferd med å ødelegge en viktig del av det norske arbeidsmarkedet. Også dette er uakseptabelt.  Senterpartiet er tilhengere av at norske og utenlandske transportører skal konkurrere på like vilkår, og slik er det ikke i dag. Senterpartiet mener at det nå må tas tak dette problemet for å stoppe denne utviklingen.


1. Ulovlige lønnsforhold: Utenlandske sjåfører har et enormt press fra både arbeidsgiver og oppdragsgiver. Arbeidstilsynets kom i 2018 med en rapport som dokumenterte at 70 % av de kontrollerte utenlandske sjåførene i perioden 2016–2017 hadde ulovlige lønnsbetingelser. På det daværende tidspunkt lå den lovlige minimumslønna på 167,50, og det var ikke uvanlig at utenlandske sjåfører fikk rundt 50 kr og minimalt med diett. Firmaene som underbetaler sjåførene sine på den måten konkurrerer selvfølgelig ut norske sjåfører som gjerne har en timelønn på rundt 200 kroner.

2. Ulovlige arbeidsforhold: I tillegg til å kjøre med lønninger under allmenngjorte satser blir utenlandske sjåfører tvunget til å bo i bilene i flere måneder i strekk. Dette er brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Dette er også sterkt konkurransevridende, siden man sparer kostnader på hotell og andre overnattingsfasiliteter som norske transportører har.

3. Det bør innføres såkalt solidaransvar for de største innkjøperne av transporttjenester: På samme måte som i bygg- og anleggsbransjen må det vurderes vurdere å innføre ansvar for store, profesjonelle innkjøpere av transporttjenester for at deres leverandører lever opp til de standardkrav som norske myndigheter setter.  

4. Mer kontroll og sterkere samarbeid mellom Statens Vegvesen, Tolletaten og Arbeidstilsynet: Sterk og samordnet aktivitet og informasjonsutveksling mellom statlige myndigheter og kontrollinstanser for å løse dette på så effektivt vis som mulig. Det er særlig viktig å intensivere kontroll knyttet til grensepassering, men det må også settes av nok ressurser til andre typer kontroller. Statens vegvesen må få kraftigere virkemidler når det gjelder sanksjoner mot utenlandske sjåfører som ikke følger reglene.

5. Drivstoffsvindel og manipulering av rensesystemer: Kontrollaktiviteten knyttet til slike forhold må økes kraftig, og gebyrsatsene må som et minimum være like for norske og utenlandske transportører. 

6. «Frivillig» bompengebetaling. I 2015 ble bombrikke obligatorisk i alle tunge kjøretøy som ferdes i Norge. Det eneste som garanterer lik belastning for norske transportører og utenlandske, er at man innfører forhåndsbetaling eller andre garantiløsninger som sikrer at alle betaler slike utgifter.

7. Elektroniske fraktbrev: Fraktbrevene er gjerne den eneste dokumentasjonen som kan bekrefte eller avkrefte om oppdraget som utføres, er en internasjonal transport, kabotasjeoppdrag eller pirattransport. Kvaliteten på fraktbrevene blir stadig dårligere, de er ofte svært utydelige, uleselige eller klare falsum. Det må derfor innføres krav om elektroniske fraktbrev slik at det ikke blir like enkelt å jukse med kabotasjereglene.

8. Sjåførkompetanse tilpasset norske veier og føreforhold: På norske veger kreves en spesiell kompetanse på vinterutrustning og kjøretøyets egnethet. Norske kjøretøyer og sjåfører er forberedt for norske vinterveier. Denne kompetansen har ofte ikke utenlandske sjåfører og transportfirmaer.  Senterpartiet krever at det innføres krav om obligatorisk kurs for å mestre norske vinterveier og sette strengere standarder for bilenes vinterutrustning, herunder framskynde arbeidet med å skjerpe kravene til vinterdekk.  

9. Økt innsats for å bedre forholdene for sjåførene langs veiene: Flere oppstillingsplasser, døgnhvileplasser, bedre sanitærforholdene og mulighet for elektrisk strømforsyning til aggregater vil bedre forholdene både for miljøet og de som kjører. Dette er både et offentlig ansvar og et ansvar for næringen som sådan.

10. Norske folkevalgte må ha muligheten til effektivt å regulere og håndheve transportsektoren i Norge: Sosial dumping, urettferdig konkurranse og rene lovbrudd ikke kan ødelegge for en av landets viktigste bransjer og true sikkerheten langs norske veier. Senterpartiet sier et klart nei til liberalisering i reglene/direktivene fra EU/EØS. Det vil arbeides for reversering av allerede for liberale regler.   

Resolusjonen vedtatt av landsmøtet kan lastes ned her