Meny

Det offentlige ansvaret for velferdstjenester må styrkes

Senterpartiet vil styrke fellesskapsløsningene og ønsker ikke en utvikling der en stadig større andel av offentlige tjenester eies og drives av kommersielle konsern. Vi vil sikre nasjonalt eierskap og arbeide for at ansvar og drift av viktige offentlige tjenester fortsatt skal ligge til kommuner og fylkeskommuner, sier Senterpartiet i en uttalelse vedtatt av partiets landsstyremøte 23. oktober.

Resolusjon vedtatt av Senterpartiets landsstyre 23. oktober 2017:

Det offentlige ansvaret for velferdstjenester må styrkes

Senterpartiet vil styrke fellesskapsløsningene og ønsker ikke en utvikling der en stadig større andel av offentlige tjenester eies og drives av kommersielle konsern. Vi vil sikre nasjonalt eierskap og arbeide for at ansvar og drift av viktige offentlige tjenester fortsatt skal ligge til kommuner og fylkeskommuner.

Stadig flere av samfunnets velferdstjenester er de siste årene blitt tatt over av kommersielle aktører. Dette gjelder barnehagedrift, eldreomsorg, barnevern, helsetjenester, asylmottak og avfallshåndtering.

Forutsetningen for et sterkt velferdssamfunn er at befolkningen har tillit til forvaltningen av fellesskapets midler.

Senterpartiet anerkjenner gründerens og småbedriftseierens bidrag til utvikling og utbygging av viktige deler av velferdstilbudet, men folks skattevilje svekkes dersom private eiere på en urimelig måte beriker seg på offentlige midler. Kommersielle private eiere må hindres i å ta ut verdier av skattefinansiert velferd gjennom sosial dumping, dårlige arbeidsvilkår for de ansatte eller mangelfulle tjenester. Dagens anbudssystem innebærer en fare for å belønne useriøse aktører som underpriser tjenestene for eksempel ved å ha dårlige arbeidsvilkår for ansatte eller mangelfulle tjenester. Byråkratiet som kreves for å håndtere anbudsrunder er omfattende. Kostnader knyttet til anbudsrunder må tas med i betraktning ved konkurranseutsetting av tjenester.

Senterpartiet støtter opp under ideell sektor, og mener ikke-kommersielle og ideelle drivere av barnehager, eldreomsorg, barnevernstilbud o.l. er gode og viktige supplement til det offentlige tjenestetilbudet. For å ivareta disse bør dagens anbudssystem avvikles til fordel for langsiktige avtaler basert på kvalitet. Utvidet egenregi kan være en annen måte å sikre ideell sektor på. Senterpartiet vil arbeide for en vekst i ideell sektor innen omsorgs- og velferdsområdet på bekostning av en økende privat kommersiell sektor.

Senterpartiet ønsker ikke en utvikling der en stadig større andel av barnehagesektoren eies av kommersielle konsern. Barnehager er et viktig tilbud til landets barnefamilier og finansieres gjennom store offentlige overføringer. Barnehagene skal være en del av lokalsamfunnet og folk og folkevalgte skal kjenne barnehagens ledelse, styre og drift. Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette.