Meny
Nasjonal beredskap må prioriteres

Nasjonal beredskap må prioriteres

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyre 29. mars 2022:

Å sørge for norske innbyggeres trygghet er en av statens aller viktigste oppgaver.

Samfunnssikkerhet og beredskap handler om vårt samfunns evne til å verne oss mot hendelser som kan true liv og helse, og som kan sette grunnleggende funksjoner og verdier i fare.  

Norsk barnevern må forbedres

Norsk barnevern må forbedres

Senterpartiets landsstyremøte viser til at Norge som nasjon har en stolt tradisjon i å ta vare på og beskytte barn, blant annet med innføring av verdens første barnevernlov i 1896 og etablering av verdens første barneombud i 1981. Det finnes svært mye godt barnevern i dagens Norge, som hjelper og støtter familier og barn med utfordringer. Men det finnes også dårlig barnevern som kan gjøre skade. Målet må være å utvikle et trygt barnevern for fremtiden, med høy kvalitet og som har tillit i befolkningen, sier partiet i en uttalelse.

Verdier er satt i spill

Verdier er satt i spill

Senterpartiet ber regjeringen legge bort kraftskatt-utvalget sine forslag om lovendringer for konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt, sier Senterpartiets landsstyre i en uttalelse.

Norsk jernbanepolitikk må styres fra Norge

Norsk jernbanepolitikk må styres fra Norge

Britiske Go-Ahead vant nylig anbudskonkurransen om trafikk på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, kjent som Pakke sør. Go-Ahead er et omstridt selskap i hjemlandet med betydelige problemer på flere av togstrekningene. Avgjørelsen betyr at NSB ikke lenger skal kjøre togene på Sørlandet. Pakke nord blir avgjort neste sommer, mens Pakke vest står for tur i desember samme år. Denne anbudsutsettingen er del av jernbanereformen fra 2015.

Heile landet på nett

Heile landet på nett

For Noreg er det viktig at flest mogleg har høghastighets nettilgang fordi fleire og fleire oppgåver må løysast digitalt. At alle får tilgang mogleggjer auka digitalisering og auka deltaking i den digitale fellesskapen. Nettilgang er i dag avgjerande infrastruktur for å sikre verdiskaping og busetjing i heile landet.

Noreg må få ei nasjonal støtteordning for toleransereiser

Noreg må få ei nasjonal støtteordning for toleransereiser

Toleranse, forståing og respekt for andre menneske er kanskje det mest grunnleggjande norske skuleelevar bør få kunnskap om og opplæring i, seier Senterpartiet i ein uttale vedtatt av partiet sitt landsstyremøte 6. april 2018.

Trygge blålystjenester og fødetilbud i hele landet

Trygge blålystjenester og fødetilbud i hele landet

På felt etter felt ser vi at regjeringen fører en politikk som svekker grunnleggende tjenester. I sin iver etter å sentralisere, markedstilpasse og effektivisere setter regjeringen den bredt forankrede troverdigheten til velferdsstaten og rettssamfunnet på spill. Å føle seg trygg på at politi og ambulanse kommer tidsnok er dessverre ikke lenger en selvfølge. Lengre responstid og manglende lokal tilstedeværelse av nødetater går utover sikkerhet og hverdagsberedskap, sier Senterpartiet i en uttalelse vedtatt av partiets landsstyremøte 6. april 2018.

Kommunene skal ha like muligheter til å yte tjenester til folk

Kommunene skal ha like muligheter til å yte tjenester til folk

Senterpartiet fikk i desember 2017 stortingsflertallets støtte til to klare vedtak som stopper regjeringens ønsker om å videreføre kommunereformen gjennom bruk av tvang og ved å strupe økonomien til små og mellomstore kommuner. For det første vedtok Stortinget at eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017–2021 utelukkende skal bygge på frivillighet. For det andre ble det vedtatt at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å tvinge fram flere sammenslåinger, sier Senterpartiet i en uttalelse vedtatt av partiets landsstyremøte 6. april 2018.

Det offentlige ansvaret for velferdstjenester må styrkes

Det offentlige ansvaret for velferdstjenester må styrkes

Senterpartiet vil styrke fellesskapsløsningene og ønsker ikke en utvikling der en stadig større andel av offentlige tjenester eies og drives av kommersielle konsern. Vi vil sikre nasjonalt eierskap og arbeide for at ansvar og drift av viktige offentlige tjenester fortsatt skal ligge til kommuner og fylkeskommuner, sier Senterpartiet i en uttalelse vedtatt av partiets landsstyremøte 23. oktober.

Frivillig sektor er en stor dugnad ­– Høyre og Frp’s kutt må tilbakevises

Frivillig sektor er en stor dugnad ­– Høyre og Frp’s kutt må tilbakevises

I forslaget til statsbudsjett for 2017 legger Høyre og Frp opp til dramatiske kutt i statens støtte til frivillige organisasjoner og tiltak i frivillig sektor. Mange organisasjoner opplever at statsstøtten kuttes helt, mens en rekke får støtten kraftig kuttet. Regjeringens kutt og manglende pris- og lønnsjustering innebærer reell og gjennomgående svekkelse av tilskuddene til frivillig sektor, sier Senterpartiet i en uttalelse vedtatt av partiets landsstyremøte 23. oktober.