Meny
1019 gårsdrift på Gloppestad, Gloppen, Sogn og Fjordane

Ei historisk kursendring for jordbruket – ei næring for framtida!

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyremøte 15.-16. april 2024:

Fredag 8.mars la regjeringa fram «Strategi for auka sjølforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket» (Meld. St. 11 (2023-2023)). Denne legger grunnlaget for den mest offensive satsinga på norsk jordbruk noensinne!

Jordbruksnæringa har over lengre tid stått i en økonomisk utfordrende situasjon, som særlig har gjort seg gjeldende etter den ekstraordinære prisveksten på innsatsfaktorer de siste åra. Derfor er det viktig at det nå kommer på plass en opptrappingsplan som både er tidfesta og forpliktende.

Det er avgjørende viktig å få på plass en forpliktende opptrappingsplan som både skaper inntektsmuligheter og framtidsoptimisme i landbruksnæringa. Dette søkes forankret gjennom et bredt flertall på Stortinget, til det beste for næringa.

En stadig mer utfordrende verdenssituasjon med krig og klimaendringer understreker behovet for styrket beredskap og sjølforsyning. Den kommende stortingsmeldinga om flom og ras vil også være viktig for matjorda, som er en forutsetning for matproduksjon. Det er ingen tvil om viktigheten av norsk jordbruk i en urolig verden! 

Regjeringa har satt et ambisiøst og tidfesta mål om inntektsutjevning mellom bønder og ‘gjennomsnittsnordmannen’. Innen 2027 skal norske bønder ha inntektsmuligheter på samme nivå som «justert gjennomsnitt i lønnsstatistikken» - og dette arbeidet er allerede påbegynt! Ekstraordinære forhandlinger var noe av det første Senterpartiet gjennomførte ved overtakelse av regjeringsmakta høsten 2021, og gjennom to historiske jordbruksoppgjør de foregående årene, er kursendringen i høyeste grad i gang. 

Unge skal se på jordbruket som ei næring for framtida og en levevei som de vil satse på. Senterpartiet mener det framover fordrer bedre velferdsordninger og endrede rettigheter knyttet til svangerskaps- og foreldrepermisjon.

Det å unngå overproduksjon er ei forutsetning for å kunne realisere den økningen i inntektsmuligheter som opptrappingsplanen legger opp til. Dette er et for stort ansvar å legge på markedsregulatorene alene, og vil også kreve politiske grep gjennom årets jordbruksforhandlinger. Jordbruket er ei næring med lang ledetid, og bør følgelig behandles deretter. 

Et av de viktigste målene i jordbrukspolitikken er økt selvforsyning. Stortingsmeldinga legger opp til et mål om 50% selvforsyning i Norge. Det er viktig for beredskapen vår, norske arbeidsplasser og miljøet. Forbrukere må ha en reell mulighet til å velge norsk mat i hverdagen. Her er tydelig merking av opprinnelsesland på mat, både i butikk og på serveringssteder viktig. De nasjonale kostrådene må ta utgangspunkt i matvarer som kan produseres basert på norske ressurser.

 

Landsstyremøtet konstaterer status for Meld. St. 11 (2023-2024), og at det er avgitt komitéinnstilling. Senterpartiet har fått gjennomslag for økt selvforsyning innen 2030 og tetting av inntektsgapet innen 2027. Landsstyret anmoder partiets stortingsgruppe om å jobbe for å få et flertall for ytterligere forbedringer i grunnlaget for beregninger av jordbruksinntekt når meldingen skal sluttbehandles i Stortinget 18. april.

Senterpartiets landsstyre: 

  • forventer at årets jordbruksforhandlinger bidrar til å tette inntektsgapet mot andre grupper vesentlig, sammen med en betydelig styrking av investeringsmidlene og bedrede velferdsordninger.
  • Mener kommende jordbruksoppgjør må legge fram forslag til tiltak for å unngå overproduksjon i de produksjoner som ikke allerede er omfattet av regulering. 
  • Mener at målet om 50% selvforsyning i Norge må oppnås.
  • Mener at bedre velferdsordninger for landbruket må på plass.
  • Mener opprinnelsesmerkingen av mat må bli tydeligere både i butikk og på serveringssteder, slik at forbrukerne får mulighet til å velge norsk mat.
  • Mener at målet om 50% selvforsyning i Norge må oppnås. Dette gjennom økt planteproduksjon basert på norske ressurser - verdien på kornet må opp og derigjennom også graset.
  • Mener at tollvernet må styrkes ytterligere.