Meny

Frivillig sektor er en stor dugnad ­– Høyre og Frp’s kutt må tilbakevises

I forslaget til statsbudsjett for 2017 legger Høyre og Frp opp til dramatiske kutt i statens støtte til frivillige organisasjoner og tiltak i frivillig sektor. Mange organisasjoner opplever at statsstøtten kuttes helt, mens en rekke får støtten kraftig kuttet. Regjeringens kutt og manglende pris- og lønnsjustering innebærer reell og gjennomgående svekkelse av tilskuddene til frivillig sektor, sier Senterpartiet i en uttalelse vedtatt av partiets landsstyremøte 23. oktober.

Resolusjon vedtatt av Senterpartiets landsstyre 23. oktober 2017:

Frivillig sektor er en stor dugnad ­– Høyre og Frp’s kutt må tilbakevises

Når statsbudsjettet for 2018 skal behandles i Stortinget, ser Senterpartiet det som en hovedutfordring å snu kursen på dette feltet

Frivillig sektor bygger og forandrer samfunnet gjennom sine fellesskap, aktiviteter, initiativer og samarbeidet med offentlig sektor og privat næringsliv. Frivillige organisasjoner og alle som engasjerer seg i frivillig sektor er med på å løse viktige oppgaver samtidig som de bygger holdninger, verdier og kunnskap. De som engasjerer seg opplever ofte at frivillig arbeid gir helsegevinst.

I sum styrker dette tilliten i samfunnet, det som ofte blir kalt «sosial kapital». Frivillig engasjement har altså stor egenverdi samtidig som det bidrar til at viktige fellesskapsoppgaver blir løst.

I Norge er det over 100.000 lag og foreninger med 10 millioner medlemskap. Det vil si at  gjennomsnittsnordmannen er medlem av mer enn to lag og foreninger. Over halvparten av alle voksne gjør frivillig innsats.

Regner man med verdien av frivillig arbeid, var de ideelle og frivillige organisasjonenes bruttoprodukt beregnet til om lag 130 milliarder i 2015. Dette tilsvarte 4,1 prosent av BNP. Av dette sto ulønnet innsats for om lag 74 milliarder.

Senterpartiet vil:
– Gi frivillig sektor et løft og sikre at tilskuddene videreføres inkludert pris- og lønnsjustering.
– Forbedre momskompensasjonsordningene for frivillige organisasjoner.
– Redusere bruken av prosjektfinansiering i frivillig sektor og styrke de frie midlene.
– At regjeringen kommer til Stortinget med en egen sak om statsstøtte til frivillige organisasjoner og frivillige tiltak. I denne saken må samfunnsnytten av frivillig innsats beskrives, og det må dessuten vurderes om den støtten som gis, virker etter hensikten.