Meny

Høy verdiskapning og gode tjenester nært folk i attraktive lokalsamfunn   

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyremøte 23.-24. oktober 2023: 

Med Senterpartiet i regjering har distriktspolitikken fått ny retning og økt fart. Det overordnede målet for distriktspolitikken er at folk skal kunne leve et godt liv i hele Norge, at alle lokalsamfunn skal ha rom for utvikling og verdiskaping, og at folketallet skal øke i distriktskommuner.   

Dyrtid, inflasjon og renteøkning kan fort føre til økte forskjeller mellom ulike deler av landet, med mindre det føres en aktiv politikk for å motvirke det.  Senterpartiets klare mål er å føre Norge gjennom dagens krise på en måte som ikke forsterker de geografiske forskjellene, men reduserer dem. At det er gode tjenester nært folk i hele landet er viktig for Senterpartiet. 

Gjennom to år i regjering har vi gjort det enklere for folk å bo i distriktene. Regjeringen har blant annet gjennomført gratis ferje og barnehage, bygdevekstavtaler og desentralisert utdanning. Men enkeltstående tiltak er ikke nok for å øke distriktsbosettingen. Det forutsetter en helhetlig distriktspolitikk. Stortingsmelding 27, «Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida» legger rammene for nye ambisiøse grep i distriktspolitikken. 

Et lønnsomt næringsliv er grunnlaget for at det kan bo folk i hele Norge. Nasjonal råderett over naturressursene er avgjørende for Senterpartiet, og vi skal tilrettelegge for økt foredling av råvarene i Norge. Ressursbaserte næringer vil fortsatt være grunnlag for arbeidsplasser i distriktskommuner i hele landet. Landbruk, fiskeri og havbruk forutsetter spredt bosetting og vil alltid være en grunnplanke i verdiskapingen i distriktene. Verdiskapingen på norske naturressurser må i enda større grad komme lokalsamfunnene til gode. 

Skatte- og avgiftspolitikken skal gi gode rammebetingelser for arbeid og verdiskaping i hele landet. I høst ønsker vi gjennomslag for lavere formueskatt for næringseiendommer utenfor de store byene, bedre avskrivningsregler og redusert arbeidsgiveravgift for en rekke distriktsbedrifter. 

Både for den enkelte og for landet er det viktig at flest mulig er i arbeid. Distrikts-Norge trenger flere hender i arbeid. Senterpartiet vil styrke innsatsen for at flest mulig får ta del i arbeidslivet. Utdanningssystemet må svare på regionale behov, og prioritere kompetanse som etterspørres av det offentlige og næringsliv. Økt satsing på praktiske fag er del av dette. Videre må finansieringssystemet for videregående skoler, fagskoler, universitet og høyskoler legges opp slik at det blir mer attraktivt å tilby videreutdanning og fleksibel desentralisert utdanning. 

Uansett hvor folk bor har man rett til likeverdige tjenester. Derfor vil Senterpartiet sørge for at det blir større inntektsutjevning mellom landets kommuner, slik at kommunenes økonomi står mer i forhold til oppgavene de skal utføre. Dette skal ivaretas i gjennomgangen av inntektssystemet for kommunene som regjeringen har varslet. 

Unge må prioriteres i distriktspolitikken. Det er en forutsetning for å øke folketallet i distriktskommuner, sikre tilgang på kompetanse og sørge for næringsutvikling i hele landet. For å lykkes med dette vil Senterpartiet ha utvikling av attraktive lokalsamfunn, med tjenester nært folk, i hele landet. Unge må ha mulighet til å bosette og etablere seg i distrikts-Norge etter endt utdanning, og det må gjøres attraktivt. Trygge veier og transportmuligheter, relevante arbeidsplasser, stabilt høyhastighets- og mobilnett, gode boliger og likeverdige tjenester er alle viktige faktorer for å gjøre bosetting i distriktene mer attraktivt. Attraktive lokalsamfunn, levende kultur- og fritidstilbud bidrar til å skape bolyst. 

For at folk skal ønske å bosette seg i distriktene må det bli mer attraktivt å bygge bolig der. Senterpartiet ønsker å dedikere en andel av Husbankens låneramme til boligbygging i de mest spredtbygde kommunene (sentralitetsklasse 5 og 6). Det er også viktig at arealpolitikken er tilpasset lokale forhold, slik at det kan legges til rette for vekst og utvikling i områder med svak befolkningsutvikling. Målet er et bosettingsmønster og tjenestetilbud som gjør det attraktivt å bo i bygdene i ulike livsfaser. 

Trygghet for tilgjengelige helsetjenester er også avgjørende for at unge ønsker å etablere seg med familie  utenfor byene. Avstand til akutthelsetilbud og fødetilbud betyr mye for hvor man velger å bo og om man velger å få barn. Tilgjengelig oppfølging gjennom svangerskap og småbarnsfasen må være nær og stabil. Senterpartiet vil fortsatt jobbe for å styrke fastlegeordningen. 

Et effektivt veinett og gode samferdselsløsninger er avgjørende for trafikksikkerhet, framkommelighet og beredskap i hele landet. Fylkesveinettet er avgjørende for næringsliv og bosetting i distriktene, og det må lages en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier. 

Senterpartiet mener flere tiltak bør differensieres etter hvor spredtbygd kommunen er. Vi har allerede mange distriktspolitiske virkemidler som kan utvides og oppskaleres, og vi vil  bl.a. øke bruken av personrettede virkemidler. Reduksjon i personbeskatningen, nedskriving av studielån og momskompensasjon for boligbygging i kommuner, vil kunne være viktige grep i de mest spredtbygde kommunene. 

Senterpartiet har høye ambisjoner for å ta hele Norge i bruk. Gjennom to statsbudsjett har vi vist politisk vilje til prioriteringer og nytenkning. Med Senterpartiet i regjering skal geografiske forskjeller reduseres, og verdiskaping og distriktsbosetting skal styrkes.